Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Joka kolmas kotitalous on eläkeläistalous

Suomessa oli vuonna 2013 runsaat 2,6 miljoonaa kotitaloutta, mikä on 27 500 kotitaloutta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien määrä on lisääntynyt viimeisen neljännesvuosisadan aikana selvästi, sillä nykyisin Suomessa on noin 540 000 kotitaloutta enemmän kuin vuonna 1987 (liitetaulukko 1).

Kotitalouksista palkansaajakotitalouksia oli noin puolet, eli noin 1,3 miljoonaa. Kuviosta 1 voi hyvin havaita, että palkansaajatalouksiin kuuluvien työntekijätalouksien lukumäärä on vaihdellut vahvasti suhdanteiden mukaan, noususuhdanteissa niiden määrällä on ollut taipumus kasvaa ja taantumissa vähentyä. Sen sijaan toimihenkilötalouksien lukumääriin ei suhdannevaihteluilla ole juurikaan ollut vaikutusta. Alempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla koko tarkasteluperiodin ajan, kun taas ylempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat 1990–luvun alun laman jälkeen tasaisesti kasvaneet aina 2000-luvun loppupuolelle asti.

Taloussuhdanteisiin liittyvää, mutta työntekijäkotitauksiin nähden päinvastaista lukumäärävaihtelua on havaittavissa työttömien kotitalouksilla. Kotitalouksien, joiden viitehenkilö on tilastovuoden aikana ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta, määrä on tyypillisesti lisääntynyt taantumien aikoina, kun taas taloudellisesti hyvinä aikoina näiden lukumäärät ovat pienentyneet.

Väestön ikärakenteissa tapahtuneet muutokset ilmenevät selvästi myös siinä, että eläkeläiskotitalouksien lukumäärät ovat viimeisen runsaan parin vuosikymmenen aikana kasvaneet voimakkaasti. Kun vielä 1980-luvun lopulla kaikista kotitalouksista joka neljäs oli eläkeläiskotitalous, on tämä suhde nykyisin joka kolmas. Eläkeläiskotitalouksia oli vuonna 1987 noin 520 000, kun niitä oli pari vuotta sitten lähes 870 000.

Päinvastainen rakennekehitys on nähtävissä maatalousyrittäjäkotitalouksien määrän kehityksessä. Vuonna 1987 heitä oli vielä 120 000, mutta pari vuotta sitten ainoastaan hiukan runsas 30 000 kotitaloutta.

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2013

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2013

Kotitalouksien keskikoko oli 2,05 henkilöä vuonna 2013, kun se 1980-luvun lopulla oli kolme kymmenystä korkeampi. Palkansaajatalouksien keskikoko on nykyisin 2,47 henkilöä, kun se neljännesvuosisata aikaisemmin oli pari kymmenystä korkeampi. Yrittäjäkotitaloudet ovat kooltaan muita kotitalouksia hieman suurempia. Maatalousyrittäjätalouksien keskikoko oli pari vuotta sitten 3,15 henkilöä, kun se 1980-luvun lopulla oli pari kymmenystä enemmän.

Muissa yrittäjätalouksissa kotitalouden keskikoon muutokset ovat olleet maatalousyrittäjätalouksiin nähden selvästi suurempia, sillä nykyisin muiden yrittäjätalouksien keskikoko on 2,6 henkilöä, kun se 1980-luvun loppupuolella oli lähes puoli henkilöä enemmän. Sen sijaan eläkeläiskotitalouksissa kotitalouden keskikoko on pysytellyt koko tarkasteluperiodin ajan noin puolessatoista henkilössä.


Lähde: Tulonjakotilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 02.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2013, 1 Joka kolmas kotitalous on eläkeläistalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2013/03/tjt_2013_03_2015-04-02_kat_001_fi.html