Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Tehdasteollisuus 2010

Vuonna 2010 tehdasteollisuudessa oli yrityksiä 21 900, mikä oli vajaat 600 yritystä vähemmän kuin edellisvuonna. EU:n määritelmän mukaisia pk-yrityksiä oli 21 200. Pk-yritysten osuus teollisuuden liikevaihdosta oli 18 prosenttia ja henkilöstöstä 39 prosenttia vuonna 2010.

Liikevaihto

Tehdasteollisuusyritysten (Toimiala C) liikevaihto kääntyi vuoden 2009 taantuman jälkeen nousuun. Liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 123,4 miljardia euroa. Vuoden 2008 liikevaihdon määrästä jäätiin vielä vajaat 27 miljardia. Suurille yrityksille liikevaihtoa kertyi 101 miljardia euroa ja pk-yrityksille 22,4 miljardia. Suurilla yrityksillä liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuodesta, mutta pk-yrityksillä kasvu jäi 4,4 prosenttiin. .

Tehdasteollisuuden liikevaihdosta metalliteollisuus kattoi yli puolet. Metalliteollisuuden suurin sektori oli sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Sen osuus oli 52 prosenttia metalliteollisuudesta ja 29 prosenttia koko tehdasteollisuudesta. Koko tehdasteollisuuden liikevaihdosta metsäteollisuuden osuus oli 16 ja kemianteollisuuden 15 prosenttia.

Kuvio 1. Tehdasteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2009–2010

Kuvio 1. Tehdasteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2009–2010

Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta muilla päätoimialoilla. Metsäteollisuudelle liikevaihtoa kertyi 3,4 miljardia ja kemianteollisuudelle 2,3 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tehdasteollisuuden suurimman sektorin, metalliteollisuuden liikevaihto nousi 4,7 prosenttia eli 3 miljardia euroa. Elintarviketeollisuuden liikevaihto ei aivan yltänyt edellisvuoden tasolle.

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden liikevaihdon muutos toimialoittain 2010

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden liikevaihdon muutos toimialoittain 2010

Tehdasteollisuuden toimialalla olevien yritysten liikevaihdosta 66 prosenttia tulee tuotteiden valmistuksesta, 3 prosenttia muusta teollisesta toiminnasta ja 31 prosenttia muusta toiminnasta. Yritysten liikevaihtoon muusta toiminnasta luetaan mm. tuotteiden valmistus ulkomailla, kauppatavaroiden myynti ja liikevaihto palvelutoiminnasta. Suurin osa ei-teollisesta liikevaihdosta muodostuu yritysten ulkomaisesta liikevaihdosta, joka on kirjattu Suomessa tilinpäätöksensä tekevän yrityksen tuloslaskelmaan.

Kannattavuus

Teollisuusyritysten käyttökate eli kannattavuus ennen rahoituseriä ja poistoja on laskenut melko tasaisesti 2000-luvulla vuoteen 2008 asti pienin muutoksin. Kannattavuuden merkittävä heikkeneminen alkoi vuonna 2008 ja jatkui myös seuraavana vuonna. Vuonna 2010 kannattavuus alkoi kohentua. Tehdasteollisuuden käyttökate oli 7,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2010. Muutosta edellisvuoteen oli 2,9 prosenttiyksikköä. Yritysten yhteenlasketut tuotot nousivat runsaat 9 miljardia euroa, ja käyttökatetta jäi 4,1 miljardia edellisvuotta enemmän. Aine- ja tarvikehankintoihin kului 6,5 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna, mutta henkilöstökulut supistuivat 2 prosenttia vuodesta 2009. Tehdasteollisuusyrityksille kertyi käyttökatetta yhteensä 9,7 miljardia euroa vuonna 2010.

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kulurakenne toimialoittain 2008–2010

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kulurakenne toimialoittain 2008–2010

Käyttökateprosentti koheni kaikilla teollisuuden pääsektoreilla. Suurin muutos oli metsäteollisuudessa, jossa käyttökatetta jäi 1,6 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Käyttökate nousi 7,8 prosenttiyksikköä eli 9,8 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Metalliteollisuus pystyi kohentamaan käyttökatettaan vain 5,8 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2000–2010

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2000–2010

Tehdasteollisuusyrityksille kertyi nettotulosta yhteensä 5,6 miljardia euroa. Edellisvuoden negatiivinen nettotulos kääntyi 4,4 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Rahoitustuotot olivat 1,2 miljardia euroa suuremmat kuin rahoituskulut. Yritykset maksoivat tuloveroja 100 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna..

Nettotulos koheni kaikilla tehdasteollisuuden päätoimialoilla. Merkittävin muutos tapahtui metsäteollisuudessa, jossa edellisvuoden yli kahden miljardin euron negatiivinen nettotulos kääntyi 1,4 miljardia plussalle. Nettotulosprosentti nousi -12,2 prosentista 6,9 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Nettotuloksen koheneminen heijastui myös kokonaistulokseen, koska satunnaisten erien vaikutus kokonaistulokseen jäi vähäiseksi. Tehdasteollisuuden kokonaistulos oli 4,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 5. Tehdasteollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2000–2010

Kuvio 5. Tehdasteollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2000–2010

Pk-yritysten kannattavuus koheni sekä käyttökatteella että netto- ja kokonaistuloksella mitaten. Pk-yrityksille jäi käyttökatetta 1,9 miljardia euroa eli 8,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2010. Käyttökatteella mitaten pk-yritysten kannattavuus oli puoli prosenttiyksikköä parempi kuin suurten yritysten, mutta netto- ja kokonaistulosprosentit olivat heikompia kuin suurilla yrityksillä.

Rahoitus

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste koheni hieman edellisvuodesta ja oli 45 prosenttia vuonna 2010. Vertailukelpoisella aikasarjalla, jossa pääomalainat sisältyvät velkoihin, omavaraisuusaste oli 8 prosenttiyksikköä heikompi vuonna 2010 kuin 2000-luvun alussa. Pk-yritysten omavaraisuusaste oli lähes samansuuruinen kuin isoilla yrityksillä.

Kuvio 6. Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste 2000–2010

Kuvio 6. Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste 2000–2010

Tehdasteollisuuden taseen rakenne muuttui vain vähän edellisvuodesta. Kun verrataan oman pääoman ja velkojen osuutta taseen loppusummaan, niin oman pääoman osuus nousi 1,7 prosenttiyksikköä, ja velkojen osuus supistui 1,6 prosenttiyksikköä vuoteen 2009 verrattuna.

Kuvio 7. Tehdasteollisuuden taseen rakenne ilman ennakkomaksuja 2010

Kuvio 7. Tehdasteollisuuden taseen rakenne ilman ennakkomaksuja 2010

Kuvio 8. Tehdasteollisuuden toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2010

Kuvio 8. Tehdasteollisuuden toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2010

Teollisuusyrityksillä kokonaisvelat eli velat ja pakolliset varaukset vähennettynä ennakkomaksuilla olivat 100,7 miljardia euroa, mikä oli 3,4 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaisvelkojen suhteellinen osuus liikevaihdosta supistui 3,2 prosenttiyksikköä 81,8 prosenttiin, koska liikevaihto kasvoi suhteessa enemmän kuin kokonaisvelat kasvoivat.

Vuoden 2010 rahoitustuloksella yritykset saisivat konaisvelkansa maksettua 10 vuodessa. Edellisvuonna velat olisi kuitattu vasta 20 vuodessa.

Kuvio 9. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2000–2010

Kuvio 9. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2000–2010

Tehdasteollisuuden päätoimialoista metsäteollisuus on edelleen suhteellisesti velkaisin toimiala ja sen kokonaisvelkojen määrä alitti niukasti vuotuisen liikevaihdon vuonna 2010. Metsäteollisuudessa kokonaisvelkojen suhteellinen osuus liikevaihdosta supistui vajaat 25 prosenttiyksikköä.

Kuvio 10. Tehdasteollisuuden kokonaisvelat toimialoittain 2009–2010

Kuvio 10. Tehdasteollisuuden kokonaisvelat toimialoittain 2009–2010

Tehdasteollisuuden kokonaispääoman tuottoprosentti oli 5,0 vuonna 2010. Muutosta edellisvuoteen oli 3 prosenttiyksikköä.

Investoinnit

Vuonna 2010 tehdasteollisuudessa investoitiin aineelliseen käyttöomaisuuteen 200 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Investointien määrä oli 2,1 miljardia euroa, josta pk-yritysten osuus oli 600 miljoonaa. Vuoden 2010 aineellisen käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot olivat noin miljardi euroa suuremmat kuin investoinnit. Verrattuna liikevaihtoon investoinnit olivat 1,7 prosenttia. Kun verrataan investointeja liikevaihtoon päätoimialoittain, niin suhteellisesti eniten investoitiin elintarviketeollisuudessa, jossa investoinnit olivat 2,7 prosenttia liikevaihdosta. Vähiten investoitiin metalliteollisuudessa, vain 1,4 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2010. Euromääräisesti metalliteollisuuden investoinnit olivat kuitenkin suurimmat, 0,9 miljardia euroa.

Kuvio 11. Tehdasteollisuuden aineelliset investoinnit toimialoittain 2009–2010

Kuvio 11. Tehdasteollisuuden aineelliset investoinnit toimialoittain 2009–2010

Henkilöstö

Tehdasteollisuusyritykset työllistivät 331 000 henkilöä vuonna 2010, noin 15 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pk-yritykset työllistivät 3 400 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2009. Metalliteollisuudessa henkilöstön määrä väheni noin 9 500 henkilöllä. Metsäteollisuudessa henkilöstö määrä väheni noin 1 800 ja kemianteollisuudessa lähes 1 200. Koko tehdasteollisuuden palkat ja muut henkilöstökulut olivat yhteensä 16,6 miljardia euroa vuonna 2010. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 13,5 prosenttia.

Kuvio 12. Tehdasteollisuuden henkilöstökulut / liikevaihto 2000–2010

Kuvio 12. Tehdasteollisuuden henkilöstökulut / liikevaihto 2000–2010

Koko tehdasteollisuuden jalostusarvo oli 26,5 miljardia euroa vuonna 2010. Se kasvoi edellisvuodesta 3,8 miljardilla eurolla. Jalostusarvosta kului 63 prosenttia henkilöstökulujen kattamiseen.

Kuvio 13. Tehdasteollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut toimialoittain 2009–2010

Kuvio 13. Tehdasteollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut toimialoittain 2009–2010

Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 09 1734 3519, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. 2010, Tehdasteollisuus 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tetipa/2010/tetipa_2010_2012-02-22_kat_001_fi.html