Tiedote 27.10.2006

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvoi viime vuonna voimakkaasti

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvoi viime vuonna 15,5 miljardia euroa. Kasvusta 8 miljardia syntyi sijoitusten arvonnoususta. Rahoitusvarat ovat kasvaneet tätä voimakkaammin vain vuonna 1999, jolloin ne kasvoivat osakekurssien nousun siivittämänä peräti 23 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpidosta.

Kotitalouksilla oli sijoitettuna rahoitusvarallisuuteen vuoden 2005 lopussa yhteensä 175 miljardia euroa, josta osakkeiden ja osuuksien osuus oli 62 miljardia euroa. Pankkitalletuksia kotitalouksilla oli 52 miljardin euron arvosta. Kotitalouksien yksilölliseen henki-, eläke- ja vahinkovakuutukseen liittyvien vakuutusteknisten saamisten arvo oli 39 miljardia euroa. Rahasto-osuudet kasvoivat 13 miljardiin euroon, ja niiden osuus rahoitusvarallisuudesta nousi runsaaseen 7 prosenttiin.

Kotitalouksien rahoitusvarat 1997-2005, miljardia euroa

Kotitaloudet lisäsivät vuoden 2005 aikana sijoituksiaan etenkin rahasto-osuuksiin. Niihin virtasi kotitalouksien rahaa lähes 3 miljardia euroa lunastuksia enemmän, mikä on selvästi enemmän kuin aikaisempana ennätysvuonna 2000. Myös henki- ja eläkevakuutussäästämisen suosio jatkui vahvana. Sen sijaan noteerattuja osakkeita kotitaloudet myivät enemmän pois kuin hankkivat uusia. Talletukset lisääntyivät, mutta niiden suhteellinen osuus rahoitusvaroista jatkoi laskuaan.

Kotitaloudet ottivat vuonna 2005 uusia lainoja 8 miljardia euroa enemmän kuin lyhensivät vanhoja. Kaikkiaan kotitalouksilla oli lainoja vuoden lopussa 68 miljardia ja muita velkoja 7 miljardia euroa. Kotitalouksien rahoitusasema pysyi alijäämäisenä, kun sijoitukset rahoitusvarallisuuteen jäivät velanottoa pienemmiksi.

Kotitalouksien asunto-osakkeita ei kansantalouden tilinpidossa tilastoida rahoitusvarallisuutena. Mikäli asunto-osakkeet laskettaisiin mukaan, kotitalouksien yhteenlaskettu rahoitusvarallisuus olisi vuoden 2005 lopussa merkittävästi nyt tilastoitua suurempi eli yhteensä 300 miljardia euroa.

Kotitalouksien rahasto-osuuksien nettohankinnat 1997-2005, miljoonaa euroa

Yritykset edelleen rahoitusylijäämäisiä

Yritysten rahoitusylijäämää kuvaava rahoitustilinpidon mukainen nettoluotonanto pysyi edellisvuoden tasolla, runsaassa 5 miljardissa eurossa. Edellisvuodesta poiketen yritykset vähensivät velkaansa, mutta samalla myös sijoitukset rahoitusvarallisuuteen pienenivät merkittävästi. Yritysten nettosijoitukset ulkomaille kääntyivät vuoden tauon jälkeen positiivisiksi.

Yritysten liikkeelle laskemien osakkeiden ja osuuksien arvo nousi vuoden 2005 lopussa 267 miljardiin euroon. Siitä noteerattujen osakkeiden osuus oli 160 miljardia euroa.

Vuodesta 2003 lähtien kotimaiset pörssissä noteeratut yritykset ovat vuosittain ostaneet omia osakkeitaan takaisin enemmän kuin ovat laskeneet liikkeelle uusia. Vuonna 2005 omien osakkeiden takaisinostot kiihtyivät entisestään, ja liikkeelle laskettujen osakkeiden arvo painui nettomääräisesti tarkasteltuna lähes 4 miljardia euroa negatiiviseksi. Myös muut kuin noteeratut yritykset laskivat liikkeelle osakkeita edellisvuotta vähemmän.

Yritysten liikkeelle laskemat noteeratut osakkeet, netto* 1997-2005, miljardia euroa

* Liikkeeseen laskut vähennettynä omien osakkeiden takaisinostoilla

Ulkomaiset sijoitukset vähenivät

Vuonna 2005 ulkomaiset sijoitukset Suomeen vähenivät hieman edellisvuodesta. Ulkomailta sijoitettiin erityisesti suomalaisiin joukkovelkakirjoihin. Osakkeisiin sijoitettiin vain vähän, mutta arvonmuutosten vaikutuksesta ulkomaiden osuus suomalaisten osakkeiden kokonaisarvosta nousi 2 prosenttiyksikköä, 44 prosenttiin. Kaikkiaan ulkomaisilla sijoittajilla oli vuoden 2005 lopussa suomalaisia osakkeita 134 miljardin euron arvosta. Suurimmillaan ulkomainen omistus oli vuonna 2000, jolloin 61 prosenttia osakkeista oli ulkomaiden hallussa.

Ulkomaille oli vuodenvaihteessa sijoitettuna suomalaisia rahoitusvaroja 300 miljardia euroa. Sijoituksia ulkomaille tekivät vuoden 2005 aikana etenkin sijoitusrahastot, työeläkelaitokset ja yritykset. Osakkeisiin sijoitettiin nettomääräisesti lähes 7 miljardia euroa ja joukkovelkakirjoihin runsaat 6 miljardia euroa. Talletuksiin ja rahasto-osuuksiin sijoitettiin molempiin 4 miljardia euroa.

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpitoa laaditaan kaikissa EU-jäsenmaissa Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaisesti. Tilastokeskuksessa rahoitustilinpitoa laaditaan kaikista sektoreista vuositasolla, mutta julkisyhteisöistä ja kotimaisista noteeratuista osakkeista on saatavissa myös neljännesvuosittaista tietoa.

Vuosirahoitustilinpidon laadinta nopeutuu vuonna 2007. Ensi vuodesta lähtien ennakolliset tiedot julkaistaan jo heinäkuussa yhdessä muiden kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa.

Lähde: Rahoitustilinpito 1999-2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Marjatta Ropponen (09) 1734 3323

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus