Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteistöomaisuus; mm. rakennukset, rakentamattomat maa- ja vesialueet, kiinteistöjen vuokraoikeudet sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet.

Muut aineelliset hyödykkeet; mm. atk-laitteistot, muut toimistokoneet ja -kalusto, taide-esineet, rahakokoelmat, ajoneuvot sekä kiinteistöjen hoitoon tarkoitetut koneet ja laitteet.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet (liitetiedot)

Aineelliseen käyttöomaisuuteen luetaan maa-, vesi- ja metsäalueet (rakentamattomat), rakennukset ja muut kiinteistöt sekä koneet ja kalusto ja muu aineellinen käyttöomaisuus. Kiinteistöt-erä sisältää sijoituskiinteistöt ja omassa käytössä olevat kiinteistöt.

Rakennukset ja rakennelmat sekä maa- ja vesirakennukset luetaan investointeihin sille tilastokaudelle, jolloin ne on maksettu. Muu käyttöomaisuus luetaan investointeihin sille tilastokaudelle, jolloin käyttöomaisuus siirtyy ostajan tai vastaanottajan käyttöön.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat vastikkeelliset oikeudet ja varat, kuten toimiluvat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen.

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

Erään merkitään arvonalentumistappiot saamisista luottolaitoksilta sekä saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Lisäksi erään merkitään myös taseen ulkopuolisista sitoumuksista kirjatut arvonalentumistappiot.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

Vaihtuvien vastaaviin luettujen saamistodistusten, osakeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate).

Valuutanvaihdosta sekä varojen, velkojen ja valuutanvaihtosopimusten pääomien muuntamisesta kotimaan rahaksi syntyneet positiiviset ja negatiiviset kurssierot.

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset

Arvopapereiden myyntisopimukset, joihin liittyy ostajalle asetettu optio myydä arvopaperi haluttaessa takaisin luottolaitokselle. Lisäksi mm. talletuksentekosopimukset, osittain maksettujen arvopapereiden maksamaton määrä, merkintäsitoumukset ja sitovat lisäluottojärjestelyt, sitovat luottolupaukset ja käyttämättömät luottolimiitit.

Henkilökunta keskimäärin kauden aikana

Henkilökunta ryhmitellään ylempiin toimihenkilöihin, muihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin Liiketyönantajain keskusliiton palkkatilastonimikkeistön ja Tilastokeskuksen palkkatilastonimikkeistön avulla. Kummassakin nimikkeistössä eri ammattiryhmät jaetaan johto- ja esimiestehtäviin ja suorittaviin tehtäviin. Rajanvedon ylempiin ja muihin toimihenkilöihin ratkaisee kuitenkin viime kädessä yrityksen oma käytäntö. Työntekijöihin ryhmitellään pääasiassa vahtimestarit, siivoojat, talonmiehet, keittäjät, autonkuljettajat yms.

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksista maksetut preemiomaksut sekä taseen vastaavaa puolella esitettävät johdannaisten positiiviset käyvät arvot.

Korkokulut

Korkokulut (liitetiedot)

Korkokulut -erä sisältää mm. korot, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen lainojen emissiotappioista sekä tilikaudelle kuuluva osa saaduista lainoista maksetuista palkkioista pois lukien myöntämiseen liittyvät korvaukset välittömistä hallinnollisista kuluista.

Korkokulut

Mm. korot, sakko- ja viivästykorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen lainojen emissiotappioista sekä tilikaudelle kuuluva osa saaduista lainoista maksetuista palkkioista pois lukien myöntämiseen liittyvät korvaukset välittömistä hallinnollisista kuluista.

Korkotuotot

Mm. korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella.

Yli tai alle nimellisarvon hankittujen saamisten nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksesta tilikaudelle kuuluva osa.

Takaisinmyyntisitoumuksin (repo) ostettujen arvopaperien tai muiden hyödykkeiden takaisinmyyntihinnan ja ostohinnan erotus sopimuksen voimassaoloaikana.

Johdannaissopimuksiin liittyvät koronluonteiset tuotot. Korkoihin rinnastettavat palkkiot jaksotetaan korkotuotoiksi lainan juoksuaikana.

Korkotuotot

Korkotuotot (liitetiedot)

Korkotuotot -erä sisältää mm.

  • Korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella
  • Yli tai alle nimellisarvon hankittujen saamisten nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksesta tilikaudelle kuuluva osa
  • Takaisinmyyntisitoumuksin (repo) ostettujen arvopaperien tai muiden hyödykkeiden takaisinmyyntihinnan ja ostohinnan erotus sopimuksen voimassaoloaikana.
  • Johdannaissopimuksiin liittyvät koronluonteiset tuotot.

Korkoihin rinnastettavat palkkiot, kuten marginaalikorko, jaksotetaan korkotuotoiksi lainan juoksuaikana.

Käteiset varat

Erään luetaan Suomen ja ulkomaan setelit ja kolikot, sekit ja pankkivekselit sekä muut sellaiset maksuvälineet. Erään luetaan lisäksi vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta.

Lainat ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset (finrep-raportointi)

Erään luetaan lainat, rahalaitosten väliset talletukset ja ennakkomaksut. Tiedot ilmoitetaan nimellisarvoina.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin merkitään jaksotuseroista ja muista väliaikaisista eroista johtuvat verosaamiset ja -velat.

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta.

Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös mm. fuusiotappiot, vakuutus- ym. varmuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut sellaiset kulut, joita ei lueta muihin eriin.

Liiketoiminnan muut tuotot

Kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toiminnasta johtuvat muut tuotot.

Liikevaihto

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten liikevaihto koostuu seuraavista eristä: Korkotuotot + Leasingtoiminnan tuotot + Oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + Palkkiotuotot + Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate + Liiketoiminnan muut tuotot.

1.1.2005 alkaen IAS/IFRS-tilinpäätösstandardiin siirtymisen johdosta liikevaihtoon on laskettu edellisten lisäksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Suojauslaskennan nettotulos + Sijoituskiinteistöjen nettotuotot.

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

Erään merkitään eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen (saamistodistukset) sekä hankintamenoon arvostettujen tytäryritys- ja omistusyhteysyritysten osakkeiden ja osuuksien arvonalentumistappiot

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat luottolaitoksen varsinaisesta toiminnasta poikkeaviin kertaluontoisiin tapahtumiin.

Muut liiketoiminnan kulut

Muut liiketoiminnan kulut (finrep -raportointi)

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät käyvän arvon mallilla lasketut aineelliset hyödykkeet, sijoituskiinteistöt, vuokrakulut (sis. kiinteistövuokrat, laite-, esine-, ja liikennevälinevuokrat), fuusiotappiot, maksut vakuutusrahastoille, sijoittajien korvausrahastoille, muut vakuutus- ja turvallisuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut liiketoiminnan kulut yhteensä.

Muut liiketoiminnan tuotot

Muut liiketoiminnan tuotot (liitetiedot)

Erään luetaan kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toiminnasta johtuvat muut tuotot.

Muut sidotut rahastot

Vararahastot, yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ja muut rahastot.

Muut varat

Maksujenvälityssaamiset, erilaisilla selvittelytileillä olevat saamiset, johdannaissopimuksiin liittyvät marginaalitilisaamiset sekä kaikki muut saamiset, joiden esittämiseen ei ole muuta sopivaa tase-erää.

Muut velat

Maksujenvälitysvelat, ostovelat ja muut sellaiset luotonantoon perustumattomat velat sekä pakolliset varaukset.

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottot

Nettotuotot sellaisista rahoitusvaroista, jotka yritys omistaa usein pidemmän aikaa, mutta jotka yrityksen on tarkoitus myydä sopivan tilaisuuden tullen.

Osakeanti-, sijoitusosuusanti- ja kantarahastoantisaamiset

Merkityistä osakkeista, sijoitusosuuksista tai kantarahasto-osuuksista luottolaitoksille maksamatta oleva määrä siihen saakka, kun se on maksettu tai merkintä on mitätöity.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet, kantarahasto- ja sijoitusosuudet ja muut sellaiset osuudet, jotka tuottavat oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan niiden merkintään tai tuottoon oikeuttavat todistukset sekä rahasto-osuudet. Ei sisällä kiinteistöyhteisöjen osakkeita tai osuuksia.

Palkkiokulut

Palkkiokulut (liitetiedot)

Palkkiokulut jaotellaan selvityskuluihin, säilytyskuluihin, arvopaperistamistoiminnoista maksettuihin hoitopalvelupalkkioihin, saatuihin luottositoumuksiin, saatuihin takauksiin ja muihin palkkiokuluihin.

Palkkiotuotot

Palkkiotuotot (finrep -raportointi)

Erään kirjataan palkkiotuotot arvopaperin välityksestä, selvityksistä, omaisuudenhoidosta, säilytyksestä, hallinnollisista palveluista institutionaalisille asiakkaille, maksuliikenteestä, jakelukanavapalkkioista, strukturoiduista tuotteista, hoitopalvelupalkkioista arvopaperistamistoiminnoista, palkkiot luotonannoista, annetuista takuista ja muut saadut palkkiot.

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Erään kirjattavat poistot jaetaan kahteen erään: ajan kulumisen perusteella tehtäviin suunnitelmapoistoihin ja todennäköisen luovutushinnan pysyvän alenemisen vuoksi tehtäviin arvonalentumispoistoihin.

Saamistodistukset

Saamistodistuksia ovat kaikki jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, kuten valtion velkasitoumukset, kuntatodistukset, pankkien sijoitustodistukset, yritystodistukset ja joukko- sekä vaihtovelkakirjalainat.

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Saamatta olevat korot ja muut tuotot oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi, maksetut korko- ja muut menoennakot.

Siirtovelat ja saadut ennakot

Maksamatta olevat korot ja muut kulut oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi sekä saadut korko- ja muut tuloennakot.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot

Nettotuotot maa-alueista tai rakennuksista, jotka omistetaan vuokratuoton hankkimista tai arvonnousua varten, ja joka ei ole yhtiön omassa käytössä.

Sijoituspalveluyritys

Sijoituspalveluyrityksiä ovat yritykset, jotka ovat saaneet Finanssivalvonnalta sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Sijoituspalveluyritykset saavat harjoittaa rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen välittämistä ja toteuttamista, kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun, omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa, liikkeeseenlaskun järjestämistä ja sen takaamista sekä monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä. Lisäksi sijoituspalveluyritykset saavat tarjota edellisiin liittyviä oheispalveluita, joita ovat mm. rahoitusvälineiden säilytyspalvelut ja sijoitustutkimusten tuottaminen ja levittäminen.

Suojauslaskennan nettotuotot

Suojaaminen (hedging) on toimenpide, jolla halutaan poistaa esimerkiksi korko-, valuuttakurssi- tai raaka-aineiden hintakehitykseen liittyvä riski, esimerkiksi johdannaisinstrumentteja käyttämällä.

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirtoina merkitään verotettavaa tulosta laskettaessa huomioitava kumulatiivisen poistoeron lisäys tai vähennys sekä verotuksessa vähennettäväksi hyväksytyn vapaaehtoisen varauksen lisäys tai vähennys.

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Velat muille kuin luottolaitoksille ja keskuspankeille.

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Velat, joilla niitä koskevien sopimusehtojen mukaan on huonompi etuoikeus kuin luottolaitoksen muilla sitoumuksilla. Erään kuuluvat myös ikuiset lainat ja muu sellainen sekamuotoinen pääoma, jolla on huonompi etuoikeus kuin yrityksen muilla veloilla.

Vieras pääoma

Vieras pääoma on pääomaa jota ulkopuoliset tahot sijoittavat yritykseen. Vieraalla pääomalla on aina takaismaksuvelvollisuus. Lyhytaikaisen vieraan pääoman maksuaika on pisimmillään vuosi ja pitkäaikaisen yli vuosi. Tärkein vieraan pääoman lähde yritykselle ovat pankit. Luotonannon eri muotoja ovat lyhyt- ja pitkäaikaiset luotot, tililuotot ja notaariluotot.

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoituspalveluyrityksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja ja muu sellainen jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäisvelkasitoumus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/kas.html