Tiedote 20.2.2007

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2007

- Työllisiä 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,1 prosenttia
- Työttömiä oli 31 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,6 prosenttia, työttömänä 195 000 henkeä
- Työnvälityksessä 57 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 380 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työllisyys pysyi samalla tasolla. Työllisten määrä lisääntyi Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli tammikuussa 67,1, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 67,8 prosenttia ja naisten työllisyysaste 66,4 prosenttia. Työllisyysasteen trendi *) oli 69,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 1/2006 - 1/2007, tuhatta henkeä

  Tammikuu 2007 Tammikuu 2006 MUUTOS, %
1/06 - 1/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 380 2 353 1,2
 - palkansaajat 2 077 2 034 2,1
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 303 318 -5,0
 Työllisyysaste, % 67,1 66,6 0,52
 Työttömät 1 195 226 -13,5
 Työttömyysaste, % 7,6 8,7 -1,12
 Työvoima yhteensä 2 575 2 578 -0,1
 Työvoimaosuus, % 64,8 65,2 -0,42
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 397 1 377 1,4
 - opiskelijat 382 372 2,5
 - kotitaloustyössä 89 87 2,5
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 91 114 -20,4
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 244 280 -13,1
 - yli vuoden työttömänä olleet 58 71 -18,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 40 36 10,8
 Työvoimakoulutuksessa 32 28 11,7
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 17 5,4
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 57 48 17,9
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 tammikuussa 195 000, mikä oli 31 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyysaste oli 7,6 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli tammikuussa 7,0 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,3 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 11,1 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 18,7 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,9 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli tammikuun 2007 lopussa kaikkiaan 244 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 37 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 8 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,5 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 26 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 57 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi tammikuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Tammikuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

*) Katso kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)