Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Metsätulojen laskentamenetelmä uudistettiin tulonjakotilastossa

Tulonjakotilaston julkistusten tiedot pohjautuvat tulonjakotilaston vuosittain päivitettäviin aikasarjoihin, joissa on pyritty huomioimaan tulonjakotilaston tulotiedoissa tapahtuneet muutokset mahdollisimman hyvin. Tulonjakotilaston aikasarjan vertailukelpoisuus on hyvä vuosille 1993–2014, ja päätuloerien kohdalla kohtuullisen hyvä vuodesta 1993 taaksepäin varhempiin tilastovuosiin.

Vuoden 2014 tulonjakotilastossa metsänmyyntitulojen muodostamista uudistettiin, millä on pieni vaikutus tulonjakotilaston tietojen ajalliseen vertailtavuuteen. Aikaisemmin metsänmyyntitulot pohjautuivat tulonjakotilastossa pääasiassa verohallinnon vuosi-ilmoitustietoihin. Metsänmyyntituloihin liittyvät tulojen hankintakustannukset muodostettiin tilastoon mekaanisella laskentamenetelmällä.

Vuoden 2014 tulonjakotilastossa metsänmyyntitulot pohjautuvat muiden yrittäjätulojen tapaan lopullisen verotuksen tietoihin, jossa verottajan hyväksymät metsänmyyntituloihin kohdistuvat kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin mitä tilastossa aikaisemmin laskettiin. Uusi metsänmyyntitulojen laskentamenetelmä alentaa metsänmyyntituloja vuoden 2014 tulonjakotilastossa noin 280 miljoonalla eurolla (netto).

Metsätulojen uutta laskentamenetelmää ei ole tehty tulonjakotilaston aikasarjatietoihin vuodesta 2013 taaksepäin. Kuvioista 7–9 voidaan havaita, että metsätulojen laskentatavan uudistuksen vaikutukset jäävät koko maan tasolla pieniksi. Uudistettu metsätulojen laskentamenetelmä alentaa kotitalouksien käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvoa vuonna 2014 noin 100 eurolla (-0,3 %). Mediaanituloa uudistus alentaa 50 eurolla (-0,2 %).

Suurimmat vaikutukset laskentatavan muutoksella on metsää omistavissa kotitalouksissa, kuten maatalousyrittäjillä. Tässä ryhmässä metsätulojen laskentamenetelmän muutos alentaa käytettävissä olevan rahatulon keskiarvoa ja mediaania noin 2 500 eurolla (-4,5 %) vuonna 2014. Muissa sosioekonomisissa ryhmissä muutoksen vaikutukset käytettävissä olevaan tuloon ovat selvästi pienemmät.

Metsätulojen laskentamenetelmän uudistuksen vaikutus kotitalouksien käytettävissä olevien rahatulojen vuosimuutokseen on vuonna 2014 koko maan tasolla muutaman prosentin kymmenyksen luokkaa. Uudistetulla metsätulolla kotitalouksien reaalitulot alenivat vuonna 2014 edellisvuodesta keskimäärin 0,8 prosenttia. Vanhalla metsätulojen laskentamenetelmällä tulojen aleneminen olisi ollut 0,5 prosenttia. Mediaanituloilla mitattuna kotitalouksen reaalitulot alenivat uuden metsätulon mukaisilla käytettävissä olevilla rahatuloilla 0,3 prosenttia, kun vanhalla metsätulojen laskentamenetelmällä mediaanitulot olisivan alentuneet 0,1 prosenttia.

Suurimmat vaikutukset metsätulojen laskentamenetelmän uudistuksella on maatalousyrittäjäkotitalouksien tulojen vuosimuutoksiin. Heillä uudistetun metsätulon mukainen käytettävissä olevan rahatulon keskiarvo aleni vuonna 2014 edellisvuodesta noin prosentilla, kun se vanhalla laskentamenetelmällä olisi kasvanut noin 3,5 prosenttia. Mediaanitulojen kohdalla uudistetun metsätulon sisältävä käytettävissä oleva rahatulo aleni pari prosenttia, kun se vanhalla metsätulojen laskentamenetelmällä olisi kasvanut lähes kolme prosenttia.

Muissa sosioekonomisissa ryhmissä metsätulojen laskentamenetelmän uudistuksen vaikutukset tulojen vuosimuutoksiin vuonna 2014 jäivät huomattavasti edellä kuvattua pienemmiksi, tai muutoksella ei ollut tulojen vuosimuutoksiin mitään vaikutusta.

Tarvittaessa voitte tiedustella metsätulojen uudistuksen vaikutuksista tulonjakotilaston tietojen vertailtavuuteen tarkemmin tilaston asiantuntijoilta (toimeentulo@stat.fi).

Kuvio 7. Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo vanhalla ja uudella metsätulolla sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 2014, keskiarvo

Kuvio 7. Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo vanhalla ja uudella metsätulolla sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 2014, keskiarvo

Kuvio 8. Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo vanhalla ja uudella metsätulolla sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 2014, mediaani

Kuvio 8. Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo vanhalla ja uudella metsätulolla sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 2014, mediaani

Kuvio 9. Metsätulojen laskentamenetelmän muutoksen vaikutukset käytettävissä olevan rahatulon keskiarvoon ja mediaaniin vuonna 2014, %

Kuvio 9. Metsätulojen laskentamenetelmän muutoksen vaikutukset käytettävissä olevan rahatulon keskiarvoon ja mediaaniin vuonna 2014, %

Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 01.04.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2014, 5 Metsätulojen laskentamenetelmä uudistettiin tulonjakotilastossa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/02/tjt_2014_02_2016-04-01_kat_005_fi.html