Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.5.2016

Perheiden määrä jatkaa lievää kasvuaan

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1 475 000 perhettä. Perheiden määrä on kasvanut 1 700 perheellä edellisestä vuodesta. Vaikka kaikkien perheiden määrä onkin hieman kasvanut, on lapsiperheiden määrä pienentynyt. Tämä kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat. Lapsiperheitä oli 571 000. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Kaiken kaikkiaan perheiden määrissä tapahtuneet muutokset ovat vuositasolla hyvin pieniä.

Perheet tyypeittäin 1992–2015

Perheet tyypeittäin 1992–2015
1) Sisältää rekisteröidyt parisuhteet vuodesta 2002 lähtien.

Aviopari ja lapsia -perheiden määrä pienenee edelleen

Perheistä 65 prosenttia oli avioparien perheitä. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on pienentynyt lähes kuudella tuhannella perheellä. Muiden perhetyyppien määrät ovat kuitenkin kasvaneet sen verran, että kaikkien perheiden määrä yhä kasvaa.

Vuoden 2014 lopun aviopari ja lapsia -perheistä yhdeksän kymmenestä muodosti edelleen aviopari ja lapsia -perheen vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2015 aikana joka kymmenennen aviopari ja lapsia -perheen perhetyyppi oli muuttunut toiseksi. Uusia aviopari ja lapsia -perheitä muodostui noin 30 000.

Avoparien perheitä oli 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli 2 600. Yksinasuvia oli  1 112 000.

Perheiden keskikoko oli 2,8. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä eli 4 081 000 henkilöä. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä pienenee yhä

Lapsiperheiden määrä, 571 000, pieneni edellisvuodesta 2 100 perheellä. Määrä on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana hitaasti. Lapsiperheisiin kuului 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen avioparin perhe, 60 prosenttia lapsiperheistä. Avoparien perheitä oli 19 prosenttia lapsiperheistä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 18 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröity pari oli vanhempina 600 lapsiperheessä. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 053 000 alaikäistä lasta. Näistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Keskimääräinen lapsiluku oli 1,84. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta.

Viime vuosien syntyneiden määrän vähenemisen seurauksena myös niiden perheiden määrä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia, on pienentynyt. Näitä perheitä oli 153 000. Vuodesta 2011 määrä on pienentynyt noin kuudella tuhannella.

Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Alaikäisistä lapsista joka kymmenes uusperheessä

Uusperheissä on keskimäärin hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Keskimääräinen lapsiluku oli 2,09. Lapsista 59 prosenttia on äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt samalla tasolla jo neljännesvuosisadan. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi.

Uusperheitä oli vuoden 2015 lopussa 52 000. Uusperheiden määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2015

Perhe-
tyyppi     
1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 Muutos
2014–2015
Perheitä 
yhteensä
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 473 666 1 475 335 1 669
Aviopari,
ei lapsia
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 527 238 528 539 1 301
Aviopari
ja lapsia
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 429 811 424 185 -5 626
Avopari,
ei lapsia
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 211 673 215 620 3 947
Avopari
ja lapsia
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 121 499 122 657 1 158
Äiti ja
lapsia
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 149 668 150 274 606
Isä ja
lapsia
24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 31 342 31 452 110
Rekiste-
röity
mies-
pari 1)
.. .. .. 398 706 991 1 023 32
Rekiste-
röity
naispari 1)
.. .. .. 430 895 1 444 1 585 141
Perhe-
väestö
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 084 001 4 080 544 -3 457
Väkiluku
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 471 753 5 487 308 15 555
Perhe-
väestön
osuus, %
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,6 74,4 -0,2
Perheen
keskikoko
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,77 0,0
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 626 vuonna 2015.

Lähde: Perheet 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2015/perh_2015_2016-05-30_tie_001_fi.html