Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 20.5.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för april 9,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2014 till 241 000, vilket var något fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,0 procent, medan det var 8,8 procent i april året innan. Antalet sysselsatta var 18 000 färre än i april året innan. Det fanns 25 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/04 – 2014/04

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/04 – 2014/04

Antalet sysselsatta uppgick i april 2014 till 2 448 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 18 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 16 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor nästan lika många som i april 2013. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med april 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 68,3 procent, medan det året innan var 68,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 67,6 procent för män och 69,0 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2014 till 241 000 (felmarginal ±19 000), dvs. något fler än året innan. Av de arbetslösa var 142 000 män och 99 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i april 9,0 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,3 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 653 000. Av dem var 241 000 sysselsatta och 83 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 324 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i april 25,6 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 405 000 i april 2014, dvs. 25 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 115 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/04 – 2014/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/04 2014/04 2013/04 - 2014/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 084 4 094 0,2
Arbetskraft totalt 2 705 2 689 –0,6
Sysselsatta 2 466 2 448 –0,7
– löntagare 2 118 2 093 –1,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 348 355 2,0
Arbetslösa 239 241 0,9
Ej i arbetskraften 1 379 1 405 1,8
– Dolt arbetslösa 112 115 3,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,7 68,3 –0,4
Relativt arbetslöshetstal 8,8 9,0 0,1
Relativt arbetskraftstal 66,2 65,7 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 307 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Detta var 28 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten ökade från april året innan inom alla andra ELY-centralers områden än inom området för ELY-centralen i Norra Karelen (-1 %); mest i Nyland (18 %), Kajanaland (13 %) och Mellersta Finland (13 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 26 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 130 000 personer, dvs. 20 000 fler än i april året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 3 000 fler än i april året innan. I april anmäldes 43 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i april året innan.

Förändringar 2013/04 – 2014/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/04 2014/04 2013/04 - 2014/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 279 307 10,0
– arbetslösa längre än ett år 69 87 25,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 109 130 18,3
– sysselsatta 29 38 28,2
– i arbetskraftsutbildning, i träning 30 32 5,9
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 13 1,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 47 26,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 46 43 –5,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (453,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/04/tyti_2014_04_2014-05-20_tie_001_sv.html