Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Publicerad: 23.9.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2014 till 197 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent, medan det var 7,1 procent i augusti året innan. Antalet sysselsatta var 21 000 färre än i augusti året innan. Det svaga arbetsmarknadsläget uppmuntrar inte till aktiv arbetssökning, vilket återspeglar sig i ökningen av antalet dolt arbetslösa. Det fanns 32 000 fler dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/08–2014/08, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/08–2014/08, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2014 till 2 465 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 21 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 29 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 8 000 fler än i augusti 2013. Antalet sysselsatta minskade inom både den privata och den offentliga sektorn. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare och företagarfamiljemedlemmar var nästan oförändrat jämfört med augusti 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var 68,9 procent i augusti 2014, medan det året innan var 69,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent för män och 68,8 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2014 till 197 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 6 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 105 000 män och 91 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick i augusti 2014 till 7,4 procent, medan det året innan var 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent för män och 7,0 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 651 000. Av dem var 290 000 sysselsatta och 37 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 327 000 personer. Andelen arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 11,2 procent, dvs. 2,4 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 434 000 i augusti 2014, dvs. 24 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 149 000 dolt arbetslösa , dvs. 32 000 fler än i augusti år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/08 – 2014/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/08 2014/08 2013/08 - 2014/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 087 4 096 0,2
Arbetskraft totalt 2 676 2 662 –0,6
Sysselsatta 2 486 2 465 –0,8
– löntagare 2 139 2 118 –1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 346 347 0,3
Arbetslösa 191 197 3,2
Ej i arbetskraften 1 411 1 434 1,7
– Dolt arbetslösa 116 149 28,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 69,4 68,9 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,1 7,4 0,3
Relativt arbetskraftstal 65,5 65,0 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 319 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 29 000 fler än i augusti året innan.

Arbetslösheten ökade från augusti året innan inom alla andra NTM-centralers områden än inom Norra Karelen (-1 %); mest i Nyland (16 %), Satakunta (11 %) och Mellersta Finland (11 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 117 000 personer, dvs. 15 000 fler än i augusti året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 44 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Det var 5 000 fler än i augusti året innan. I augusti anmäldes 36 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. lika mycket som i augusti året innan.

Förändringar 2013/08–2014/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/08 2014/08 2013/08 - 2014/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 290 319 10,1
– arbetslösa längre än ett år 76 92 20,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 102 117 14,4
– sysselsatta 33 39 18,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 24 –4,5
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 8 9 4,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 35 45 26,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 36 0,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (454,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/08/tyti_2014_08_2014-09-23_tie_001_sv.html