Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 9.12.2019

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän kasvu vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä tavallisesti kustannusten vähenemiseen.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2019 heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,1 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 2,4 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,4 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 3,2 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 0,6 prosenttia vuoden 2019 heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,7 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 1,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 3,4 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla ja valtiosektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Kuntasektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 3. vuosineljännes 2019

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,2 0,2 0,5
B-E Teollisuus 0,8 0,9 1,0
F Rakentaminen 2,4 2,1 2,2
G-N Yritystalouden palvelualat -0,9 -1,0 -0,6
J-R Valtio 2,4 2,4 2,4
D-S Kunta 0,6 0,7 1,9

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 0,8 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 2,4 prosenttia heinä-syyskuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus laski 0,9 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä kemianteollisuudessa 2,5 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 2,3 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja metalliteollisuudessa kustannukset pysyivät muuttumattomina. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla, 3,8 prosenttia ja suurin lasku oli informaation ja viestinnän toimialalla, 3,2 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,0 prosenttia heinä-syyskuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset laskivat 0,6 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 0,5 prosenttia, kemianteollisuudessa 2,4 prosenttia, metalliteollisuudessa 0,5 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 2,3 prosenttia heinä-syyskuussa 2019 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat rahoitus ja vakuutustoiminnan alalla 3,6 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla oli 3,0 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin palkkasummat perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tästä muutoksesta johtuen palkkasummissa saattaa olla epävarmuutta, mikä vaikuttaa tilastoon.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (308,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/03/tvki_2019_03_2019-12-09_tie_001_fi.html