Työvoimatutkimuksen uudistus

Työvoimatutkimuksen kokonaisuutta on uudistettu vuoden 2021 alusta lähtien uuden EU-lainsäädännön mukaiseksi. Samalla toteutettiin merkittäviä kansallisia uudistuksia. Uudistukset saattavat vaikuttaa työvoimatutkimuksen tunnuslukuihin, kuten työttömyys- ja työllisyysasteisiin.

Työvoimatutkimus uudistuu kolmella tavalla: 

  • Sisältö uudistuu: Työvoimatutkimus on kyselytutkimus, jossa tiedot kysytään lomakkeella vastaajilta. Kyselylomakkeen sisältö yhdenmukaistetaan aikaisempaa tarkemmin eri EU-maiden välillä, ja näin parannetaan eri maiden välisten lukujen vertailtavuutta.  Tärkeimmät muutokset koskevat kysymyksiä työajasta ja sitä, milloin henkilö määritellään työlliseksi. Jatkossa esimerkiksi vanhempainvapaalla olevat luetaan aiempaa useammin ja opintovapaalla olevat aiempaa harvemmin työllisiksi. Myös kausityöntekijöiden, sairauslomien ja muiden poissaolojen kohdalla tilastointitapa muuttuu. 
  • Tiedonkeruutapaa uudistetaan: Työvoimatutkimus on otostutkimus, jossa tiedot kerätään kysymällä niitä vastaajilta. Tällä hetkellä tietoja kerätään puhelinhaastatteluin ja osin käyntihaastatteluin. Vuoden 2021 alusta tutkimukseen voi vastata myös verkossa. Uudistus parantaa vastaajien mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. 
  • Työvoimatutkimuksen tulosten laskentatapa eli estimointimenetelmä uudistuu: Tiedonkeruutavan uudistukset vaikuttavat myös tulosten laskentatapaan. Uudistuksen myötä tulosten laskennassa  hyödynnetään myös tutkinto- ja tulorekistereistä saatavaa lisäinformaatiota. Lisäksi uudistuksessa huomioidaan vastauskadon lisääntyminen kyselytutkimuksissa sekä uusi EU-lainsäädäntö, jonka myötä tutkimus kattaa jatkossa 15–89-vuotiaat.

Aikataulu

Uudistuksen vuoksi tammikuun tiedot julkaistaan 2.3. ja helmikuun 30.3. Tiedot ovat alustavia ja voivat revisioitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Alkuvuoden tiedoista julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit ainoastaan työvoimatutkimuksen tilastosivulla, eikä trendilukuja julkaista.

Tammi- ja helmikuuta 2021 koskevia tietoja ei viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan. Työvoimatutkimuksen alkuvuoden 2021 tietoja käytetään estimointianalyysiin ja aikasarjojen korjaamiseen takautuvasti.

Tammi-helmikuun lopulliset tiedot julkaistaan maaliskuun tietojen julkistamisen yhteydessä 4.5. Samalla julkaistaan vuoden ensimmäisen neljänneksen tiedot. 

Uutinen: Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu (5.11.2020)

Työvoimatutkimuksen uudistuksesta järjestettiin webinaari 5.11.2020. Tutustu tilaisuuden esityksiin Slidesharessa:

 

Lisätietoja: 
Tiedonkeruun uudistus: erikoistutkija Anna Pärnänen, 029 551 3795
Sisältöuudistus: yliaktuaari Pertti Taskinen, 029 551 2690
Estimointimenetelmien uudistus: yliaktuaari Riku Salonen, 029 551 3295

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@stat.fi 

 

Päivitetty 10.1.2022