Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Työttömien kotitalouksien lukumäärä kasvaa

Suomessa oli vuonna 2015 runsaat 2 656 000 kotitaloutta, mikä oli 15 000 kotitaloutta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien lukumäärä on kasvanut viimeisen puolen vuosisadan aikana selvästi, sillä nykyisin Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa kotitaloutta enemmän kuin 1960-luvun puolivälissä (liitetaulukko 1). Kotitalouksin määrä on siten lähes kaksinkertaistunut viidessäkymmenessä vuodessa, kun kotitalousväestön kasvu on vastaavana aikana ollut vain alle 20 prosenttia. Kotitalouksien ja kotitalousväestön erilainen määrän kehitys selittyy kotitalouksien keskikokojen pienentymisellä: kun kotitalouksien keskikoko oli vielä 1960-luvun puolivälissä 3,4 henkilöä on se nykyisin vain hiukan yli 2 henkilöä.

Palkansaajakotitalouksia oli Suomessa vuonna 2015 noin 1,25 miljoonaa, mikä on jo selvästi alle puolet kaikista kotitalouksista. Vielä 1980-luvun lopulla palkansaajakotitalouksien osuus kaikista kotitalouksista oli 60 prosenttia. Kuviosta 1 ilmenee hyvin se, että palkansaajatalouksista työntekijäkotitalouksien lukumäärä on vaihdellut samassa tahdissa taloussuhdanteiden kanssa; noususuhdanteiden aikana niiden määrä on lisääntynyt ja taantumissa vastaavasti vähentynyt.

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2015

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2015

Sen sijaan toimihenkilötalouksien lukumääriin ei suhdannevaihteluilla ole juurikaan ollut vaikutusta. Alempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla koko tarkasteluperiodin ajan, kun taas ylempien toimihenkilötalouksien lukumäärä on 1990-luvun alun laman jälkeen kasvanut tasaisesti. Kasvu kuitenkin taittui nykyisen taantuman alkuvuosina 2010-luvun vaihteessa.

Suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös työttömien kotitalouksien lukumääriin. Kotitalouksien, joiden viitehenkilö on tilastovuoden aikana ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta, määrä on lisääntynyt taantumissa, mutta vähentynyt talouskasvun aikoina. Kuviosta 1 ilmenee hyvin, että nykytaantuman pitkittyessä on työttömiä kotitalouksia lukumäärä kääntynyt viime vuosina kasvuun. Vuonna 2015 työttömiä kotitalouksia oli 177 000, kun niitä 2010-luvun vaihteessa oli 50 000 taloutta vähemmän. Työttömiä kotitalouksia on nykyisin kuitenkin vielä selvästi vähemmän kuin 1990-luvun alun laman aikoina, jolloin niitä oli enimmillään lähes 220 000 (vuonna 1994).

Väestön ikärakenteessa tapahtuneet muutokset näkyvät muun muassa siinä, että eläkeläiskotitalouksien lukumäärä on selvästi kasvanut. Kun 1980-luvun lopulla kaikista kotitalouksista joka neljäs oli eläkeläiskotitalous, on tämä suhde nykyisin jo joka kolmas. Eläkeläiskotitalouksia on nykyisin runsaat 890 000, kun niitä oli vuonna 1987 vain 520 000.

Päinvastainen rakennekehitys on nähtävissä maatalousyrittäjäkotitalouksien lukumäärissä. Nykyisin maatalousyrittäjäkotitalouksia on vain runsaat 30 000, kun niitä oli vuonna 1987 nelinkertainen määrä, 120 000 kotitaloutta. Muutosta selittää maatalouden kohtaamat suuret rakennemuutokset, kuten maatilojen keskikoon voimakas kasvu.

Kotitalouksien keskikoko on nykyisin (2015) hiukan yli kaksi henkilöä, kun se vuonna 1987 oli 2,4 henkilöä. Palkansaajatalouksien keskikoko on nykyisin 2,5 henkilöä, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin 1980-luvun lopulla. Yrittäjäkotitaloudet ovat kooltaan muita kotitalouksia hieman suurempia. Maatalousyrittäjätalouksien keskikoko on nykyisin kolme henkilöä, kun se 1980-luvun lopulla oli pari kymmenystä enemmän.

Muissa yrittäjätalouksissa kotitalouden keskikoon muutokset ovat olleet maatalousyrittäjätalouksiin nähden selvästi suurempia, sillä nykyisin muiden yrittäjätalouksien keskikoko on 2,6 henkilöä, kun se 1980-luvun lopulla oli kolme henkilöä. Sen sijaan eläkeläiskotitalouksien keskikoko on pysytellyt koko tarkasteluperiodin ajan ennallaan, noin puolessatoista henkilössä.


Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2015, 1 Työttömien kotitalouksien lukumäärä kasvaa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2015/02/tjt_2015_02_2017-03-24_kat_001_fi.html