Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuseloste, Rahoitustoiminta, luottokorttitiedot

1. Tilastotietojen relevanssi

Rahoitustoiminta-tilasto sisältää Luottokorttitietoa, joka kuvaa suomalaisilla ja ulkomaisilla luotto- ja maksuaikakorteilla tehtyjä maksutapahtumia Suomessa ja suomalaisilla korteilla tehtyjä maksuja ulkomailla korttityypeittäin vuoden aikana. Tiedot perustuvat suomalaisille luottokorttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn. Kysely on kokonaistutkimus eli se sisältää tiedot kaikista Suomessa myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista.

Tietoa kysytään muun muassa seuraavista aiheista:

  • Asiakkaiden korttitilien lukumäärä vuoden lopussa

  • Aktiivisten korttitilien määrä (vähintään yksi tilitapahtuma vuoden aikana)

  • Korttitilien kautta hoidetun myynnin määrä

  • Korteilla tehtyjen käteisnostojen ja tilisiirtojen määrät

  • Myynti suomalaisille korteille ulkomailla

  • Myynti ulkomaisille korteille Suomessa

  • Asiakkailta perityt korot ja muut maksut

  • Myyjiltä perityt provisiomaksut

  • Kirjanpidolliset luottotappiot ja tietoja perinnästä

Tilastossa käytettyjen käsitteiden määritelmät löytyvät rahoitustoiminta-tilaston verkkosivuilta osoitteesta http://tilastokeskus.fi/til/rato/kas.html

Tilaston laatiminen ei perustu asetukseen. Tilastokeskus tuottaa luottokorttitietoa kansallista tietotarvetta varten

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Luottokorttiselvitys on kokonaistutkimus, jonka perusjoukkona on Suomessa olevat luottokortteja liikkeelle laskevat ja maksuja välittävät laitokset. Excel-muotoinen luottokorttikysely lähetetään luottokorttia hoitavalle rahoitusyhtiölle tai luottokortin liikkeeseen laskeneelle yritykselle, ja saaduista vastauksista laaditaan tilasto.

Tässä tilastossa käytetään termiä luottokortti yleiskäsitteenä. Luottokortit voidaan edelleen luokitella kahdella eri tavalla: maksutavan mukaan varsinaisiin korollisiin luottokortteihin ja korottomiin maksuaikakortteihin, sekä kelpoisuuden mukaan yleisluottokortteihin ja erityisluottokortteihin. Online debit -kortit, offline debit -kortit ja pankkikortit eivät sisälly tähän tilastoon

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedonantajien tietojen oikeellisuutta arvioidaan vertaamalla lukuja edellisenä vuonna ilmoitettuihin lukuihin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

Luottokorttitiedot laaditaan kerran vuodessa toukokuussa edellisen vuoden luottokorttitiedoista. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan etukäteen Tilastokeskuksen rahoitustoimintatilaston luottokorttitietojen verkkosivuilla kohdassa “Tulevat julkistukset”.

5. Tietojen saatavuus

Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla, joilla se on saatavana myös pdf-muodossa.

Luottokorttitietoja on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 1987 luvuista tehtiin vain suppea tiedote. Vuosien 1988–2002 tiedot julkaistiin ”Luottokortit” -painojulkaisussa ja vuosien 2003–2005 tiedot julkaistiin hieman suppeammassa muodossa ”Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat” -painojulkaisussa. Vuodesta 2004 lähtien tietoja luottokorteista alettiin julkaista myös internetissä. Vuosien 2006 ja 2007 tiedot julkaistiin internetin lisäksi tietosisällöstään laajempana maksullisessa Excel-taulukkopaketissa.

6. Tietojen vertailukelpoisuus

Aikasarjoissa on kaksi katkoskohtaa: vuosien 1995 - 1996 sekä 2005 - 2006 välissä. Vuosien 1987–1995 julkaisuissa luottokortit ryhmiteltiin maksuaikakortteihin, yleisluottokortteihin sekä erityisluottokortteihin. Ryhmittelytavasta johtuen osa yleisluottokertaista ja erityisluottokorteista kirjattiin maksuaikakorttien ryhmään. Aikasarjat nykyisen ryhmittelytavan mukaisina vuosilta 1987-1995 on julkaistu tilastossa ”Luottokortit, Rahoitus 1997:18”. Vuoden 2006 tietoja kysyttäessä lomaketta uudistettiin tiedonantajien aloitteesta ja osa aikasarjoista katkesi uudistuksen yhteydessä.

7. Tietojen yhtenäisyys

Luottokorttiluotot ovat mukana myös Tilastokeskuksen koko luottokantaa koskevissa tiedoissa. Luottokantatietojen käyttötarkoitusluokittelussa luottokorttiluotot sisältyvät kulutusluottojen ryhmään.


Lähde: Rahoitustoiminta, Luottokortit 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgård


Päivitetty 7.5.2013

Viittausohje:

Tilasto: Rahoitustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-9840. Luottokortit 2012, Laatuseloste, Rahoitustoiminta, luottokorttitiedot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rato/2012/14/rato_2012_14_2013-05-07_laa_001_fi.html