Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Taantuma alentanut eniten kaikista nuorimpien tuloja

Iän mukaan tarkasteltuna suurituloisimpia ovat kotitaloudet, joissa kotitalouden viitehenkilö (useimmiten kotitalouden suurituloisin) on iältään joko 45–54 tai 35–44 vuotta. Kuviosta 5 voi hyvin havaita, että 45–54-vuotiaat olivat pitkään selvästi suurituloisin ikäryhmä, mutta 2000-luvun loppupuolella sekä 35–44 että 55-64-vuotiaiden ikäryhmät olivat kuroneet kiinni 45–54-vuotiaiden tulotason. Aivan viime vuosina edellä mainituista ikäryhmistä vanhimman eli 55–64-vuotiaiden tulokehitys on ollut vaatimatonta, käytännössä tässä ryhmässä reaalitulot ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2010 lähtien.

Kuvio 5. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2014, mediaani. Euroa vuodessa (vuoden 2014 hinnoin)

Kuvio 5. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2014, mediaani. Euroa vuodessa (vuoden 2014 hinnoin)

Kuviosta 5 ilmenee hyvin myös se, että tuloilla mitattuna selvästi heikoimmassa asemassa ovat ikäjakauman ääripään kotitaloudet. Kaikista heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat alle 25-vuotiaiden kotitaloudet. Tämä ei ole luonnollisestikaan yllätys, sillä nuorimpaan ikäryhmään sijoittuu enimmäkseen opiskelijoita ja muita ammatissa toimimattomia. Opiskelijoiden asema korjautuisi tässä tarkastelussa jonkin verran, jos heidän tuloissaan huomioitaisiin myös opintotukeen sisältyvät valtiontakaamat opintolainat.

Vanhimman ikäryhmän, eli 75 vuotta täyttäneiden kotitalouksien tulotaso on jonkin verran korkeampi kuin nuorimman ikäryhmän tulotaso. Vanhin ikäryhmä on nuoriin nähden paremmassa asemassa, sillä heidän reaalitulonsa ovat viime vuosina jonkin verran kasvaneet, kun taas nuorimpaan ikäryhmään kuuluneiden kotitalouksien reaalitulot ovat pitkittyneen laman seurauksena selvästi alentuneet.

Keskivertokotitalouksien alapuolelle jäävät myös kotitaloudet, joissa viitehenkilön ikä on 65–74 vuotta. Tämän pääasiassa eläkeläisistä koostuvan ryhmän reaalitulokehitys on kuitenkin ollut viime vuosien aikana selvästi positiivista ja muut ikäryhmät huomioiden selvästi parasta. Yksi selitys tämän ryhmän hyvään tulokehitykseen löytynee rakennetekijöistä; ikäryhmään tulleet uudet eläkeläiset ovat suurituloisempia kuin ryhmästä poistuneet eläkeläiset.

Ikäryhmien erilaista tulokehitystä viime vuosina selittävät myös ryhmien erilaiset tulorakenteet. Eläkeikäisten tulot (eläkkeet) ovat lamasta huolimatta olleet vakaita, niihin ei ole kohdistettu varsinaisia leikkauksia. Sen sijaan työikäisten tulot sisältävät markkinoilta saatavia tuloja (palkkoja ja yrittäjätuloja), jotka ovat herkkiä suhdanteiden vaihteluille.


Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 01.04.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2014, 3 Taantuma alentanut eniten kaikista nuorimpien tuloja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/02/tjt_2014_02_2016-04-01_kat_003_fi.html