Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Alipeitto

Alipeitto liittyy tutkimuksessa käytettyyn perusjoukkoon. Perusjoukosta täytyy olla käytettävissä kehikko eli luettelo kohteista, joita koskevia tietoja halutaan otantatutkimuksella kerätä. Alipeitolla tarkoitetaan sitä, että käytettävissä olevasta kehikosta puuttuu osa perusjoukon eli tutkimuksen kohdejoukon alkioista. Esim. henkilöt, joilla ei ole puhelinta, puuttuvat puhelinhaastattelun kehikosta.

Gigawattitunti

Gigawattitunti (GWh) on energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, sähkön ja lämmön ilmaisemiseen. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh; 1 GWh = 3,6 TJ

Hiili

Hiili on muodostunut kasvien jäännöksistä satoja miljoonia vuosia sitten. Energiatilastoissa hiilellä tarkoitetaan energialähteenä käytettävää kivihiiltä (1211,1212), ruskohiiltä (1221), muuta hiiltä (1222,1228,1229), koksia (1230) sekä raudanvalmistuksesta sivutuotteena saatavaa masuuni- (1250) ja koksikaasua (1240).

Lämpö

Teollisuuden energian kokonaiskulutuksessa käytetään kaukolämmön ja teollisuusprosesseissa käytetyn lämmön tai höyryn netto-ostoja (ostettu/saatu - myyty/luovutettu) eli ulkopuolelta omaan käyttöön hankittua lämpöä.

Maakunta

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan.

Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat aivan samat. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta. Ne vastaavat myös toimialueensa alueellisesta kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako otetaan valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi.

Tilastoissa on suositeltavaa käyttää pääasiallisena aluejakona Euroopan yhteisön virallista NUTS-alueluokitusta. Suomen NUTS-aluejaossa Manner-Suomi ja Ahvenanmaa muodostavat NUTS 1 -aluetason ja suuralueet NUTS 2 -tason. Maakuntien tulisi vastata NUTS 3 -alueita, mutta NUTS 2021:ssä ne vastaavat maakuntajakoa ennen 1.1.2021 eli Suomen NUTS 2021 pysyy samana NUTS 2016:n kanssa. Kunnat muodostavat LAU-tason (Local Administrative Unit).

Valtioneuvosto on 26.2.1998 tekemällään päätöksellä antanut maakunnille viralliset nimet. Päätös tuli voimaan 1.3.1998.

Muut energialähteet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Kasviperäiset polttoaineet (3170)
 • Eläinperäiset polttoaineet (3180)
 • Kaatopaikkakaasu (3211)
 • Jätevedenpuhdistuksen biokaasu (3212)
 • Teollisuuden biokaasu (3213)
 • Muu biokaasu (3219)
 • Kyllästetty puu (3233)
 • Muut sekapolttoaineet (3239)
 • Tuotekaasu (3240)
 • Muovijätteet (4911)
 • Kumijätteet (4912)
 • Ongelmajätteet (4913)
 • Muut jätteet (4919)
 • Teollisuuden reaktiolämpö (4920)
 • Sähkö, käytetty sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa (4940)
 • Vety (4980)
 • Muut erittelemättömät energialähteet (4990).

Otos

Otos on jollain satunnaismenetelmällä suuremmasta perusjoukosta valittu alkioiden joukko. Seitsemän lottonumeroa ja kolme lisänumeroa käsittävä otos valitaan noin 40 numeron perusjoukosta sekoittamalla pallot perusteellisesti ennen niiden poimintaa erilleen. Satunnaisotannassa jokaisella otosalkiolla on tietty todennäköisyys tulla valituksi otokseen. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa valintatodennäköisyys on sama jokaisella alkiolla.

Perusjoukko

Perusjoukko (populaatio) on tutkimuksen kohteena oleva ryhmä, jota koskevia tietoja halutaan kerätä, esim. äänestysikäiset kansalaiset. Siitä käytetään myös tarkempaa nimitystä kohdeperusjoukko. Siitä erillään on kehikkoperusjoukko, jolla tarkoitetaan tutkimuksen käytössä olevan rekisterin tai muun luettelon peittämää kohdejoukkoa, joka ei kuitenkaan aina vastaa yksi yhteen kohdeperusjoukkoa (ks. ylipeitto, alipeitto).

Petajoule

Petajoule (PJ) on energian yksikkö, jota käytetään polttoaineiden ja muiden energialähteiden energiasisällön ilmaisemiseen. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Puupolttoaineet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat

 • Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
 • Kokopuu- tai rankahake (3112)
 • Metsätähdehake tai -murske (3113)
 • Kuori (3121)
 • Sahanpuru, kutterilastut ym. purut (3122)
 • Puutähdehake tai -murske (3123)
 • Erittelemätön teollisuuden puutähde (3128)
 • Muu teollisuuden puutähde (3129)
 • Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (3130)
 • Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet (3140)
 • Kierrätyspuu (3150)
 • Puupelletit ja -briketit (3160).

Sähkö

Teollisuuden sähkönkäyttöä tilastoidaan kahdella eri tavalla. Teollisuuden energian kokonaiskulutuksessa käytetään toimipaikan sähkön netto-ostoja (ostettu/saatu - myyty/luovutettu). Toimipaikoilla käytetty sähkön kokonaismäärä saadaan Teollisuuden energiankäyttö -kyselyn tiedoista.

Teollisuuden energian kokonaiskäyttö

Teollisuuden käyttämien polttoaineiden kokonaismäärät sekä sähkön ja lämmön ulkopuolelta omaan käyttöön hankitut määrät (netto-ostot eli ostettu/saatu - myyty/luovutettu). Tällöin energiamäärät ovat yhteenlaskettavissa ja yhteenlaskettuina kuvaavat toimialan kokonaisenergian kulutusta.

Turve

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Jyrsinturve (2110)
 • Palaturve (2120)
 • Turvepelletit ja -briketit (2130).

Ylipeitto

Ylipeitto tarkoittaa otoskehikkoon sisältyviä alkioita, jotka eivät enää kuulu kohdeperusjoukkoon, esim. laitoksiin siirtyneitä, kuolleita, maasta muuttaneita. Tällaisia tapauksia esiintyy aina jonkin verran otosyksiköiden joukossa, koska rekisterit, joista otokset poimitaan, eivät ole täysin ajantasaisia.

Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri on tilastollinen perusrekisteri, joka kattaa kaikki yritykset, yhteisöt (myös julkisyhteisöt) ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia, työnantajia tai kuuluvat ennakkoperintärekisteriin.

Vuonna 2002 yritys- ja toimipaikkarekisteri sisälsi noin 320 000 toimivaa yritystä ja yhteisöä sekä 384 000 toimipaikkaa.

Maatiloista yritys- ja toimipaikkarekisterissä ovat mukana vain ne maatilat, jotka toimivat työnantajina tai jotka maksavat arvonlisäveroa liiketoiminnasta. Mukana ovat myös julkiset viranomaiset eli kaikki valtion virastot, kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden toimipaikat.

Konsernirakenteita ylläpidetään konsernirekisterissä. Konsernirekisteri kattaa Suomen suurimmat konsernit emo-, tytär- ja osakkuusyrityksineen.

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista.

Yritysrekisterin ylläpito on säädetty EU:n yritysrekisteriasetuksessa (ETY 2186/93).

Öljy

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Jalostamokaasu (1111)
 • Nestekaasu (1112)
 • Teollisuusbensiini (1121)
 • Lentobensiini (1123)
 • Lentopetroli (1131)
 • Muut petrolit (1132)
 • Kevyt polttoöljy (1134)
 • Moottoripolttoöljy (1135)
 • Muut keskiraskaat öljyt (1139)
 • Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus < 1% (1141)
 • Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus = 1% (1142)
 • Muut raskaat öljyt (1143)
 • Öljykoksi (1150)
 • Kierrätys- ja jäteöljyt (1160)
 • Muut öljytuotteet (1190).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/kas.html