Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Rakennuskustannusindeksi

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Rakennuskustannusindeksit kuvaavat talonrakentamisen tuotantopanosten: tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintojen kehitystä koko maan tasolla suhteessa indeksin perusvuoden hintoihin, jos perusajankohtana määritellyn kaltainen rakennushanke toteutettaisiin tarkasteluajankohtana perusajankohdan tuotantotekniikalla. Lisäksi rakennuskustannusindeksien avulla voidaan tarkastella pitkän aikavälin kustannuskehitystä.

1.2 Käsitteet, luokitukset, tietolähteet

1.2.1 Tietolähteet

Rakennuskustannusindeksi perustuu rakennustarvikkeiden valmistajilta ja tukku- ja vähittäiskaupoista kerättyihin hintatietoihin. Työkustannusten muutokset saadaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksistä. Lisäksi indeksissä hyödynnetään Tilastokeskuksen muiden indeksien hintakeruiden yhteydessä kerättyä tietoa aina kun se on mahdollista.

1.2.2 Käytetyt luokitukset

Rakennuskustannusindeksissä kaikki julkaistavat indeksisarjat ryhmitellään pääasiallisen rakentajan mukaan joko ammattimaiseen tai omatoimiseen rakentamiseen.

Virallinen rakennuskustannusindeksi (ammattimainen rakentaminen) jakautuu työ-, tarvike- ja muihin panoksiin sekä rakennustyypeittäisiin alaindekseihin seuraavasti: asuinkerrostalo, rivitalo, toimisto- ja liikerakennus ja teollisuus- ja varastorakennus.

Omatoimisesta rakentamisesta on kaksi erillistä rakennustyyppi-indeksiä: omakotitalo/pientalo ja maatalousrakennus.

1.2.3 Käytetyt käsitteet

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakentamista, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennuksen.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään olemassa olevan rakennuksen tai sen osien kuntoa.

Ammattimainen rakentaminen

Ammattimaisella rakentamisella tarkoitetaan liiketaloudellista rakentamista eli maksua vastaan tapahtuvaa rakentamista, vrt. omatoiminen rakentaminen

Omatoiminen rakentaminen

Omatoimisella rakentamisella tarkoitetaan kotitalouksien itse toteuttamia rakennushankkeita, joita ovat mm. omakotitalojen, kesämökkien, maatalousrakennusten ja muiden talousrakennusten uudis- ja korjausrakentaminen ilman palkattua työvoimaa. vrt. ammattimainen rakentaminen.

Rakennuskustannukset ja rakennustyön hinta

Rakennuskustannuksilla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan tietyn ominaisuuksiltaan määritellyn rakennuksen tai rakennustyön tekemiseksi kun nämä kustannukset on määritelty panoshintojen mukaan. Rakennuskustannusindeksi mittaa tällä tavoin määritellyn rakennustyökokonaisuuden kustannuskehitystä ajassa. Rakennustyön hinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla joku on valmis suorittamaan kyseisen työn. Tämä hinta määräytyy panoshintojen ohella vallitsevan markkinatilanteen mukaan.

1.3 Lait, asetukset ja suositukset

 

Rakennuskustannusindeksin tuotantoa ja tietosisältöä ohjaa Euroopan Unionin komission asetus lyhyen aikavälin tilastoista N:o 1165/98. Asetus velvoittaa jäsenvaltioita tuottamaan tietoa rakennuskustannuksista sekä erikseen rakennustarvikkeiden ja työn hinnan kehittymisestä. Tilastojen muuttujat on määritelty Euroopan Unionin komission asetuksessa 588/2001.

 

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastotoimen yleislaki, tilastolaki 280/2004.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Rakennuskustannusindeksi lasketaan Laspeyresin hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen hintaseurannan.

 

Rakennuskustannusindeksin painorakenne on muodostettu esimerkkihankkeiksi valittujen erityyppisten rakennusten toteutuneiden rakennuskustannusten perusteella. Painorakenteessa kukin rakennuskustannusten osatekijä saa rakentamiskustannusosuutensa mukaisen painon. Tätä jakoa on täydennetty mm. rakennusmateriaalien menekkitietojen perusteella, jotta erilaiset rakenneratkaisut ja rakennusmateriaalivaihtoehdot olisivat indeksissä paremmin edustettuina.

 

Indeksin painorakenteeseen on sisällytetty tärkeimmät rakennuskustannusten osatekijät. Nämä on ryhmitelty työ-, tarvike ja muihin kustannuksiin ja edelleen alaryhmiin. Lopuksi alimman ryhmän hyödykkeitä edustamaan on valittu yksi tai useampia ominaisuuksiltaan muuttumattomia hyödykkeitä, joiden hintoja kuukausittain seurataan. Hintatiedot kerätään rakennustarvikkeiden valmistajilta, tukku- ja vähittäiskaupoilta.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Rakennuskustannusindeksin laskenta perustuu noin 300 tiedonantajalta kerättyihin yli 1000 hintatietoon. Indeksi kuvaa talonrakentamisen peruspanosten keskimääräistä hintakehitystä koko maan tasolla. Indeksi ei kerro mahdollisista eri alueiden eroavaisuuksista.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hintatiedot kerätään kuukauden 15. päivän mukaisina. Ammattirakentajien indeksit lasketaan arvonlisäverottomista hinnoista ja omatoimisen rakentamisen indeksit arvonlisäverollisista hinnoista.

Rakennuskustannusindeksi ilmestyy kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Jos päivä sattuu viikonloppuun niin indeksi julkaistaan edellisenä arkipäivänä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Rakennuskustannusindeksin tietoja julkaistaan seuraavasti: Rakennuskustannusindeksi julkistamistiedotteena Tilastokeskuksen internet sivuilla ja painettuna julkaisuna kuukausittain. Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen maksuttomassa tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä (StatFin). Lisäksi Tilastokeskus tuottaa maksullisia erityisselvityksiä rakennuskustannusindeksin aineistosta asiakkaiden toimeksiannosta

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Rakennuskustannusindeksistä lasketaan pitkiä aikasarjoja. Näiden indeksien (esimerkiksi 1964=100 1980=100) muutokset vastaavat aina uusimman indeksin muutoksia.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Rakennuskustannusindeksin julkaistut indeksipisteluvut ovat julkaisuhetkellä aina lopullisia. Tämän jälkeen niitä ei enää muuteta.

8. Dokumentointi

Rakennuskustannusindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä

 


Päivitetty 24.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. 2004, Laatuseloste: Rakennuskustannusindeksi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2004/rki_2004_2004-12-17_laa_001.html