Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Kotitalouksista jo joka kolmas eläkeläistalous

Suomessa oli vuonna 2014 runsaat 2 640 000 kotitaloutta, mikä on 18 000 kotitaloutta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien määrä on lisääntynyt viimeisen neljännesvuosisadan aikana selvästi, sillä nykyisin Suomessa on noin 560 000 kotitaloutta enemmän kuin vuonna 1987 (liitetaulukko 1).

Palkansaajakotitalouksia oli 1,26 miljoonaa, mikä on jo selvästi alle puolet kaikista kotitalouksista. Vielä 1980-luvun lopulla palkansaajakotitalouksien osuus kaikista kotitalouksista oli 60 prosenttia. Kuviosta 1 voi hyvin havaita, että palkansaajatalouksista työntekijäkotitalouksien lukumäärä on vaihdellut samaa tahtia suhdanteiden kanssa; noususuhdanteissa niiden määrä on lisääntynyt ja taantumissa vastaavasti vähentynyt.

Sen sijaan toimihenkilötalouksien lukumääriin ei suhdannevaihteluilla ole juurikaan ollut vaikutusta. Alempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla koko tarkasteluperiodin ajan, kun taas ylempien toimihenkilötalouksien lukumäärä on 1990-luvun alun laman jälkeen tasaisesti kasvanut, kunnes niiden lukumäärä kääntyi laskuun nykylaman alkaessa 2010-luvun vaihteessa.

Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti myös työttömien kotitalouksien lukumääriin. Kotitalouksien, joiden viitehenkilö on tilastovuoden aikana ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta, määrä on lisääntynyt taantumien aikana mutta vähentynyt talouden hyvinä kasvukausina. Kuviosta 1 ilmenee, että viime vuosien taantuman pitkittyessä on myös työttömien kotitalouksien lukumäärä kääntynyt selvään kasvuun. Vuonna 2014 heitä oli jo 166 000, mikä on lähes 20 000 kotitaloutta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Väestön ikärakenteessa tapahtuneet muutokset näkyvät eläkeläiskotitalouksien lukumäärän kasvuna. Kun 1980-luvun lopulla kaikista kotitalouksista joka neljäs oli eläkeläiskotitalous, on tämä suhde nykyisin jo joka kolmas. Eläkeläiskotitalouksia on nykyisin lähes 890 000, kun niitä oli vuonna 1987 noin 520 000.

Päinvastainen rakennekehitys on nähtävissä maatalousyrittäjäkotitalouksien lukumäärissä. Nykyisin maatalousyrittäjäkotitalouksia on vain runsaat 30 000, kun niitä oli vuonna 1987 nelinkertainen määrä, 120 000 kotitaloutta.

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2014

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2014

Kotitalouksien keskikoko on nykyisin (2014) 2,04 henkilöä, kun se vuonna 1987 oli 2,35 henkilöä. Palkansaajatalouksien keskikoko on nykyisin 2,49 henkilöä, kun se vuonna 1987 oli 2,64. Yrittäjäkotitaloudet ovat kooltaan muita kotitalouksia hieman suurempia. Maatalousyrittäjätalouksien keskikoko on nykyisin 3,0 henkilöä, kun se 1980-luvun lopulla oli pari kymmenystä enemmän.

Muissa yrittäjätalouksissa kotitalouden keskikoon muutokset ovat olleet maatalousyrittäjätalouksiin nähden selvästi suurempia, sillä nykyisin muiden yrittäjätalouksien keskikoko on 2,6 henkilöä, kun se 1980-luvun loppulla oli 3 henkilöä. Sen sijaan eläkeläiskotitalouksissa kotitalouden keskikoko on pysytellyt koko tarkasteluperiodin ajan ennallaan, noin puolessatoista henkilössä.


Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 01.04.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2014, 1 Kotitalouksista jo joka kolmas eläkeläistalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/02/tjt_2014_02_2016-04-01_kat_001_fi.html