Tiedote 10.6.2008

Suomalaisyrityksissä toimintojen siirtäminen ulkomaille yleistä

Suomalaisyrityksistä 16 prosenttia on ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille vuosina 2001-2006. Yleisintä ulkoistaminen tai toimintojen siirto on tanskalaisissa yrityksissä, joissa osuus on 19 prosenttia. Norjassa ja Hollannissa puolestaan 14 prosenttia yrityksistä on ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja muiden tilastovirastojen tekemään tutkimukseen, joka kattaa vähintään 50 henkeä työllistävät yritykset Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa sekä vähintään 100 henkeä työllistävät yritykset Hollannissa.

Teollisuusyritykset ovat kaikissa maissa siirtäneet toimintojaan ulkomaille selvästi palveluyrityksiä yleisemmin. Erityisesti teollisuudessa ydinliiketoiminta eli valmistus on selvästi suosituin siirtojen kohde. Noin 70 prosenttia toimintojaan ulkomaille siirtäneistä teollisuusyrityksistä Tanskassa, Suomessa ja Hollannissa on siirtänyt nimenomaan valmistusta ulkomaille.

EU-maihin ja Aasiaan eniten siirtoja

Yli puolet toimintojen ulkoistamisesta tai siirroista tapahtuu EU-maiden sisällä. Toinen tärkeä kohdealue on Aasia, jonne siirtyy noin neljäsosa toiminnoista. Teollisuuden valmistusta on siirtynyt edullisempien kustannusten maihin kuten uusiin EU-jäsenmaihin sekä Aasiaan, etenkin Kiinaan.

Palveluluonteisia tukitoimintoja kuten tietotekniikkapalveluja ulkoistetaan yleisemmin lähialueille, erityisesti vanhoihin EU-jäsenmaihin. Yritykset uskovat Kiinan ja uusien EU-maiden pitävän pintansa ydinliiketoimintojen siirtojen tulevina kohdemaina myös lähivuosina.

Uudet EU-maat ja Aasia toimintojen ulkoistamisen ja siirtämisen kohteena,
osuus ulkoistaneista tai siirtäneistä yrityksistä

Monikansalliset konsernit siirtävät toimintojaan tavallisesti konsernin sisällä maasta toiseen, mutta selvästi harvemmin konsernin ulkopuoliselle yritykselle. Erityisesti ruotsalaiset, hollantilaiset ja suomalaiset yritykset noudattavat tätä toimintamallia. Tanskalaisissa yrityksissä sen sijaan konsernin sisäiset siirrot ja toimintojen ulkoistaminen ulkopuoliselle yritykselle ovat likimain yhtä yleisiä.

Työvoimakustannukset vauhdittavat siirtymistä

Lähes 60 prosenttia yrityksistä Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa piti työvoimakustannuksia erittäin tärkeänä syynä siirtää toimintoja ulkomaille. Suomalaisyrityksissä työvoimakustannuksia pidettiin keskeisenä ulkoistamisen syynä jonkin verran harvemmin eli 42 prosentissa yrityksistä.

Kustannusten karsiminen syynä toimintojen ulkoistamiseen ja siirtämiseen ulkomaille,
osuus yrityksistä, jotka pitivät syytä erittäin tärkeänä

Yritykset eivät voi aina itse päättää toimintojen ulkoistamisesta tai siirtämisestä muihin maihin, vaan päätökset tehdään usein keskitetysti konsernin emoyhtiössä. Tämä on varsin yleistä kaikissa tutkimuksen maissa Tanskaa lukuun ottamatta: runsaat 40 prosenttia yrityksistä ilmoitti päätösten syntyvän keskitetysti. Suomalaiset yritykset arvioivat muita pohjoismaisia yrityksiä useammin, että toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille oli helpottanut niiden pääsyä uusille markkinoille.

Työpaikkoja siirtyy ja syntyy

Ulkoistamisten ja siirtojen seurauksena yrityksistä ei pelkästään katoa työpaikkoja vaan niihin myös syntyy uusia tehtäviä, etenkin vaativaa tietotaitoa ja osaamista edellyttäviä asiantuntijatyöpaikkoja. Kaikissa tutkimuksen maissa yritykset aikovat siirtää lähivuosina ulkomaille selvästi useammin muita kuin asiantuntijatyöpaikkoja. Suomalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset yritykset arvioivat lisäksi, että uusia asiantuntijatyöpaikkoja syntyy toimintojen ulkoistamisen tai siirtämisen seurauksena yleisemmin kuin muita työpaikkoja.

Yritysten oman arvion mukaan toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille on useimmiten parantanut yrityksen kilpailukykyä. Kaikissa maissa noin 60 prosenttia toimintojaan ulkoistaneista tai siirtäneistä yrityksistä arvioi kilpailukykynsä parantuneen. Kilpailukykyä oli parantanut erityisesti työvoimakustannusten vähentäminen. Tässä olivat onnistuneet varsinkin hollantilaiset ja tanskalaiset yritykset.

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -tutkimus on osittain EU:n rahoittama hanke, joka toteutettiin kaikkiaan 13 EU-maassa sekä Norjassa. Nyt julkaistu raportti kattaa Pohjoismaat sekä Hollannin. Toimintojen ulkoistamisella ja siirtämisellä ulkomaille tarkoitetaan yrityksessä tähän asti tehtyjen tai kotimaassa ulkoistettujen toimintojen siirtämistä kokonaan tai osittain toiselle - joko samaan konserniin kuuluvalle tai ulkopuoliselle - yritykselle, joka toimii ulkomailla. Tutkimus kattaa sekä teollisuuden että palvelutoimialat, ja siinä tarkastellaan sekä yritysten ydinliike- että tukitoimintojen siirtoa ulkomaille.

Lähde: International Sourcing, Moving business functions abroad. Tilastokeskus yhteistyössä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Hollannin tilastovirastojen kanssa.

Lisätietoja: Samuli Rikama (09) 1734 3324

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisun pdf-versio Tanskan tilastoviraston sivuilla