Tiedote 15.2.2006

Kuntien talousahdinko jatkui viime vuonna

Kuntasektorin talousluvuissa ei tapahtunut vuonna 2005 suuria muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Kuntien rahoitustilanne pysyi edelleen kireänä, mutta talousarvioissa ennakoitu vuosikatteiden huomattava aleneminen jäi toteutumatta. Tulorahoituksen riittämättömyyden vuoksi kuntien velkaantuminen jatkui nopeana. Kuntayhtymien rahoitusasema puolestaan parani hieman vuodesta 2004. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen kunnilta ja kuntayhtymiltä keräämistä vuoden 2005 tilinpäätösarvioista.

Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2005 oli 1 047 miljoonaa euroa. Tämä on noin 50 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta runsaat 200 miljoonaa enemmän kuin mihin talousarvioissa oli varauduttu. Vuosikate kattoi 74 prosenttia poistoista ja arvonalentumisista, mutta vain 39 prosenttia investoinneista. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 354 miljoonaa euroa, mikä ylitti poistojen kokonaismäärän.

Kaikkiaan 139 kunnan ja 39 kuntayhtymän vuosikate jäi negatiiviseksi. Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 133 ja 24. Vuosikatteen jääminen negatiiviseksi merkitsee, että kunta joutuu ottamaan velkaa, myymään omaisuuttaan tai käyttämään säästöjään selviytyäkseen toiminta- ja rahoitusmenoistaan.

Investointeihin kunnat ja kuntayhtymät arvioivat käyttäneensä 3,2 miljardia euroa, mikä on likimain yhtä paljon kuin vuonna 2004. Vajaa kolmannes investointimenoista voitiin rahoittaa käyttöomaisuuden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät pitkäaikaisia lainojaan viime vuonna 0,8 miljardilla eurolla ja ottivat uutta lainaa 1,6 miljardia. Vuoden lopussa niiden lainakanta oli 7,6 miljardia euroa. Tämä on lähes miljardi euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kassavaroja kunnilla ja kuntayhtymillä oli vuoden 2005 lopussa 3,2 miljardia ja lainasaamisia 2,0 miljardia euroa. Kassavarojen ja lainasaamisten muutos edellisestä vuodesta jäi vähäiseksi.

Selvitys perustuu Manner-Suomen 416 kunnalta ja 223 kuntayhtymältä tammikuussa 2006 kerättyihin tilinpäätösarvioihin.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuodelta 20051

  Kunnat Kuntayhtymät
Milj. e Muutos, % Milj. e Muutos, %
Tuloslaskelma:
Toimintakate -18 334 5,32 387 7,2
+ Verotulot 14 185 4,2    
+ Valtionosuudet 5 038 6,9    
+ Korkotuotot 138 -3,6 11 -3,8
+ Muut rahoitustuotot 251 7,5 49 1425,5
- Korkokulut 204 18,6 17 17,2
- Muut rahoituskulut 38 38,5 77 147,8
= Vuosikate 1 047 -4,7 354 7,2
Poistot ja arvonalentumiset 1 411 1,0 302 6,2
Investoinnit:
Investointimenot yhteensä 2 713 -4,2 530 12,8
Rahoitusosuudet investointimenoihin 146 -17,8 24 -7,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 794 25,1 12 -44,1
Kassavarat, lainat ja antolainat:
Antolainasaamisten lisäykset 350 85,6 29 -32,0
Antolainasaamisten vähennykset 169 10,6 30 -29,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 428 -12,8 180 48,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 721 -8,2 57 4,9
Kassavarat 31.12. 2 593 -1,2 635 10,0
Lainakanta 31.12. 6 940 13,6 617 28,6
Lainasaamiset 31.12 1 965 0,6 38 -1,3

1 Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly tilastoon.
2 Toimintakatteen alijäämäisyys on lisääntynyt 5,3 %.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto 2005. Tilastokeskus
(Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista.)

Lisätietoja: Erikka Peltonen (09) 1734 3547

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus