Pressmeddelande 10.6.2008

Överföring av verksamheter till utlandet vanligt inom finländska företag

Åren 2001-2006 hade 16 procent av de finländska företagen lagt ut eller överfört verksamheter till utlandet. Utläggning eller överföring av verksamheter är vanligast inom danska företag där andelen är 19 procent. I Norge och Holland har 14 procent av företagen lagt ut eller överfört verksamheter till utlandet. Uppgifterna baserar sig på en undersökning som Statistikcentralen och andra statistikbyråer har genomfört. Undersökningen täcker företag med minst 50 anställda i Finland, Danmark, Norge och Sverige samt företag med minst 100 anställda i Holland.

I alla länder har industriföretagen överfört verksamheter klart oftare än serviceföretagen. I synnerhet inom industrin är kärnverksamheten, dvs. tillverkning, det klart populäraste målet för utläggning. Omkring 70 procent av de industriföretag i Danmark, Finland och Holland som överfört verksamheter till utlandet har överfört just tillverkningen till utlandet.

Mest överföringar till EU-länder och Asien

Över hälften av utläggningen eller överföringen av verksamheter sker inom EU-länderna. Ett annat viktigt område är Asien, dit ungefär en fjärdedel överförs. Den industriella tillverkningen har överförts till länder med lägre kostnader som t.ex. nya EU-medlemsländer samt Asien, i synnerhet till Kina.

Servicebaserade stödfunktioner som t.ex. datatekniktjänster utläggs oftare till närområden, i synnerhet till gamla EU-medlemsländer. Företagen litar på att Kina och de nya EU-länderna kommer att vara mottagarländer för överföring av kärnverksamheter också under de närmaste åren.

Nya EU-länder och Asien målet för utläggning och överföring av verksamheter, andel av företag som lagt ut eller överfört verksamheter

Multinationella koncerner överför sina verksamheter vanligen inom koncernen från ett land till ett annat, men mera sällan till företag utanför koncernen. I synnerhet svenska, holländska och finländska företag följer denna princip. I danska företag är däremot överföringar inom koncernen och utläggning av verksamheter till utomstående företag nästan lika vanliga.

Arbetskraftskostnaderna ger skjuts åt överföringen

Närmare 60 procent av företagen i Danmark, Sverige och Holland ansåg att arbetskraftskostnaderna var en mycket viktig orsak till att överföra verksamheter till utlandet. I Finland ansåg något färre, dvs. 42 procent av företagen att arbetskraftskostnaderna var en central orsak till utläggning av verksamheter.

Nedskärning av kostnader orsak till utläggning och överföring av verksamheter till utlandet, andel av företag som anser att orsaken är mycket viktig

Företagen kan inte alltid själva besluta om utläggning eller överföring av verksamheter till andra länder, utan besluten fattas ofta centraliserat inom företagets moderbolag. Detta är mycket vanligt i alla länder som omfattas av undersökningen med undantag av Danmark: drygt 40 procent av företagen meddelade att besluten fattas centraliserat. De finländska företagen bedömer oftare än andra nordiska företag att utläggning och överföring av verksamheter till utlandet har underlättat deras inträde på nya marknader.

Arbetsplatser överförs och föds

Till följd av utläggning och överföring av verksamheter försvinner inte enbart arbetsplatser från företagen utan även nya uppkommer, i synnerhet expertarbetsplatser som förutsätter krävande know-how och kunnande. I alla länder som undersökningen gäller tänker företagen under de närmaste åren överföra klart oftare andra arbetsplatser än expertplatser till utlandet. Finländska, danska och norska företag uppskattar dessutom att nya expertplatser, oftare än andra arbetsplatser, uppkommer till följd av utläggning eller överföring av verksamheter.

Enligt företagens egna uppskattningar har utläggningen och överföringen av verksamheter till utlandet oftast förbättrat företagets konkurrenskraft. I alla länder uppskattar omkring 60 procent av de företag som lagt ut eller överfört sina verksamheter att konkurrenskraften förbättrats. I synnerhet minskningen av arbetskraftskostnader har förbättrat konkurrenskraften. Det har i synnerhet holländska och danska företag lyckats med.

Undersökningen om utläggning och överföring av verksamheter till utlandet har delvis finansierats av EU och genomfördes i totalt 13 EU-länder och Norge. Rapporten som nu publiceras täcker de nordiska länderna och Holland. Med utläggning och överföring av verksamheter till utlandet avses fullständig eller partiell överföring av verksamheter som hittills utförts i företaget eller som lagts ut på entreprenad i Finland till ett annat företag (inom eller utom koncernen) som verkar utomlands. Undersökningen täcker både industrin och servicenäringar och granskar överföring av både företagens kärnverksamheter och stödverksamheter till utlandet.

Källa: International Sourcing, Moving business functions abroad. Statistikcentralen i samarbete med statistikbyråerna i Danmark, Sverige, Norge och Holland.

Förfrågningar: Samuli Rikama tfn (09) 1734 3324

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Publikationens pdf-version finns på Danmarks statistikbyrås webbplats