Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, januari

Publicerad: 27.1.2014

Konsumenternas syn på den allmänna ekonomin förbättrades

Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 9,9, då den i december var 7,2 och i november 6,4. Förtroendet för ekonomin var starkare i januari än för ett år sedan (4,5), men fortfarande något svagare än långtidsmedelvärdet (12,2). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–20 januari 1 322 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes förväntningarna på Finlands ekonomi och sysselsättningsutvecklingen klart i januari jämfört med december. Däremot försvagades synen på de egna möjligheterna att spara, som dock fortfarande var ljus. Konsumenternas syn på den egna ekonomin var nästan oförändrad och fortfarande försiktig.

Även om förväntningarna på den allmänna sysselsättningsutvecklingen förstärktes i januari var de sysselsatta konsumenternas oro för att själva råka ut för arbetslöshet oförändrad jämfört med december. Konsumenterna ansåg i januari att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att köpa kapitalvaror eller spara.

Egen och Finlands ekonomi

I januari trodde 39 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 21 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i december 31 och 29 procent och för ett år sedan i januari 29 och 32 procent.

I januari litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 23 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I januari litade 17 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 47 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I december var motsvarande andelar 15 och 55 procent och för ett år sedan i januari 14 och 59 procent.

I januari antog 9 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 25 procent bedömde att risken ökat. Av de sysselsatta uppskattade 44 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I januari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,7 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 43 procent i januari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Av hushållen planerade 19 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I januari ansåg 56 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 64 procent sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året. Konsumenterna sparar främst för sämre tider och för att trygga ålderdomen samt för semestern. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är försäkringar och placeringsfonder.

I januari ansåg 60 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån och 11 procent av hushållen planerade att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2013 12/2013 01/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 4,5 7,2 9,9 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 5,5 6,0 7,3 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -3,3 -0,8 7,3 +
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,5 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,9 27,6 -51,1 -25,8 -22,3 -16,8 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,2 7,6 -18,8 -8,2 -9,2 -9,9 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 4,9 5,2 12,9 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 10,9 5,1 8,8 +/-
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 10,1 14,0 15,2 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 41,5 46,0 41,9 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I januari var bortfallet av svar 43,7 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (435,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/01/kbar_2014_01_2014-01-27_tie_001_sv.html