Tiedote 22.5.2007

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2007

- Työllisiä 72 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,2 prosenttia
- Työttömyysaste 7,2 prosenttia, työttömänä 191 000 henkeä
- Työnvälityksessä 44 000 uutta avointa työpaikkaa
- tammi-huhtikuussa 2007 keskimäärin 44 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 456 000, mikä oli 72 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi lähinnä yksityisellä sektorilla. Palkansaajia oli 75 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvassa kokoaikatyössä oli 61 000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli huhtikuussa 69,2 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 70,2 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,1 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 69,9 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 4/2006 - 4/2007, tuhatta henkeä

  Huhtikuu 2007 Huhtikuu 2006 MUUTOS, %
4/06 - 4/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 456 2 384 3,0
 - palkansaajat 2 141 2 066 3,6
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 315 318 -1,0
 Työllisyysaste, % 69,2 67,5 1,7
 Työttömät 1 191 225 -14,9
 Työttömyysaste, % 7,2 8,6 -1,4
 Työvoima yhteensä 2 647 2 609 1,5
 Työvoimaosuus, % 66,6 65,9 0,72
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 330 1 351 -1,5
 - opiskelijat 334 349 -4,2
 - kotitaloustyössä 89 91 -1,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 212 248 -14,4
 - yli vuoden työttömänä olleet 54 67 -19,8
 Tukitoimenpitein työllistetyt 41 38 8,8
 Työvoimakoulutuksessa 35 34 4,7
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 -2,6
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 44 36 22,3
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 huhtikuussa 191 000, mikä oli 34 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyysaste oli 7,2 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli huhtikuussa 6,6 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,1 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 12,0 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli huhtikuussa 20,5 prosenttia, mikä oli 5,6 prosenttiyksikköä alempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 17,0 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 tammi-huhtikuussatyöllisiä oli keskimäärin 2 425 000 henkeä eli 44 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 196 000 eli 24 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-huhtikuussa.

Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun 2007 lopussa kaikkiaan 212 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 36 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 20 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 44 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi huhtikuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Huhtikuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

*) Katso kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)