Tiedote 20.6.2006

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2006

- Työllisiä 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,7 prosenttia
- Työttömiä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,1 prosenttia, työttömänä 275 000 henkeä
- Työnvälityksessä 44 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2006 tammi-toukokuussa keskimäärin 40 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 439 000 eli 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, ja yrittäjien määrä kasvoi. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Lapin lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli toukokuussa 68,7 prosenttia. Se oli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä, 70,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä ja oli 66,8 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 5/2005 - 5/2006, tuhatta henkeä

  Toukokuu 2006 Toukokuu 2005 MUUTOS, %
5/05 - 5/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 439 2 416 0,9
 - palkansaajat 2 106 2 114 -0,4
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 333 303 10,0
 Työllisyysaste, % 68,7 68,5 0,2
 Työttömät 1 275 274 0,4
 Työttömyysaste, % 10,1 10,2 -0,1
 Työvoima yhteensä 2 714 2 690 0,9
 Työvoimaosuus, % 68,5 68,2 0,3
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 247 1 256 -0,7
 - opiskelijat 263 268 -2,0
 - kotitaloustyössä 100 92 8,9
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 108 111 -2,6
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 235 260 -9,5
 - yli vuoden työttömänä olleet 65 72 -9,3
 Tukitoimenpitein työllistetyt 40 42 -4,5
 Työvoimakoulutuksessa 30 30 0,8
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 18 7,3
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 44 36 24,4
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 275 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoimatutkimuksen toukokuun työttömyysluvut ovat huhtikuuta korkeampia erityisesti siitä syystä, että opiskelijat ovat hakeutuneet työmarkkinoille, mutta monet heistä eivät vielä ole saaneet töitä. Työttömistä oli päätoimisia opiskelijoita 119 000, saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli toukokuussa 7,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste pysyi vuodentakaisella tasolla 10,0 prosentissa. Naisten työttömyysaste laski 0,1 prosenttiyksikköä ja oli 10,3 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 33,4 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,0 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 8,5 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 15,9 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 tammi-toukokuussa työllisiä oli keskimäärin 2 393 000 henkeä eli 40 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 231 000 eli 17 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-toukokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli toukokuun 2006 lopussa kaikkiaan 235 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 23 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 44 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 18 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:n tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)