Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstskillnaden mellan hushåll i ägarbostäder och i hyrebostäder nästan oförändrat år 2017
13.3.2019
Inkomstnivån steg ytterligare något år 2017 efter åren 2013 - 2014 bland hushåll som bor i ägarbostäder. Ökningen av inkomstnivån avstannade bland hushåll som bor i hyrebostäder. För dem var inkomstnivån efter boendekostnaderna liksom under tidigare år omkring hälften av inkomstnivån hos hushåll som bor i ägarbostäder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
17.12.2019

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019
1.3.2019
Den urvalsbaserade inkomstfördelningsstatistiken och den registerbaserade totalstatistiken över inkomstfördelning slås samman till en enda inkomstfördelningsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/index_sv.html