Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Maatalousyrittäjätalouksien tulokehitys viime vuosina heikkoa

Tulonjakotilastossa kotitaloudelle määritetään viitehenkilö, jonka perusteella monet kotitalouden luokitusmuuttujat määritetään. Viitehenkilöön pohjautuvia kotitalouskohtaisia luokitusmuuttujia ovat muun muassa kotitalouden sosioekonominen asema, koulutustaso ja ikäryhmä. Kotitalouden viitehenkilö on pääsääntöisesti kotitalouden suurituloisin jäsen.

Tarkastellaan seuraavaksi kotitalouksien tuloja ja niiden muutostrendejä väestöryhmittäin. Tulovertailut tehdään kotitalouden koko- ja rakenne-erot huomioivilla ekvivalenteilla käytettävissä olevilla rahatuloilla. Käytetty tulokäsite ei siis sisällä asuntotuloa ja veronalaisia myyntivoittoja. Mittarina käytetään edellä kuvattujen ekvivalenttien tulojen mediaaneja, jotka kuvaavat erityisesti keskivertotalouksien tuloja keskiarvoa luotettavammin. Kuvioiden 5–7 tiedot on laskettu kolmen vuoden liukuvina keskiarvoina tilastovuoden ja sitä edeltävän kahden vuoden tuloista. Tämä siksi, että liukuva keskiarvo muun muassa tasoittaa aikasarjassa esiintyvää satunnaisvaihtelua ja tuo paremmin esiin ryhmien tuloissa ja niiden muutoksissa ilmenevät muutostrendit.

Kuviossa 5 kuvataan kotitalouksien tulotasoja ja niiden muut muutostrendejä kotitalouksien sosioekonomisten pääryhmien näkökulmasta. Kuviosta ilmenee, että selvästi suurituloisin sosioekonominen ryhmä on ylemmät toimihenkilökotitaloudet. Tässä ryhmässä ekvivalentti mediaanitulo oli vuonna 2015 lähes 34 000 euroa. Seuraavaksi suurituloisin ryhmä oli yrittäjäkotitaloudet (pl. maatalousyrittäjät), joilla ekvivalentti mediaanitulo oli vajaat 29 000 euroa.

Kuvio 5. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1990–2015, mediaani vuoden 2015 hinnoin 1)

Kuvio 5. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1990–2015, mediaani vuoden 2015 hinnoin 1)
1) Kolmen vuoden liukuva keskiarvo tilastovuoden ja sitä edeltävän kahden vuoden mediaaneista. Ekvivalentti mediaanitulo = kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksikköluvulla.

Odotetusti pienituloisin sosioekonominen ryhmä on opiskelijakotitaloudet, jotka elävät pääasiassa saatujen tulonsiirtojen, kuten opintotuki, varassa. Ekvivalentti mediaanitulo oli tässä ryhmässä runsaat 11 000 euroa vuonna 2015. Työttömien kotitalouksissa vastaava tulo oli runsaat 2 000 euroa korkeampi. Myös eläkeläistalouksien mediaanitulot jäivät selvästi alle koko väestön mediaanin ollen noin 18 700 euroa vuonna 2015.

Tulojen lisäksi mielenkiintoista kuviossa 5 on myös sosioekonomisten ryhmien tuloissa havaittavat eri suhdannevaiheisiin ajoittuvat muutostrendit ja niiden erot. Kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä tulokehitys on ollut selvästi positiivista silloin, kun maan taloudessa on mennyt hyvin. Sen sijaan taantumien aikoina sosioekonomisten ryhmien tulokehityksissä esiintyy vaihtelua. Eläkeläiskotitalouksien ryhmässä mediaanitulo on reaalisesti kasvanut sekä talouden hyvinä aikoina että myös taantumissa.

Yksittäisissä eläkeläistalouksissa tämä positiivinen tulokehitys ei välttämättä näy, koska kysymys on pitkälti eläkeläisryhmien rakenteissa tapahtuneista muutoksista: Pienituloisia kansaneläkeläisiä on poistunut eläkeläisten ryhmästä, kun taas ryhmään tulleet uudet eläkeläiset ovat olleet paremman eläketason kartuttaneita ansioeläkeläisiä.

Eläkeläistalouksien muita suotuisampaa tulokehitystä selittää myös se, ettei eläkeläisille tyypillisiin tuloihin (eli eläkkeisiin) ole ainakaan toistaiseksi tehty leikkauksia. Eläkeläisten taloudellista asemaa on parantanut myös eläkejärjestelmiin tehdyt parannukset, kuten takuueläkejärjestelmän käyttöönotto. Eläkeläiskotitalouksien sisäisiä tuloeroja on tarkasteltu tarkemmin tämän julkaisun julkistusosiossa.

Työntekijäkotitalouksien reaalitulojen kasvu näyttää kuvion 5 mukaan taittuneen 2010-luvun paikkeilla, jolloin elettiin vallitsevan taantuman alkuvaihetta. Ylempien toimihenkilötalouksien positiivinen reaalitulokehitys päättyi muutama vuosi myöhemmin. Aivan viime vuosina ovat myös yrittäjäkotitalouksien reaalitulot kääntyneet laskuun. Kaikista voimakkaimmin ovat alentuneet maatalousyrittäjäkotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot, jotka olivat vuonna 2015 selvästi matalammat kuin muutama vuosi aikaisemmin.

Tarkempia tietoja kotitalouksien tuloista sosioekonomisissa ryhmissä vuosilta 1987–2015 löytyy tulonjakotilaston tietokantataulukoista 1a ja 2c .


Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2015, 3 Maatalousyrittäjätalouksien tulokehitys viime vuosina heikkoa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2015/02/tjt_2015_02_2017-03-24_kat_003_fi.html