Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Pienituloisuus kotitalouden elinvaiheen mukaan

Elinvaiheella luokitellaan kotitalouksia ryhmiin kotitalouden koon, viitehenkilön iän ja kotitalouteen kuuluvien lasten iän perusteella. Yksin asuvat erotellaan monijäsenisistä kotitalouksista ja kahden huoltajan lapsiperheet nuorimman lapsen iän mukaan. Yhden huoltajan perheiden luokitteluun lasten iän perusteella ei ole tulonjakotilastossa tarpeeksi havaintoja.

Taulukko 5.1 Henkilöiden pienituloisuusaste kotitalouden elinvaiheen mukaan 1995–2011, %

  1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Pienituloisia henkilöitä vuonna 2011
Kaikki 7,6 10,5 12,7 13,8 13,9 13,2 13,7 13,2 704 000
Yhden hengen taloudet 23,0 27,4 33,6 33,7 34,0 31,8 32,8 33,4 346 000
Yhden hengen talous, ikä alle 35 v 31,4 30,5 38,3 37,0 34,2 35,6 39,0 40,3 91 000
Yhden hengen talous, ikä 35–64 v 17,5 22,3 23,7 25,0 26,8 24,4 24,8 26,5 115 000
Yhden hengen talous, ikä yli 64 v 22,9 31,5 42,6 41,6 42,5 38,4 38,8 37,2 141 000
Lapsettomat parit 5,0 5,4 7,2 7,2 6,9 6,7 7,2 6,3 100 000
Lapsettomat parit, ikä alle 35 v 10,0 11,3 10,8 10,0 12,1 15,4 13,6 12,7 44 000
Lapsettomat parit, ikä 35–64 v 3,3 3,0 4,5 4,3 3,9 3,8 4,7 3,9 29 000
Lapsettomat parit, ikä yli 64 v 3,4 5,2 9,2 10,2 7,9 5,0 6,1 5,4 27 000
Yhden huoltajan taloudet 6,2 15,6 17,1 26,4 23,5 20,6 22,2 21,6 53 000
Parit, joilla lapsia 3,5 6,2 7,0 8,6 9,0 8,7 9,0 8,1 137 000
Parit, joilla lapsia, kaikki alle 7 v 2,8 7,0 8,8 9,8 11,1 9,5 9,4 9,9 58 000
Parit, joilla lapsia, nuorin alle 7 v 4,0 7,6 8,6 11,7 12,4 11,8 16,2 11,7 51 000
Parit, joilla lapsia, nuorin 7–12 v 3,1 4,3 3,4 6,0 5,8 6,0 4,5 4,3 19 000
Parit, joilla lapsia, nuorin 13–17 v 5,0 5,3 7,3 4,8 4,3 5,9 3,4 4,0 9 000
Parit, joilla sekä alle että yli 18-v lapsia 6,0 9,3 7,9 8,8 11,0 10,9 10,0 9,3 30 000
Muut taloudet 5,5 6,5 9,1 9,4 8,6 9,5 9,6 8,6 38 000

Viidesosa kotitalousväestöstä, runsaat miljoona henkeä, oli vuonna 2011 yhden hengen talouksia , ja niistä pienituloisia joka kolmas (33,4 %). Pienituloisuus on erityisen yleistä nuorimmissa ja vanhimmissa yhden hengen talouksissa, mutta väestön keskiarvoon verrattuna myös 35–64–vuotiaiden yksinäistalouksissa. Pienituloisuus on kasvanut kaikissa ikäryhmissä 1990-luvun puolenvälin jälkeen, mutta vuodesta 2008 alkaen vanhimman ikäryhmän pienituloisuusasteet ovat laskeneet.

Yhden huoltajan talouksissa (joissa siis on huollettavia alaikäisiä) pienituloisuusaste on edelleen korkea (21,6 %) huolimatta siitä, että vuodesta 2008 alkaen se on laskenut: vuonna 2011 joka viides yksinhuoltajatalouksiin kuuluvista oli pienituloinen.

Yhden huoltajan talouksiin verrattuna kahden huoltajan lapsiperheissä pienituloisuusasteet ovat keskimääräistä alempia (8,1 %). Niissä pienituloisuus on korkeimmillaan kun lapset ovat alle kouluikäisiä sekä silloin kun lapset ovat täysi-ikäisinä vielä vanhempiensa kotitalouksissa huollettavina.

Lapsettomien parien pienituloisuus on kaikissa ikäryhmissä koko väestön keskiarvoa vähäisempää (6,3 %). Myös tässä ryhmässä vanhimman ikäryhmän pienituloisuus on 2000-luvun jälkipuoliskolla alentunut.

Köyhyysvaje kertoo, kuinka syvästi pienituloisia kotitaloudet ovat. Tämä tunnusluku lasketaan pienituloisuusrajan alapuolisten kotitalouksien tulomediaanin ja pienituloisuusrajan erotuksena - se siis mittaa sitä, kuinka paljon pienituloisilla olisi oltava lisää tuloja, jotta he eivät jäisi pienituloisuusrajan alapuolelle.

Yhden hengen talouksien köyhyysvajeluvut (kuvio 5.1) osoittavat, että ikääntyneimpien pienituloisten mediaanitulot ovat lähimpänä pienituloisuusrajaa, kun taas nuorempien yhden hengen talouksien tuloköyhyys on syvintä kaikista elinvaiheryhmistä.

Kuvio 5.1 Köyhyysvaje elinvaiheen mukaan vuonna 2011, %

Kuvio 5.1 Köyhyysvaje elinvaiheen mukaan vuonna 2011, %

Köyhyysvajeiden tarkastelu sukupuolittain on järkevää lähinnä yhden hengen talouksissa; koska monijäsenisten talouksien sisäisestä tulonjaosta ei ole tietoja, sukupuolen mukainen tulotarkastelu on niissä mahdoton. Yksin asuvien miesten ja naisten köyhyysvajeet poikkeavat toisistaan selvästi: yksin asuvien naisten vajeet ovat jonkin verran pienempiä kuin miesten (kuvio 5.2).

Kuvio 5.2 Yksin asuvien miesten ja naisten köyhyysvaje sukupuolen mukaan vuonna 2011, %

Kuvio 5.2 Yksin asuvien miesten ja naisten köyhyysvaje sukupuolen mukaan vuonna 2011, %

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2011, 5 Pienituloisuus kotitalouden elinvaiheen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-03-20_kat_005_fi.html