Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.9.2016

Suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2014

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat lähes 63 miljoonaa tonnia vuonna 2014. Päästöt pienenivät 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Energiahuollossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvattiin uusiutuvalla energialla sekä sähkön tuonnilla, mikä laski toimialan kasvihuonekaasupäästöjä 14 prosenttia. Myös pienhiukkaspäästöt laskivat toimialalla lähes viidenneksen. Energiahuollon osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli suurin, lähes 26,5 prosenttia, teollisuuden osuus 23 prosenttia, kuljetuksen ja varastoinnin 17 ja maatalouden 12 prosenttia. Kotitalouksien osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 9 prosenttia.

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2013 ja 2014, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2013 ja 2014, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Bioperäisten polttoaineiden, erityisesti uusiutuvan dieselin käyttö tieliikenteessä lisääntyi. Tämä näkyy bioperäisten hiilidioksidipäästöjen nousuna varsinkin rakentamisen, maaliikenteen ja palveluiden toimialoilla. Rakentamisessa ja maaliikenteessä bioperäisten hiilidioksidipäästöjen määrä on yli kaksinkertaistunut. Vastaavasti kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet rakentamisen toimialalla 6 prosenttia ja maaliikenteen toimialalla 12 prosenttia. Bioperäistä hiilidioksidia ei lasketa mukaan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärään.

Energiahuollossa kivihiilen, maakaasun sekä öljyn käyttö väheni ja korvautui uusiutuvalla energialla sekä sähkön tuonnilla. Tämän seurauksena kasvihuonekaasupäästöt energiahuollon toimialalla laskivat 14 prosenttia ja pienhiukkaspäästöt 19 prosenttia.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2014, tonnia

  Kasvihuonekaasut (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) Hiukkaset,
< 10 µm
(PM 10)
Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH3)
Maa-, kala- ja riistatalous 7 544 004 728 430 2 839 17 497 33 574
Metsätalous 321 616 7 933 122 6 677 4
Kaivostoiminta ja louhinta 422 865 3 734 2 960 1 527 0 1)
Elintarviketeollisuus 372 637 29 361 109 229 0
Metsäteollisuus 3 174 648 19 721 152 2 456 23 907 22
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 4 443 770 119 101 497 1 307 415
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 996 454 2 605 422 1 705 125
Muu teollisuus 1 494 169 83 311 246 334 209
Energiahuolto 16 577 721 10 853 544 1 107 19 178 6
Vesi- ja jätehuolto 2 203 101 275 959 108 902 504
Rakentaminen 1 315 506 100 698 1 114 7 636 53
Kauppa 894 702 38 817 66 794 7
Maaliikenne 4 206 674 796 596 2 679 7 096 380
Vesiliikenne 3 119 405 164 380 2 381 9 517 3
Ilmaliikenne 3 296 573 23 812 271 8 027 18
Liikennettä palveleva toiminta, posti 99 515 17 766 341 583 3
Kiinteistöalan toiminta 813 162 2 805 193 5 197 54 395 388
Muut palvelut ja hallinto 1 700 124 243 151 1 044 26 696 129
Kotitaloudet 5 799 851 3 349 826 10 699 170 345 1 087
YHTEENSÄ 62 796 503 39 365 375 34 669 358 360 36 935
1) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.

Tilastokeskuksen ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa tilastoidaan myös rikki- ja typpidioksidi sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (NMVOC) päästöjä.

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto lasketaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat sektorijaosta, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle. Tilastossa ei oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten aiheuttamat päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Liikenteen määrittely vastaa kansantalouden tilinpidon menettelytapaa, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta. Määrittelyeroista johtuen toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on suurempi kuin Kasvihuonekaasuinventaarion mukaisessa raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (312,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tie_001_fi.html