Tiedote 24.4.2007

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2007

- Työllisiä 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,7 prosenttia
- Työttömyysaste 7,7 prosenttia, työttömänä 203 000 henkeä
- Työnvälityksessä 60 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 34 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 446 000, mikä oli 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työllisyys pysyi samalla tasolla. Työllisten määrä lisääntyi kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli maaliskuussa 68,7, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 69,0 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 69,4 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 3/2006 - 3/2007, tuhatta henkeä

  Maaliskuu 2007 Maaliskuu 2006 MUUTOS, %
3/06 - 3/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 446 2 395 2,1
 - palkansaajat 2 141 2 095 2,2
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 305 300 1,6
 Työllisyysaste, % 68,7 67,6 1,12
 Työttömät 1 203 211 -4,0
 Työttömyysaste, % 7,7 8,1 -0,42
 Työvoima yhteensä 2 648 2 607 1,6
 Työvoimaosuus, % 66,6 65,9 0,72
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 326 1 351 -1,9
 - opiskelijat 354 355 -0,3
 - kotitaloustyössä 91 102 -10,4
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 75 76 -0,7
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 222 258 -14,1
 - yli vuoden työttömänä olleet 55 68 -19,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 40 37 7,1
 Työvoimakoulutuksessa 36 34 8,0
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 -1,1
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 60 50 20,1
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 maaliskuussa 203 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli maaliskuussa 7,2 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Länsi-Suomen läänissä, 6,7 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 10,5 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 22,7 prosenttia, mikä oli 3,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 18,7 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellätyöllisiä oli keskimäärin 2 415 000 henkeä eli 34 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työllisyys lisääntyi vain yksityisellä sektorilla. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisyys lisääntyi rakentamisen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä liike-elämän palveluiden toimialaryhmissä. Työttömiä puolestaan oli 198 000 eli 21 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-maaliskuussa. Etelä-Suomen läänissä työttömien määrä pysyi lähes vuoden takaisella tasolla, kun taas muissa lääneissä työttömien määrä väheni.

Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun 2007 lopussa kaikkiaan 222 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 36 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 21 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi maaliskuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Maaliskuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)