Tiedote 27.6.2006

Yrityssektorin liikevaihto kasvoi edelleen vuonna 2005

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yrityssektorin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2005. Liikevaihto kasvoi lähes 20 miljardia euroa eli 6,7 prosenttia. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi lähes 13 miljardia ja pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto vajaat 7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritystoiminnan tulos 2005, ennakkotietoja -julkaisusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi 8,4 miljardia euroa ja kaupan 5,5 miljardia. Suhteellisesti eniten liikevaihto kasvoi rakentamisessa, 11,7 prosenttia eli 2,1 miljardia euroa.

Yrityssektorin kannattavuus muuttui vain vähän vuodesta 2004. Käyttökateprosentti pieneni 0,4 prosenttiyksikköä. Käyttökatetta kertyi 30,4 miljardia euroa eli 9,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Päätoimialoista vain rakentamisen kannattavuus parani käyttökatteella mitaten. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuus koheni edellisvuodesta. Pk-yrityksille jäi käyttökatetta liiketoiminnan tuotoista toimintakulujen maksamisen jälkeen 10,5 miljardia euroa eli 9,6 prosenttia.

Yritysten käyttökate 2003-2005 (ennakkotieto)

Yritysten investoinnit ennallaan

Yrityssektorin (pois lukien alkutuotanto, rahoitus ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöala) nettoinvestoinnit olivat vuonna 2005 yhteensä 10 miljardia euroa eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Nettoinvestoinnit aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1 miljardia euroa ja aineellisiin hyödykkeisiin 9 miljardia. Pk-sektorin osuus oli 38,5 prosenttia nettoinvestointien kokonaismäärästä.

Yrityksistä 46 prosenttia investoi aineellisiin hyödykkeisiin. Yli 500 000 euron investoijia oli alle prosentti yrityksistä, mutta niiden osuus aineellisista nettoinvestoinneista oli 80 prosenttia.

Aineellisten nettoinvestointien jakauma vuonna 2005 (ennakkotieto)

Aineellisten investointien nettoarvo, milj. euroa Yrityksiä Liikevaihto Aineelliset nettoinvestoinnit yht.
 lukumäärä %     milj. euroa %    milj. euroa %
ei investointeja 96 951 46,6 49 102 16,1 0  
nettoarvo negatiivinen 13 475 6,5 22 954 7,5 -750 -8,3
enintään 0,5 milj. euroa   96 194 46,2 108 147     35,4 2 527 28,0
yli 0,5 milj. euroa 1 644 0,8 125 313 41,0 7 252 80,3
Yhteensä 208 264   100,0 305 516 100     9 029     100,0

Yritystoiminnan tulos 2005 -julkaisu antaa kattavan kuvan koko yrityssektorin tuloksen muodostumisesta vuonna 2005. Ennakkotiedot perustuvat 240 000 yrityksen tilinpäätöstietoihin. Julkaisu sisältää erikseen pienten ja keskisuurten yritysten tunnusluvut.

Lähde: Yritystoiminnan tulos 2005, ennakkotietoja. Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita, (09) 1734 3381, Pirkko Nurmela, (09) 1734 3519,
rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi.

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tiedotteeseen liittyvät tilastojulkistukset:
Kaupan tilinpäätöstilasto 2005, ennakko
Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2005, ennakko
Liikenteen tilinpäätöstilasto 2005, ennakko
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2005, ennakko
Rakentamisen tilinpäätöstilasto 2005, ennakko
Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2005, ennakko