Tiedote 20.9.2006

Energian kulutus kasvoi alkuvuonna 11 prosenttia

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla 759 petajoulea, mikä oli lähes 11 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2005. Sähköä käytettiin 46 terawattituntia (TWh) eli 11 prosenttia edellisvuotista enemmän. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Kasvuun vaikutti eniten teollisuuden energiankulutuksen lisääntyminen viime vuoden alhaiselta tasolta.

Lauhdesähkön tuotanto kaksinkertaistui

Sähkönkulutus kasvoi tammi-kesäkuussa 11 prosenttia edellisvuodesta, 42 terawattitunnista yli 46 terawattituntiin. Kasvun merkittävin syy oli teollisuuden kulutuksen huomattava lisääntyminen. Erityisesti metsäteollisuuden sähkönkulutus kasvoi voimakkaasti viime vuoden tasosta, jolloin kulutus jäi työtaistelun vuoksi tavanomaista pienemmäksi. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi alkuvuonna 25 prosenttia, ja useimpien muidenkin alojen tuotannot kasvoivat.Myös kotitalouksien ja palveluiden sähkönkäyttö lisääntyi. Sää oli hieman edellisvuotta kylmempi, mikä lisäsi lämmitysenergian tarvetta.

Lisääntynyt sähköntarve tyydytettiin pääasiassa lauhdetuotannolla ja teollisuuden yhteistuotannolla. Lauhdesähköä tuotettiin 6,2 terawattituntia, kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Teollisuuden yhteistuotanto kasvoi 27 prosenttia. Lauhdetuotannon lisääntyminen sähkön hankinnassa vaikutti merkittävästi energian kokonaiskulutuksen kasvuun. Tämä johtuu siitä, että lauhdetuotannossa polttoaineita kuluu yli 2,5-kertaisesti tuotetun sähkön määrään verrattuna.

Vesivoiman tuotanto jäi lähes 10 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin, mutta sähkön nettotuonti lisääntyi 9 prosenttia. Nettotuonnin ja vesivoiman yhteenlaskettu määrä säilyi lähes viimevuotisella tasolla.

Hiilen ja puupolttoaineiden kulutus lisääntyi kolmanneksella

Vesivoimaa lukuun ottamatta kaikkia suurimpia energialähteitä kulutettiin tammi-kesäkuussa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Eniten kasvoi hiilen kulutus, 34 prosenttia, sekä puupolttoaineiden kulutus, 30 prosenttia. Tässä hiili sisältää myös koksin sekä masuuni- ja koksikaasun. Myös turpeen ja maakaasun käyttö sekä sähkön nettotuonti lisääntyivät selvästi.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 10 prosentilla fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen lisääntymisen johdosta. Päästöt olivat noin 32 miljoonaa tonnia, kun ne viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla olivat noin 29 miljoonaa tonnia. Päästöt olivat kuitenkin 3 miljoonaa tonnia pienemmät kuin kaksi vuotta sitten, jolloin energian kokonaiskulutus oli samalla tasolla kuin tänä vuonna. Ero vuoden 2004 päästöihin johtuu suurelta osin siitä, että kaksi vuotta sitten lauhdesähköä tuotettiin alkuvuonna selvästi kuluvaa vuotta enemmän.

Energian kokonaiskulutus, ennakolliset tiedot, petajoulea

  1-6 2005* 1-6 2006* Muutos 06/05
Öljy 184 184 0 %
Hiili 75 101 34 %
Maakaasu 77 83 8 %
Ydinenergia 120 120 0 %
Sähkön nettotuonti 23 26 9 %
Vesivoima ja tuulivoima 27 24 -10 %
Turve 38 44 13 %
Puupolttoaineet 126 163 30 %
Muut 15 14 -8 %
Yhteensä 685 759 11 %

Energian hinnat nousivat

Polttonesteiden kuluttajahinnat jatkoivat nousuaan alkuvuonna. Esimerkiksi moottoribensiinin 15. päivän hinta oli heinäkuussa 13 prosenttia kalliimpi kuin joulukuussa ja 9 prosenttia kalliimpi kuin vuotta aikaisemmin. Myös dieselöljyn, kevyen polttoöljyn ja raskaan polttoöljyn hinnat kohosivat. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan (Pohjanmeren Brent) heinäkuun keskiarvo oli 29 prosenttia edellisvuoden joulukuun ja 28 prosenttia heinäkuun keskiarvoa korkeampi. Huhti-heinäkuussa keskihinta oli korkeampi kuin viime vuoden korkein kuukausikeskiarvo elokuussa. Elokuussa maailmanmarkkinahinta kääntyi laskuun, mutta on edelleen pysynyt suhteellisen korkeana.

Sähkön verolliset kokonaishinnat (1. päivän tilastoidut listahinnat) kohosivat alkuvuonna. Pienkuluttajien hinnat hyppäsivät selvästi tammikuussa. Sen jälkeen nousu oli vähäistä kunnes heinäkuussa tapahtui uusi selkeä korotus. Heinäkuussa pienkuluttajien kokonaishinnat olivat 3,4- 5,3 prosenttia korkeampia kuin viime vuoden joulukuussa. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja lähtivät huhti-toukokuun laskun jälkeen taas nousuun kesäkuussa. Toukokuuta lukuun ottamatta pörssihinnat ovat olleet yli 50 prosenttia edellisvuotta korkeampia. Elokuun keskihinta kohosi lähes talven 2002-2003 ennätystasolle.

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2006, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Saku Slioor (09) 1734 2685, Leena Timonen (09) 1734 2518
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus