Kansantalouden tilinpidon tilastot

Kansantalouden tilinpidon kokonaisuuteen kuuluu eri näkökulmaa valottavia, yksittäisiä tilastoja Kansantalous- ja Julkinen talous -aihealueilta.

Kansantalouden suhdannetiedot

Kansantalouden suhdannetilastoissa esitetään kansantalouden tilaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut neljännesvuosittain, kokonaistuotannon kuvaaja myös kuukausittain.

Kansantalouden tilinpito, vuositiedot

Kansantalouden tilinpidon vuositilastossa esitetään Suomen kansantalouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut ja näiden komponentit. Vuositilinpidon tietosisällöstä laaditaan myös pääomakanta-aikasarjat ja tuottavuustutkimukset.

Rahoitustilinpito

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Rahoitustilinpito koostuu rahoitustaseista ja rahoitusvarojen ja velkojen muutoksista.

Aluetilinpito

Aluetilinpidossa kuvataan kansantalouden tilinpidon tietoja seutukunnittain, maakunnittain, hyvinvointi- ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla. Aluetilinpitotietojen pohjalta tuotetaan vuosittain myös indikaattoreita.

Julkisyhteisöjen tilastot kansantalouden tilinpidossa

Julkisyhteisöjen (valtionhallinto, paikallishallinto ja sosiaaliturvarahastot) tilastot ovat osa kansantalouden tilinpitoa, mutta ne kuvataan myös itsenäisinä tilastoina. Tilastot kuvaavat julkisyhteisöjen tuloja ja menoja, alijäämää, varoja ja velkoja, veroja, sosiaaliturvamaksuja ja sosiaaliturvaetuuksia.