Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto tuottaa vuosittaisia tietoja suomalaisyritysten ulkomailla sijaitsevien yksiköiden lukumäärästä, toiminnasta ja sijainnista. Ulkomailla sijaitseva yksikkö voi olla tytäryhtiö, sivuliike, yhteisyritys tai osakkuusyhtiö.

Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien konsernien toimintojen maailmanlaajuista sijoittumista ja selvittää ulkomailla sijaitsevan toiminnan merkittävyyttä osoittavia ominaisuustietoja, kuten liikevaihto, henkilöstön lukumäärä ja bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen. Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden globaalistumisen astetta, EU:n sisämarkkinoiden vaikutusta suomalaisyritysten toimintaan ja suomalaisomisteisten yritysten kilpailukykyä maailmalla.

Tilastokeskus toimittaa tilaston tietoja myös Euroopan unionin (EU) tilastovirastolle Eurostatille, joka laatii jäsenmaita koskevia vertailukelpoisia tilastoja. Vastaava tilasto, ”outward statistics on foreign affiliates, outward FATS”, tuotetaan kaikissa EU-jäsenmaissa. Tiedot EU:n tasolla julkaisee keskitetysti Eurostat.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tilaston keskeisiä käsitteitä ovat:

Konserni: kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä (tytär).

Määräysvalta, kontrolli: mahdollisuus päättää yrityksen yleisestä politiikasta valitsemalla tarpeen mukaan sopivia johtajia. Yrityksen A katsotaan olevan yrityksen B määräysvallassa, jos B:llä on hallussaan suoraan tai välillisesti yli puolet osakkaiden äänivallasta tai yli puolet osakkeista.

Konsernisuhde: pääkonsernin ja konserniin kuuluvan yrityksen välinen suhde, joka ilmoitetaan konsernin emoyrityksen ja suoraan omistavan yrityksen prosentuaalisena osuutena yrityksen äänivallasta tai omistusosuutena yrityksen osakkeista.

Suomalainen yritys ulkomailla: Suomen ulkopuolella sijaitseva yritys, johon Suomessa sijaitsevalla konsernin emoyrityksellä on suoraan tai välillisesti äänivaltaa.

Tytäryhtiö: yritys, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on yli 50 prosentin osuus joko suoraan tai välillisesti.

Osakkuusyhtiö: yritys, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on vähintään 10 prosentin mutta alle 50 prosentin osuus suoraan tai välillisesti.

Yhteisyritys: yritys, jonka konsernin emoyritys omistaa puoliksi jonkun konserniin kuulumattoman yrityksen kanssa.

Sivuliike ulkomailla: ulkomailla sijaitseva paikallinen yksikkö, jolla ei ole erillistä oikeushenkilöllisyyttä ja joka on riippuvainen suomalaisessa omistuksessa olevasta yrityksestä. Sivuliikettä kohdellaan yritysmäisenä yhteisönä ja sillä on kiinteä toimipaikka.

Tilastossa käytetyt luokitukset ovat maaluokitus (kaikki maat) ja toimialaluokitus (TOL2008).

1.3 Lait ja asetukset

Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (716/2007) ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista. Asetus on tullut voimaan heinäkuussa 2007.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilastoyksikkö on ulkomailla sijaitseva tytäryhtiö, sivuliike, yhteisyritys tai osakkuusyhtiö, jolla on suoraan tai välillisesti voimassa oleva konsernisuhde Suomessa sijaitsevaan konserniin tarkasteluvuoden viimeisenä päivänä. Raportoiva yksikkö on Suomessa sijaitseva konsernin emoyhtiö, jota ei edelleen omista mikään Suomessa sijaitseva taho. Nämä konsernien emoyhtiöt tunnistetaan Tilastokeskuksen konsernirekisterin avulla.

Tilaston tiedot kerätään internet-kyselyllä, joka osoitetaan kaikille Suomessa sijaitseville konsernien emoyhtiöille, joilla on tytäryhtiö, sivuliike, yhteisyritys tai vähintään 10 prosentin äänivalta osakkuusyhtiössä ulkomailla, ja joita ei edelleen omista mikään Suomessa sijaitseva taho. Nämä suomalaiset konsernien emoyhtiöt vastaavat kyselyyn jokaisen ulkomailla sijaitsevan suoraan tai välillisesti omistamansa yksikön osalta.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto on kattava kokonaisaineisto seuraavin varauksin: 1) Raportoijayksiköt eli Suomessa sijaitsevat konsernien emoyhtiöt tunnistetaan Tilastokeskuksen konsernirekisterin avulla, jota voidaan pitää kattavana lukuisia tytäryhtiöitä jo jonkin aikaa ulkomailla omistaneiden konsernien osalta. Sen sijaan kattavuus vain muutamia tytäryhtiöitä omistavien pienten tai uusien konsernien osalta on heikompi. Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden lukumäärällä mitattuna pienet ja uudet konsernit näkyvät konsernirekisterissä tyypillisesti vuoden parin viiveellä. Aggregaattitasolla pienten ja uusien konsernien alipeitto vaikuttaa tilaston yritysten lukumäärään, mutta ei niinkään ominaisuustietoihin. 2) Vastaamatta jääneiden tai muuten puutteellisten tietojen täydentäminen on tässä tilastossa erityisen haasteellista, koska tilastoyksiköt eli tytäryhtiöt, sivuliikkeet, yhteisyritykset ja osakkuusyhtiöt toimivat monilla eri toimialoilla ja sijaitsevat monissa eri maissa. Tietojen oikeellisuutta on tarkistettu suhteuttamalla ominaisuustietoja keskenään ja vertaamalla tietoja mm. vuosikertomuksissa julkaistuihin tietoihin. Tilastoyksiköitä ei ole korotettu. Kyselyn vastausprosentti on kuitenkin huomattavan korkea, yli 95 prosenttia, joten alipeitto tältä osin ei ole merkittävä.

Tilaston luotettavuuteen vaikuttaa internet-kyselyllä kerättyjen tietojen laatu. Kyselyä kehitetään vuosien 2009–2010 aikana vastaajille tehtävien käytettävyystestien avulla, joilla kartoitetaan kyselyssä esitettyjen kysymysten yksiselitteistä ymmärtämistä ja internet-sovelluksen käytön helppoutta.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Tilasto kattaa Suomessa sijaitsevien konsernien yksiköt ulkomailla – tytäryhtiöt, sivuliikkeet, yhteisyritykset ja osakkuusyhtiöt – tarkasteluvuoden viimeisenä päivänä voimassa olevan konsernisuhteen mukaisesti. Ominaisuustiedot kuvaavat yritysten tilikausien mukaisesti pääsääntöisesti yhden vuoden mittaista ajanjaksoa.

Tiedot julkaistaan tilastovuosilta 2007 ja 2008 noin 20 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen, ja tilastovuodesta 2009 alkaen noin 9 kuukautta tilastovuoden päättymisestä. Julkaistavat tiedot ovat lopullisia ja ennakkotietoja ei julkaista.

Julkistamiskalenterin verkko-osoite on http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html .

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/stu/index.html . (ensimmäinen julkistus 17.9.2009). Tiedot julkaistaan toimialoittain, maittain ja maaryhmittäin siten, että yksittäisen konsernin tiedot eivät ole pääteltävissä. Asiakkaan tilauksesta Tilastokeskus voi tehdä erityisselvityksiä tilaston tietoihin liittyen. Tietoja on myös mahdollista toimittaa salattuina Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorioon http://tilastokeskus.fi/tup/yritysaineistot/index.html .

Tilaston tiedot toimitetaan aggregoidulla tasolla luottamuksellisuusperiaatetta noudattaen Eurostatille, joka edelleen toimittaa tiedot OECD:lle. Molemmat organisaatiot julkaisevat tilaston tietoja useissa paino- ja internet-julkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Vertailukelpoiset tiedot ovat saatavissa vuodesta 2007 lähtien.

Vuosina 1996–2006 Suomen Pankki on kerännyt tietoja suomalaisyritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden liikevaihdosta ja henkilöstön lukumäärästä. Vuodesta 2007 näiden tietojen keräämisestä on vastannut Tilastokeskus osana tilastoa Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla. Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Suomen Pankin tiedot eivät kata taseeltaan alle 8,4 milj. euron kohteita vuosilta 1996–1999 ja alle 5 milj. euron kohteita vuosilta 2000–2006. Vastaavaa rajausta ei Tilastokeskuksen julkistamissa tiedoissa ole tehty.

EU-asetus (716/2007) säätää kahden yritystoiminnan globaalistumista kuvaavan tilaston laatimisesta. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuvaa suomalaisyritysten toimintaa ulkomailla, ja Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto kuvaa ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa. Yhdessä nämä tilastot antavat kattavan kuvan Suomessa sijaitsevien yritysten maailmanlaajuisesta verkottumisesta. Ulkomaisten yritysten Suomessa sijaitsevaa tytäryhtiötoimintaa kuvaa Tilastokeskuksen tuottama tilasto Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa http://tilastokeskus.fi/til/ulkoy/index.html .

Tilaston tiedot toimitetaan aggregoidulla tasolla luottamuksellisuusperiaatetta noudattaen EU:n tilastovirastolle Eurostatille, joka laatii jäsenmaita koskevia vertailukelpoisia tilastoja. Vastaava tilasto, ”outward statistics on foreign affiliates, outward FATS”, tuotetaan kaikissa EU-jäsenmaissa. Tilaston tuottamisesta säädetään EU-asetuksessa (716/2007). Asetus takaa yhdenmukaisen tavan kerätä tietoa EU-maiden yritysten tytäryhtiömuotoisesta toiminnasta ulkomailla.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto on pitkälti yhtenevä ja vertailukelpoinen yritysrekisterin kanssa, koska sitä käytetään tilaston kehikkona.


Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mari Rantanen +358 9 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 17.09.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2007, Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/stu/2007/stu_2007_2009-09-17_laa_001_fi.html