Nyheter 23.11.2020

Coronavåren medförde nya krav på och möjligheter för informationsproduktionen

Under coronavåren tog Statistikcentralen emot en ny utmaning och började snabbare producera det mest skriande behovet av information för att kunna skapa en bild av situationen i samhället.

”Coronasituationen medförde nya krav på produktion och användning av uppgifter”, säger överdirektör Ville Vertanen. Statistikcentralen beslöt därför att bilda en separat corona-arbetsgrupp, i vilken man samlade mångsidig expertis om olika uppgifter för att möta utmaningarna i en ny situation.

Att tillgången till information via traditionella kanaler avtar var ett av hoten mot statistikproduktionen under coronavåren. Då borde man kunna ersätta den direkta datainsamlingen eller komplettera bristfälliga administrativa datakällor med nytt material. ”När man på arbetsplatserna har övergått till distansarbete, når Statistikcentralens brev nödvändigtvis inte genast rätt personer. Då försenades besvarandet. I slutändan löpte datainsamlingarna dock ungefär på normalt sätt”, säger Vertanen.

Statistikcentralen fick också tillgång till nytt material, såsom bankernas betalkortsdata och operatörsmaterial, som ger geografisk information. Dessa nya datakällor är värdefulla källor för snabb information. Allt material används inte bara vid Statistikcentralen, utan en del av materialet går dataskyddat vidare för att användas av forskare i Helsingfors Graduate School of Economics lägesrum. För det lägesrum som analyserade coronasituationens ekonomiska konsekvenser skapades med hjälp av forskartjänsterna en miljö där forskarsamfundet som ingick i coronalägesrummet kunde använda pseudonymiserat material på ett datasäkert sätt. Man fick fram material i rask takt och detta möjliggjorde snabb dataproduktion på forskarnivå under exceptionella förhållanden.

Dessutom utvecklades nya informationsprodukter för behoven i en ny situation, såsom enkäten Medborgarpulsen som tagits fram i samarbete med statsrådets kansli. Utgångspunkten var att som stöd för beslutsfattandet erbjuda statsrådet information som beskriver medborgarnas förtroende, uppfattningar och framtidstro.

Det ändrade statistikutbudet utvecklades dessutom genom att man funderade över vad som kan erbjudas snabbare eller mer omfattande och på så sätt svara på användarnas behov. I vissa statistikgrenar övergick man från månadsstatistik till veckovis dataproduktion och i andra statistikgrenar utvidgades datainnehållet med tilläggsdelar till enkäterna.

Att arbeta tillsammans har stor kraft

”Samarbetsviljan har varit stor. Det har funnits en stor kraft i att arbeta tillsammans”, säger Vertanen. Efter att samarbetsparterna blev tillfrågade ville de genast delta i ”coronatalkot”. Det konstaterades att det inte lönar sig att agera ensam i en förändrad situation. Enligt Vertanen var avsikten att Statistikcentralen skulle fokusera på det som vi är bäst på, dvs. på dataproduktion. ”Vi erbjöd data åt en forskargemenskap som med sitt eget specialkunnande började vidareförädla data genom att använda forskarens, epidemiologens eller toppekonomens synvinkel vid tolkningen av materialet. På så sätt fick man största möjliga nytta för samhället”, säger Vertanen.

Som en del av ett omfattande samarbete inleddes under våren en kampanj för uppgiftslämnarna i anslutning till produktionen av coronauppgifter. Målsättningen var att data som nu samlas in ska ligga till grund för den information med vars hjälp man fattar beslut för att lyfta Finland ur coronasituationen. ”I det skedet konstaterades också att när vi har tillräckligt med färdig information och statistik, är det bra att samla ihop dem för att få fram en lägesbild av ekonomin”, säger Vertanen.

”Statistikcentralen är en knutpunkt för uppgifter som uppkommer i samhället. Vi får redan nu tillgång till en stor del av Finlands registermaterial för användning inom statistikföringen. Det är viktigt att i fortsättningen se till att sammanslagningen och användningen av olika datamaterial löper smidigt och utvecklas för att motsvara samhällets behov i framtiden”, säger Vertanen. Coronasituationen förstärkte medvetenheten om att en bild av läget i samhället är mycket viktig. Statistikcentralens målsättning är att statistikuppgifterna ska utnyttjas mer och i större utsträckning än tidigare i samhället.

Förfrågningar: Överdirektör Ville Vertanen, tfn 029 551 3243

Dela