Tiedote 21.8.2006

Kansainvälistä vertailua varallisuudesta

Joensuussa järjestettävässä IARIWin kokouksessa esitellään 21.8. Luxemburgin varallisuustutkimuksen (Luxembourg Wealth Study) alustavia kansainvälisiä tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa varallisuuden mittaamista eri maissa ja parantaa kansainvälistä vertailtavuutta. Uuden tutkimustietokannan ansiosta tämä on mahdollista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lähes kaikkien tutkimuksen piiriin kuuluvien maiden kotitalouksista 80 prosentilla on käytössään jonkinlaisia rahoitusvaroja. Käytännössä tällöin on usein kyse talletustileistä. Kotitalouksista yli 60 prosenttia asuu omistusasunnossa lukuun ottamatta Saksaa ja Ruotsia. Toisen kodin omistaminen on puolestaan yleisintä Suomessa ja Norjassa.

Joensuussa 20.-26.8. järjestettävään kansainvälisen tulo- ja varallisuustutkimuksen yhdistyksen ARIWin (International Association for Research in Income and Wealth) 29. yleiskokoukseen osallistuu lähes 300 alan johtavaa asiantuntijaa noin 40 eri maasta. Kokous järjestetään Joensuun yliopiston tiloissa ja Tilastokeskus vastaa sen käytännön järjestelyistä.

Työvoiman laatu lisää tuottavuutta

Työvoiman laatu eli työntekijöiden osaaminen ja koulutustaso on noussut euroalueella vuosina 1983-2004 noin 0,6 prosentin vuosivauhdilla. Laadun kasvun arvioidaan kohottaneen työvoiman tuottavuutta kolmanneksella. Talouspoliittisia toimenpiteitä pitäisikin tulosten perusteella kohdentaa koulutuksen ja työssä oppimisen lisäämiseen sellaisille aloille, joilla työtä on tarjolla. Toisaalta myös pääoman kasvun ja sijoittamisen on nähty olevan työvoimaa tärkeämpi tekijä bruttokansantuotteen kasvussa. Tuottavuutta ja sen mittaamista käsitellään kokouksessa 22.8.

Kokouksen kunniapuhuja, Iso-Britannian arvostetuimpiin taloustutkijoihin kuuluva Sir Anthony Atkinson (Warden, Nuffield College, Oxford University) pitää tiistaina 22.8. juhlaesitelmän ansiotulojen jakautumisen kehityksestä.

Muita kokouksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. ikääntyvien hyvinvointi, lasten köyhyys, julkisen sektorin tuotoksen mittaaminen sekä köyhyyden ja hyvinvoinnin jakautuminen maailmassa. Kokouksen ohjelma löytyy yhdistyksen Internet-sivuilta www.iariw.org. Kokouksen käytännön järjestelyistä on löydettävissä tietoa osoitteessa www.stat.fi/iariw2006.

Perustietoa IARIWista

IARIW perustettiin vuonna 1947 kansainvälisen tilastojärjestö ISIn kokouksessa, ja sen tavoitteena on edistää kansantalouden tilinpitoon ja sosiaalitilinpitoon liittyvää tutkimusta, tulojen ja varallisuuden mittaamiseen ja analysointiin liittyvien käsitteiden ja määritelmien kehittämistä sekä talous- ja sosiaalitilastojärjestelmien kehittämistä ja integrointia. Järjestö kiinnittää erityisesti huomiota kansainväliseen näkökulmaan: tulojen ja varallisuuden kansainväliseen vertailuun sekä eri maiden kokemuksiin talous- ja sosiaalitilastojärjestelmän kehittämisestä. Se toimii eri maiden akateemisten tutkijoiden ja julkisen sektorin tilastoasiantuntijoiden keskustelufoorumina.

Järjestöllä on yli 30 yhteisöjäsentä, erityisesti tilastovirastoja ja yliopistoja, sekä noin 400 henkilöjäsentä. Järjestön toiminnasta vastaa 14-henkinen neuvosto. Järjestö toimittaa aikakausjulkaisua The Review of Income and Wealth, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Lisätietoja:
Kokouksen ohjelma: Eeva Hamunen (09) 1734 3385
Ilmoittautumiset ja käytännön järjestelyt: Raija Löfgren (09) 1734 2265 tai iariw2006@stat.fi

Lisää aiheista (englanniksi):
Luxemburgin varallisuustutkimuksen (LWS) tuloksia pdf-muodossa
Työvoiman laatua käsittelevä tutkimus pdf-muodossa
Tuotannon kasvua käsittelevä tutkimus pdf-muodossa