Tiedote 21.3.2006

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2006

- Työllisiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,5 prosenttia
- Työttömiä 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,4 prosenttia, työttömänä 219 000 henkeä
- Työnvälityksessä 52 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli helmikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 395 000 eli 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti 55 vuotta täyttäneiden työllisyys lisääntyi. Työllisyys parantui vain yksityisellä sektorilla. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Työpaikat lisääntyivät eniten Länsi-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli helmikuussa 67,5 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 68,8 prosenttiin ja naisten 66,2 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste nousi 68,8 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 2/2005 - 2/2006, tuhatta henkeä

  Helmikuu 2006 Helmikuu 2005 MUUTOS, %
2/05 - 2/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 395 2 348 2,0
 - palkansaajat 2 087 2 060 1,3
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 308 288 6,7
 Työllisyysaste, % 67,5 66,7 0,8 2
 Työttömät 1 219 237 -7,6
 Työttömyysaste, % 8,4 9,2 -0,8 2
 Työvoima yhteensä 2 614 2 585 1,1
 Työvoimaosuus, % 66,1 65,6 0,5 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 343 1 357 -1,0
 - opiskelijat 387 383 -1,0
 - kotitaloustyössä 83 85 -3,1
- työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 80 73 9,2
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 271 290 -6,5
 - yli vuoden työttömänä olleet 70 74 -5,2
 Tukitoimenpitein työllistetyt 36 39 -5,7
 Työvoimakoulutuksessa 31 33 -6,3
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 17 3,7
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 52 43 21,3
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 219 000 eli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,5 prosenttia ja naisten 8,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli helmikuussa 8,1 prosenttia.

15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 23,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,1 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,8 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,3 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli helmikuun 2006 lopussa kaikkiaan 271 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 19 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 52 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225
Tietopalvelu/ Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:n tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)