Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2016

Humanistisen ja taiteen alan tutkinnon suorittaneista työttömänä 19 000 vuonna 2015

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan vuoden 2015 lopussa pääasialliselta toiminnaltaan työttömiä 18–64-vuotiaita oli 375 000. Työttömyys oli suurinta humanistisen ja taidealan ja luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneilla, pienintä terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneilla. Työttömyysriski oli erityisen suuri teatteritaiteen maistereilla (12,6 %) ja teatteri-ilmaisun ohjaajilla (AMK) (15,8 %). Työttömyysriski kuvaa vuoden kuluttua työttömänä olevien osuutta.

Työttömien osuus työvoimasta koulutusasteen ja koulutusalan mukaan vuonna 2015 (%)

Työttömien osuus työvoimasta koulutusasteen ja koulutusalan mukaan vuonna 2015 (%)

Työttömyys lisääntyi kaikilla koulutusasteilla

Työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan työikäisiä (18–64-vuotiaita) työttömiä oli vuoden 2015 lopussa noin 375 000. Työttömien osuus työvoimasta oli 14,4 prosenttia. Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna työttömien osuus oli keskiasteen tutkinnon suorittaneilla kaksinkertainen verrattuna ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. Keskiasteen tutkinnon suorittaneista työttömien osuus oli 16,1 prosenttia (200 000 henkilöä) vastaavan koulutusasteen suorittaneesta työvoimasta, alimman korkea- ja alemman korkeakouluasteen suorittaneilla osuus oli 8,5 prosenttia (56 000) ja ylemmän korkeakoulu- ja tutkijakoulutusasteen suorittaneilla osuus oli 7,1 prosenttia (25 000).

Työttömien osuudet työvoimasta koulutusasteen mukaan vuosina 2010, 2014 ja 2015 (% ja lkm)

Koulutusaste 2010 2014 2015 2015, lkm 2010–2015, muutos
Keskiaste 11,5 15,6 16,1 199 215 60 691
Alin korkea- ja alempi korkeakouluaste 5,7 8,4 8,5 55 798 19 383
Ylempi korkeakoulu- ja tutkijakoulutusaste 4,2 6,8 7,1 25 078 12 089

Työttömyys lisääntyi edellisvuoteen verrattuna kaikilla koulutusasteilla. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita (18–64-vuotiaita) oli työttömänä 5 400 enemmän vuonna 2015 kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus keskiasteen tutkinnon suorittaneesta työvoimasta oli 4,6 prosenttiyksikköä (lähes 61 000 henkilöä) enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. Muilla koulutusasteilla työttömien osuus kasvoi lähes kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2010. Alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita oli työttömänä yli 19 000 enemmän ja ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneita noin 12 000 enemmän kuin vuonna 2010. (Liitetaulukko 1.)

Työttömiä eniten humanistisella ja taiteen koulutusalalla

Koulutusalan mukaan tarkasteltuna työttömyys oli yleisintä humanistisen ja taidealan sekä luonnontieteiden tutkinnon suorittaneilla. Alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys humanistisella ja taidealalla oli 15,8 prosenttia (5 500 henkilöä) ja luonnontieteissä 10,9 prosenttia (900 henkilöä) vuonna 2015. Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneista humanistisella ja taidealalla työttömänä oli 11,2 prosenttia (6 300 henkilöä) ja luonnontieteiden alalla 9,6 prosenttia (3 300 henkilöä). Keskiasteen tutkinnon humanistisella ja taidealalla suorittaneiden työttömyysprosentti oli 24,6 prosenttia (7 100 henkilöä) ja luonnontieteiden alalla vastaava prosentti oli 25 prosenttia (3 500 henkilöä). (Liitetaulukko 2.)

Pienin työttömien osuus oli terveys- ja sosiaalialalla. Terveys- ja sosiaalialan alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla työttömyys oli 4,0 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon 2,1 prosenttia. Keskiasteen koulutuksen suorittaneilla työttömien osuus alalla oli 8,9 prosenttia. Yhteensä terveys- ja sosiaalialan koulutettuja oli työttömänä noin 21 000 vuoden 2015 lopussa.

Työttömien osuudet työvoimasta myös kasvoivat eniten luonnontieteellisellä sekä humanistisella ja taidealalla vuosina 2010–2015 kaikilla koulutusasteilla. Vähiten työttömien osuudet kasvoivat terveys- ja sosiaalialan sekä kasvatustieteellisen alan ja opettajakoulutuksen tutkinnon suorittaneilla.

Työttömyysriski suuri teatteri-ilmaisun (AMK) tutkinnon suorittaneilla

Ylemmän ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla suurimmat työttömyysriskit tutkinnoittain olivat humanistisen ja taidealan tutkinnon suorittaneilla. Vuonna 2014 työssä olleista teatteritaiteen maistereista työttömänä vuoden 2015 lopussa oli 12,6 prosenttia ja taiteen maistereista 7,7 prosenttia. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneista jäi työttömäksi paljon esimerkiksi teatteri-ilmaisun ohjaajan (AMK) (15,8 %), kuvataiteilijan (AMK) (14,4 %) ja kulttuurituottajan (AMK) (10,2 %) tutkinnon suorittaneita.

Määrällisesti eniten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työllisistä työttömäksi jäi liiketaloustieteen kauppatieteiden maistereita (yli 600 henkilöä). Tämä on kuitenkin ainoastaan 2,9 prosenttia tutkinnon suorittaneista vuoden 2014 työllisistä. Eniten alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista työttömäksi jäi tradenomin (talous, hallinto ja markkinointi) tutkinnon suorittaneita (1 800 henkilöä). Työttömäksi jääneiden osuus oli 3,6 prosenttia kaikista vuoden 2014 työssä olleista talouden, hallinnon ja markkinoinnin tradenomeista.

Työttömäksi jääneiden osuus työssä olleista on suurin keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Viidennes koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneista työssä olleista jäi työttömäksi vuonna 2015. Tutkinnon suorittaneita oli vuonna 2014 työllisenä 1 300 henkilöä, joista lähes 300 jäi työttömäksi. Myös tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon (16,6 %) suorittaneiden työttömyysriski oli suuri, mutta määrällisesti työttömiä oli vähän.

Eniten keskiasteen koulutetusta työvoimasta työttömäksi jäi pelkän yleissivistävän ylioppilastutkinnon (5 400 henkilöä) ja lähihoitajan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (3 300 henkilöä) suorittaneita. Tutkinnon suorittaneita henkilöitä on paljon, joten työttömäksi jääneiden osuus työllisistä jää tutkinnon suorittaneiden suuren määrän vuoksi pieneksi; ylioppilastutkinnon suorittaneista 3,2 prosenttia jäi työttömäksi ja lähihoitajakoulutuksen suorittaneista 4,0 prosenttia.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, Laura Lohikoski 029 551 3396, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 09.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2016-12-09_tie_001_fi.html