Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Publicerad: 26.7.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2016 till 264 000, dvs. 16 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent, medan det var 10,0 procent i juni året innan. Antalet sysselsatta var 33 000 fler än i juni året innan. Under andra kvartalet (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 10,0 procent, då det året innan var 10,7 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/06–2016/06, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/06–2016/06, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2016 till 2 558 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 33 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 42 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 färre än i juni 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 72,0 procent, medan det året innan var 71,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,5 procentenheter till 74,7 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,5 procentenheter till 69,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni år 2016 till 264 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 16 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 126 000 män och 137 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 9,3 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent för män och 10,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 636 000. Av dem var 350 000 sysselsatta och 87 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 438 000 personer. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 20,0 procent, dvs. 2,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 13,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juni 2016 till 1 286 000, dvs. 7 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 161 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 fler än i juni år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/06 – 2016/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/06 2016/06 2015/06 - 2016/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 108 0,2
Arbetskraft totalt 2 806 2 822 0,6
Sysselsatta 2 526 2 558 1,3
– löntagare 2 186 2 205 0,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 353 3,9
Arbetslösa 280 264 –5,8
Ej i arbetskraften 1 293 1 286 –0,6
– Dolt arbetslösa 153 161 5,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,0 72,0 1,0
Relativt arbetslöshetstal 10,0 9,3 –0,6
Relativt arbetskraftstal 68,4 68,7 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2016

Under andra kvartalet 2016 var antalet sysselsatta i medeltal 2 477 000 personer, dvs. 14 000 fler än under motsvarande period år 2015. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen byggverksamhet (F) och minskade inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M).

Antalet arbetade timmar var 5,6 procent större under andra kvartalet år 2016 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 275 000 personer under andra kvartalet 2016, dvs. 20 000 färre än under april–juni 2015. Under andra kvartalet 2016 var det relativa arbetslöshetstalet 10,0 procent, då det året innan var 10,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2016 till 1 357 000, dvs. 15 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 143 000 dolt arbetslösa , dvs. 6 000 fler än under motsvarande period år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/II – 2016/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2015/II 2016/II 2015/II - 2016/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 757 2 752 –0,2
Sysselsatta totalt 2 463 2 477 0,6
Arbetslösa totalt 295 275 –6,6
– män 159 145 –9,1
– kvinnor 136 131 –3,8
Ej i arbetskraften 1 342 1 357 1,1
– Dolt arbetslösa 137 143 4,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 366 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 3 000 färre än i juni året innan.

Arbetslösheten sjönk i juni från motsvarande period året innan inom elva närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–10 %), Tavastland (–6 %), Norra Österbotten (–5 %) och Mellersta Finland (–5 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Österbotten (6 %), Birkaland (3 %) och Nyland (2 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 21 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 108 000 personer, dvs. 1 000 fler än i juni året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 54 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 färre än i juni året innan. I juni anmäldes 39 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2015/06–2016/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/06 2016/06 2015/06 - 2016/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 369 366 –0,8
– arbetslösa längre än ett år 110 127 15,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 107 108 0,9
– sysselsatta 30 24 –19,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 20 19 –6,0
– i arbets- och utbildningsprövning 11 11 1,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 46 54 17,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 34 39 15,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Heikki Räisänen, tfn 029 504 7118, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (615,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tie_001_sv.html