Uutisia 5.3.2024

Tilastokeskus uudistaa palkkatilastointiaan vuonna 2025

Tilastokeskus uudistaa palkkatilastointiaan vuonna 2025. Uudistuksen myötä tilastovuoden 2024 palkkatilastot tuotetaan pitkälti tulorekisteristä saatavilla tiedoilla. Nykyisten useiden alakohtaisten palkkatilastojen sijaan tiedot tullaan julkaisemaan yhden tilaston alla.

Uusi palkkatilasto korvaa seuraavat tilastot: paikallishallinnon palkat, yksityisen sektorin kuukausipalkat, yksityisen sektorin tuntipalkat, valtion kuukausipalkat ja palkkarakenne. Uudistuksella on vaikutuksia myös ansiotasoindeksiin, jonka tietolähteenä käytetään palkkatilastoja.

Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää palkkatilastointia sekä parantaa tilastojen vertailukelpoisuutta. Uudessa palkkatilastossa hyödynnetään tietolähteenä pääasiassa tulorekisteriä, joka sisältää kaikkien palkansaajien ansiotiedot. Lisäksi tietolähteenä käytetään muita rekisteri- ja kyselyaineistoja. 

Tilastokeskus julkaisee uuden palkkatilaston ensimmäisen kerran vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, jolloin se tulee koskemaan tilastovuoden 2024 tietoja. Uudistus ei vaikuta vielä vuonna 2024 palkkatilastojen julkaisemiseen. Vuonna 2024 julkaistavat, tilastovuotta 2023 koskevat, palkkatilastot perustuvat nykyisiin tietolähteisiin eli pääasiassa työnantajajärjestöjen keräämiin palkkatietoihin sekä Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun tietoihin.

Tiedotamme uudistuksen etenemisestä ja vaikutuksista tarkemmin työn edetessä. Muun muassa uusien tietolähteiden ja menetelmien vaikutuksia tilastossa julkaistaviin tietoihin esitellään tarkemmin vuoden 2025 aikana.

Tulorekisteri tuo muutoksia tilastointiin 

Palkkatilastoinnin uudistuksen yksi taustatekijä on kansallisen tulorekisterin käyttöönotto vuonna 2019. 

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää tiedot kaikille palkansaajille maksetuista palkoista. Tulorekisteri otettiin käyttöön palkkatietojen ilmoittamisessa vuoden 2019 alusta, ja sen tavoitteena on ollut muun muassa tehostaa palkkatietojen ilmoittamista ja käsittelyä. Tulorekisteri tulee olemaan Tilastokeskuksen uuden palkkatilaston pääasiallinen tietolähde vuonna 2025 julkaistavista tiedoista lähtien. 

Tulorekisteristä saadaan ajantasaiset tiedot kaikkien palkansaajien ansioista ja työsuhteista. Tulorekisteri ei kuitenkaan tule korvaamaan kaikkia palkkatilastoinnin tietolähteitä. Työnantajajärjestöjen keräämät palkkatilastoaineistot tulevat olemaan jatkossakin tilaston tietolähteitä, sillä tulorekisterissä kaikille työsuhteille ei ole tarvittavia taustamuuttujia esimerkiksi ammatista tai työajasta. Tilastokeskus tulee käyttämään myös muita nykyisinkin käytettäviä rekisteri- ja kyselyaineistoja, kuten työssäkäyntitilaston tietoja ja tutkintorekisteriä. Aineistoa täytyy täydentää lisäksi menetelmällisesti, sillä kaikille tarvittaville taustamuuttujille ei ole sellaista tietolähdettä, josta saataisiin kaikkien palkansaajien tiedot. 

Osa tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista on vapaaehtoisia ja näiden tietojen kattavuus rekisterissä on palkkatilastoinnin laadun kannalta merkittävää. Mitä enemmän tietoja on ilmoitettu tulorekisteriin, sitä vähemmän niitä täytyy menetelmällisesti täydentää. Toivommekin, että työnantajat ilmoittaisivat tulorekisteriin kattavasti eritellyt palkkatiedot ja myös työsuhteen taustatiedot, kuten ammattinimikkeen ja työaikatiedot. 

EU-lainsäädäntö uudistaa palkkatilastointia

Palkkatilastointiin liittyvä EU-tasoinen lainsäädäntö on uudistumassa. Euroopan komissio on ehdottanut uutta asetusta yrityksiä koskevista työmarkkinatilastoista. Asetus koskisi myös palkkatilastointia EU-maissa. Asetuksen tavoitteena on muun muassa parantaa tilastojen vertailukelpoisuutta ja kattavuutta EU:n jäsenvaltioissa. 

Suomen palkkatilastoinnin näkökulmasta suurin muutos lainsäädännön vaatimuksissa aiempaan tilastointiin nähden olisi tilaston kattavuuden paraneminen. Nykyinen lainsäädäntö vaatii tuottamaan EU-tason palkkatilastotiedot vähintään 10 palkansaajan yrityksistä, kun jatkossa kaikki vähintään yhden palkansaajan työnantajat kuuluisivat tilastoinnin piiriin. 

Asetus on parhaillaan EU:n neuvoston tilastotyöryhmässä käsittelyssä, ja sen on tarkoitus tulla voimaan EU:n neljän vuoden välein tuotettavassa palkkarakennetilastossa tilastovuodesta 2026 alkaen. Kansallisessa tilastoinnissa pyrimme julkaisemaan jo vuotta 2024 koskevat palkkatilastot kattavammalla perusjoukolla.

Kohti uutta palkkatilastoa

Palkkatilastojen uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatilastojen selkeyttä ja vertailukelpoisuutta käyttäjille. Tulorekisterin käyttäminen ansiotietojen pääasiallisena tietolähteenä lisää jatkossa eri palkansaajaryhmien välistä vertailtavuutta, ja mahdollisesti yksinkertaistaa aineiston käsittelyä. Tulorekisteri mahdollistaa palkkatilastojen kattavuuden parantamisen koskemaan pieniä yrityksiä ja sellaisia palkansaajaryhmiä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet aiemmin tilastoinnin ulkopuolelle.

Alkuvaiheessa uudistettuun palkkatilastoon pyritään tuottamaan samankaltainen sisältö kuin palkkarakennetilastossa on tuotettu. Aineistolähteiden ja menetelmien muuttuessa on hyvä huomioida, että tilastovuodesta 2024 alkaen tuotetut tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien tietoihin. 

Palkkatilastojen tärkeimmät tilastotiedot tulevat olemaan jatkossakin kokonaiskuukausiansiotiedot ja kokonaistuntiansiotiedot. Näiden jakauma- ja keskiarvotietoja taulukoidaan erilaisilla palkansaajaa tai työnantajaa koskevilla luokituksilla. Nykyisissä alakohtaisissa palkkatilastoissa on laskettu myös säännöllisen työajan ansioita, jotka pyritään tuottamaan myös uuteen palkkatilastoon. Myöhemmin tulorekisteri voisi mahdollistaa esimerkiksi tulolajikohtaisten palkkaerien erittelyjä tilastossa.

Uuden palkkatilaston viive tulee olemaan noin vuosi tilastointiajankohdan päättymisestä, eli vuotta 2024 koskevat tilastot tullaan näillä näkymin julkaisemaan vuoden 2025 lopulla. Pitkähkö viive tilastointiajankohdasta johtuu lähdeaineistojen, erityisesti työsuhteen taustatietoja koskevien aineistojen hitaasta valmistumisesta. Kokeellisessa tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa palkkoja koskevaa tietoa tuotetaan nopealla aikataululla, mutta tietosisältö ja luokittelumahdollisuudet jäävät siinä karkeiksi.

Lisätietoja uudistuksesta:
Hanna Jokimäki p. 029 551 3939, etunimi.sukunimi@stat.fi

Lisätietoja alakohtaisista palkkatilastoista:
Paikallishallinnon palkat, Heli Udd p. 029 551 3522
Yksityisen sektorin kuukausipalkat ja tuntipalkat, Harri Nummila
p. 029 551 3235 ja Olli Ruuska p. 029 551 3274
Valtion kuukausipalkat, Matti Lahdenmäki p. 029 551 3690