Käyttöehdot

1.Käyttöehtojen soveltamisala

Tilastokeskuksen tietokantojen käyttöoikeuksiin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja, ellei käyttöoikeutta koskevassa sopimuksessa ole toisin sovittu.

2.Veloitukset

Tilastokeskus veloittaa suorittamistaan tehtävistä Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti. Laskut erääntyvät maksettaviksi 21 päivän kuluttua lähettämisestä. Tilastokeskuksella on oikeus periä lain mukaista viivästyskorkoa maksuviivästyksen ajalta.

3.Käyttöoikeuden luonne

Tilaaja saa tietokantaan sopimuksen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden. Käyttöoikeus oikeuttaa tilaajan käyttämään tietokantaa sopimuksen voimassaoloajan. Käyttöoikeus ei ole osoitus tietoaineiston omistusoikeuden siirtämisestä.

4.Tilaajaa koskevat erityisehdot

Kaikki oikeudet tietokantaan ja sen sisältämään tietoaineistoon, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tilastokeskukselle.

Tilaajalla tai sen lukuun toimivilla tahoilla ei ole oikeutta aineiston tai sen osien edelleen luovuttamiseen, jälleenmyyntiin tai kaupalliseen hyödyntämiseen, ellei toisin sovittu. Jos tilaaja tai sen lukuun toimiva taho luovuttaa, julkaisee tai muutoin käyttää tietokantaa tai sen osia sopimusehtojen vastaisesti, Tilastokeskuksella on oikeus periä tilaajalta 5 000 euron suuruinen sopimussakko.

Tilaaja varmistaa, että kaikki tietokantaa sen lukuun käyttävät tahot ovat tietoisia käyttöehdoista. Tilaaja vastaa kaikista käyttäjätunnuksensa kautta tapahtuneista väärinkäytöksistä kuten omistaan. Käyttäjätunnusta ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

5.Tilastokeskusta koskevat erityisehdot

Tilastokeskus ylläpitää tietokantaa, tuottaa sen sisältämän tietoaineiston ja vastaa siitä, että tiedot ovat alkuperäisten tietolähteiden mukaisia. Tilastokeskuksella on oikeus keskeyttää pääsy tietokantaan tilapäisesti, jos se on välttämätöntä tietokannan toiminnan, teknisten muutosten tai vastaavien syiden vuoksi.

Tilastokeskus ei vastaa valtionhallinnon ICT-palvelujen tai muiden kolmannen osapuolen ohjelmistojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien häiriöiden tai vikojen aiheuttamista virheistä tai myöhästymisistä. Tilastokeskus ei vastaa tietoaineiston päivitysten viivästymisestä siltä osin kuin se on seurausta kolmansilta osapuolilta saatavien tilastoaineistojen toimitusten viivästymisistä.

Tilastokeskus ei vastaa välillisistä vahingoista eikä ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä. Tilastokeskuksen korvausvastuu on rajattu käyttöoikeuden hintaan lukuun ottamatta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja.

6.Sopimuksen purkaminen

Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja eikä korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Jos laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus on olennainen, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi.
Tilastokeskuksella on sopimuksen purkautuessa oikeus täyteen korvaukseen jo suoritetuista sopimuksen mukaisista tehtävistä.

7.Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttöoikeus on voimassa sopimuksen voimassaoloajan.

8.Erimielisyydet

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida sopia neuvotteluin, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.