Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.9.2015

Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä


Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten tilaston mukaan palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,70 euroa tunnilta. Kymmenen prosenttia työtunneista tehtiin alle 11,00 (1. desiili), puolet alle 15,40 (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 20,10 euron tuntipalkalla (9. desiili). Kokonaistuntipalkka oli keskimäärin 16,40 euroa. Tilastokeskuksen säännöllisen ansion indeksin mukaan yksityisen sektorin tuntipalkat nousivat 0,8 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta neljänneksestä.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansioiden jakauma 2014

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansioiden jakauma 2014
Keskituntipalkan 95 prosentin luottamusväli oranssilla ja “laatikon” alue kattaa jakauman alakvartiilista yläkvartiiliin.
Kernel-menetelmällä estimoitu jakauma.

Vuodesta 2008 tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt noin kymmenen prosenttia. Palkkajakaumaan on tullut lievää kaksihuippuisuutta, mikä johtuu mm. ammattirakenteen muutoksista sekä palkkausjärjestelmien eriytymisestä eri aloilla. Asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden osuus tilaston palkansaajista on vain kolme prosenttia.

Tuntipalkat vaihtelevat paljon ammattiluokkien välillä, mutta myös ammattiluokkien sisäinen vaihtelu on suurta. 9. ja 1. desiilin suhde vaihtelee yleisesti noin 1,5:stä yli 2:een, eli parhaiten palkattu 10 prosenttia tienaa usein jopa kaksi kertaa enemmän kuin matalimmin palkattu 10 prosenttia (liitekuvio 1).

Työajat joustavat suhdanteiden ja sesonkien mukaan

Tuntipalkkaisten työntekijöiden työajoissa on suurta vaihtelua ja työajat joustavat suhdanteiden ja erityisesti palvelualoilla sesonkien mukaan. Seuraavassa kuviossa on teollisuuden- ja rakennustyöntekijöiden tehtyjen tuntien jakauma, jonka mediaani on noin 145 tuntia kuukaudessa. Palvelualoilla tuntipalkkaisten työntekijöiden mediaanitunnit jäävät jopa alle 120.

Tällainen joustaminen pätee myös palvelualojen kuukausipalkkaisiin työntekijöihin, jotka työnantaja-aineistoissa sisältyvät kuukausipalkkaisten sopimusalalle. Suurin osa kokoaikaisista työntekijöistä saa palkkansa kuitenkin vaihtelevien tehtyjen työtuntien mukaan kuukausipalkasta lasketun tuntipalkan perusteella (ks. Tieto & Trendit, http://tietotrendit.stat.fi/mag/admin/r/8/112/).

Kuukausipalkkaisista myyjistä on osa-aikaisia yli 45 prosenttia, eli noin 38 000 palkansaajaa, joiden työaika jää keskimäärin alle 60 prosenttiin kokoaikaisesta työajasta. Heidän 1. desiilipisteen (jota vähemmän ansaitsee 10 prosenttia) palkkansa on 410 euroa, mediaanipalkka 1 340 euroa ja 9. desiilipisteen (jota enemmän ansaitsee 10 prosenttia) palkka 1 900 euroa.

Teollisuus- ja rakennustyöntekijöiden kuukausittain tehtyjen työtuntien jakautuminen vuonna 2014

Teollisuus- ja rakennustyöntekijöiden kuukausittain tehtyjen työtuntien jakautuminen vuonna 2014
Tuntien keskiarvon 95 prosentin luottamusväli oranssilla ja “laatikon” alue kattaa jakauman alakvartiilista yläkvartiiliin.
Kernel-menetelmällä estimoitu jakauma.

Laajemmat palkkatiedot ammattiluokituksen 1–5 -numerotasoittain löytyvät tietokantataulukosta ” Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen mukaan vuonna 2014 ”. Tuntipalkkaisten ammattiluokat ovat sukupuolittain varsin segregoituneita: lähes 80 prosenttia työskentelee ammateissa, joissa toisen sukupuolen osuus työntekijöistä on alle 20 prosenttia.

Naisten ammattirakenteen vakiointi miesten ammattirakenteen 4-numerotasolle nostaa naisten keskituntipalkan noin 90 prosenttiin miesten palkasta, kun keskimäärin naisten säännöllisen työajan keskituntipalkka oli noin 80 prosenttia miesten palkasta. Naisten osuus tuntipalkkaisista palkansaajista oli 21 prosenttia.

Koulutukseltaan yli 90 prosenttia tuntipalkkaisista palkansaajista sijoittuu perus- tai keskiasteelle. Lähes puolella oli tekniikan alan koulutus, mutta peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttuu noin neljännekseltä palkansaajista. Tekniikan alan koulutuksen saaneilla oli myös suurin keskituntipalkka (liitekuvio 2). Tarkemmat tiedot koulutuksen ja sukupuolen mukaan löytyvät tietokantataulukosta ” Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2014 ”.

Tilasto kuvaa noin 321 000 tuntipalkkaisen palkansaajan ansioita. Palkansaajista yli 70 prosenttia on teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Maatalouden 4 400 tuntipalkkaista työntekijää sisältyvät nyt ensimmäistä kertaa tilastoon yhtenäisin käsittein. Vuoteen 2013 asti Tilastokeskus on julkaissut erillistä maataloustyötekijöiden palkkatilastoa, joka perustui Maatalouden työnantajat ry:n keräämiin tietoihin.

Tilaston ansiokäsite, säännöllisen työajan tuntiansio, sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat. Tiedot on kerätty yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.


Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2014/ystp_2014_2015-09-17_tie_001_fi.html