Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Pendling typiskt inom expertyrken
1.11.2019
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade 185 000 av specialisterna och 165 000 av experterna utanför sin hemkommun år 2017. Av pendlarna var flest specialister, omkring 23,5 procent, medan omkring 21,0 procent av dom var experter. Av städerna med minst 100 000 arbetsplatser pendlade till Helsingfors, Esbo och Tammerfors flest specialister inom systemarbete, till Vanda pendlade flest försäljare och köpmän och till Åbo flest sjukskötare och barnmorskor.

Nästa offentliggörande:
17.12.2019

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html