Tiedote 19.9.2006

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2006

- Työllisiä 69 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,5 prosenttia
- Työttömyysaste 6,9 prosenttia, työttömänä 185 000 henkeä
- Työnvälityksessä 41 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-elokuussa 2006 keskimäärin 44 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 506 000 eli 69 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Työllisten määrä lisääntyi yksityisellä sektorilla 52 000 henkilöllä (+3,0 %) ja valtiosektorilla 22 000 henkilöllä (+15,8 %). Myös päätoimisten opiskelijoiden osuus työllisistä oli kaikkina kesäkuukausina korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi eniten Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli elokuussa 70,5 prosenttia. Se oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä 67,2 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä 73,1 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 69,0 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 8/2005 - 8/2006, tuhatta henkeä

  Elokuu 2006 Elokuu 2005 MUUTOS, %
8/05 - 8/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 506 2 437 2,8
 - palkansaajat 2 181 2 128 2,5
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 308 5,5
 Työllisyysaste, % 70,5 69,0 1,52
 Työttömät 1 185 188 -2,0
 Työttömyysaste, % 6,9 7,2 -0,32
 Työvoima yhteensä 2 691 2 625 2,5
 Työvoimaosuus, % 67,9 66,5 1,42
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 274 1 324 -3,8
 - opiskelijat 297 324 -8,2
 - kotitaloustyössä 98 84 16,3
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 99 88 12,7
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 243 269 -9,7
 - yli vuoden työttömänä olleet 64 73 -11,8
 Tukitoimenpitein työllistetyt 39 39 -0,8
 Työvoimakoulutuksessa 24 23 2,1
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 16 9,6
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 41 36 12,8
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 185 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli elokuussa 7,8 prosenttia. Naisten työttömyysaste nousi vuodentakaisesta 7,4 prosentista 7,8 prosenttiin. Miesten työttömyysaste pieneni 6,9 prosentista 6,0 prosenttiin. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli elokuussa 13,4 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 18,4 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,9 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 10,3 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 tammi-elokuussa työllisiä oli keskimäärin 2 446 000 eli 44 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 218 000 eli 15 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-elokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli elokuun 2006 lopussa kaikkiaan 243 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 26 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 41 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi elokuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Elokuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EUn tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)