Tiedote 25.4.2006

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2006

- Työllisiä 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,6 prosenttia
- Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 211 000 henkeä
- Työnvälityksessä 50 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 44 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 395 000 eli 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työpaikat lisääntyivät eniten Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli maaliskuussa 67,6 prosenttia. Se oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä, 68,7 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 66,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste nousi 68,8 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 3/2005 - 3/2006, tuhatta henkeä

  Maaliskuu 2006 Maaliskuu 2005 MUUTOS, %
3/05 - 3/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 395 2 365 1,3
 - palkansaajat 2 095 2 062 1,6
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 300 302 -0,8
 Työllisyysaste, % 67,6 67,1 0,52
 Työttömät 1 211 219 -3,3
 Työttömyysaste, % 8,1 8,5 -0,4 2
 Työvoima yhteensä 2 607 2 584 0,9
 Työvoimaosuus, % 65,9 65,5 0,4 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 351 1 360 -0,6
 - opiskelijat 355 361 -1,6
 - kotitaloustyössä 102 89 14,3
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 76 81 -6,7
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 258 278 -7,2
 - yli vuoden työttömänä olleet 68 74 -7,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 37 39 -5,0
 Työvoimakoulutuksessa 34 35 -3,6
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 18 4,1
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 50 41 20,2
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa 211 000 eli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli maaliskuussa 7,9 prosenttia.

Miesten työttömyysaste laski 0,9 prosenttiyksikköä, 8,1 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli myös 8,1 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 19,2 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,7 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 15,8 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 381 000 henkeä eli 44 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työllisyys lisääntyi vain yksityisellä sektorilla. Yrittäjien osuus työllisistä kasvoi hieman. Ensimmäisellä neljänneksellä työllisyys lisääntyi metalli- yms. teollisuuden, liike-elämän palvelujen sekä sosiaalipalvelujen toimialaryhmissä. Lääneittäin tarkasteltuna työllisyyskehitys jatkui hyvänä Länsi-, Etelä- ja Itä-Suomessa. Työttömiä puolestaan oli 219 000 eli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-maaliskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun 2006 lopussa kaikkiaan 258 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 20 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 25 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:n tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)