Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 10.3.2011

Kostnaden för arbetad timme ökade med 1,0 procent under oktober–december

Under oktober–december 2010 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 1,2 procent från motsvarande period. Under oktober–december 2010 steg förtjänstnivåindexet med 2,2 procent inom den privata sektorn.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Statistikcentralen publicerar säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat. Under fjärde kvartalet år 2010 fanns det två söckenhelger, liksom ett år tidigare.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen ökade kostnaderna för arbetad timme inom industrin med 1,4 procent under oktober–december 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna ökade med 1,8 procent inom metallindustrin. Inom kemisk industri och och inom byggverksamheten ökade kostnaderna med 1,3 procent under oktober–december 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänstenäringarna var ökningen 0,4 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringrenar totalt, inom industri, byggverksamhet och service enligt TOL 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader,
totalt
Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
B-S Totalt 1,0 1,2
B-E Industri 1,4 2,0
F Byggverksamhet 1,3 1,2
G-N Service 0,4 0,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/04/tvki_2010_04_2011-03-10_tie_001_sv.html