Julkaistu: 23.9.2013

Palkkaa passin perusteella

  1. Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän kautta linjan
  2. Palkkaerot johtuvat pitkälti ammattirakenteesta
  3. Kun ammattirakenne otetaan huomioon, henkilö- ja yritysominaisuuksilla ei ole selitysvoimaa
  4. Palkkaero vaihtelee ammateittain
  5. Eri maiden kansalaisilla suuret palkkaerot
  6. Palkkaero pieni, mutta selittämätön
  7. Lähde:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Sampo Pehkonen on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2013.

Ulkomaan kansalaiset ansaitsevat keskimäärin suomalaisia vähemmän. Ammattirakenne selittää merkittävän osan palkkaerosta, mutta palkkatilastojen pohjalta tätä eroa ei voida täysin selittää. Selittämätön palkkaero koskettaa lähinnä kehittyvien maiden kansalaisia.

Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaan kansalaisten määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Samalla ulkomaan kansalaiset, joita vuonna 2011 oli 183 000, ovat nousseet yhä merkittävämmäksi työntekijäryhmäksi. Vuonna 2000 ulkomaan kansalaisten työvoimaosuus oli noin kaksi prosenttia, ja vuoteen 2011 mennessä heidän työvoimaosuutensa oli kasvanut noin neljään prosenttiin. Vakituisesti maassa asuvien ohella Suomessa työskentelee kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia tilapäistyöntekijöitä, kuten thaimaalaisia marjanpoimijoita ja virolaisia keikkatyöläisiä. Nämä tilapäistyöntekijät eivät näy tilastoissa, eikä heitä lueta työvoimaosuuteen.

Tämä artikkeli keskittyy Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaan kansalaisten ansioihin. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistoa, joka sisältää yli 43 000 ulkomaalaisen palkansaajan palkkatiedot vuodelta 2011. Määrä vastaa noin kahta kolmasosaa maassa vakituisesti asuvasta ulkomaisesta työvoimasta. Artikkelissa käytetään sanaa ulkomaalainen synonyyminä ulkomaan kansalaiselle. Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajat luokitellaan suomalaisiksi.

Vuonna 2011 ulkomaalaisten työntekijöiden keskituntipalkka oli palkkarakennetilaston mukaan 16,20 euroa. Suomalaisten työntekijöiden vastaava ansio oli 18,40 euroa. Ulkomaalaisten ansiot olivat siis noin 88 prosenttia suomalaisten ansioista. Tämä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2000, jolloin vastaava palkkasuhde oli 96 prosenttia. Ulkomaalaisten keskiansio verrattuna suomalaisten keskiansioon onkin pienentynyt 2000-luvulla (kuvio).

Kuvio. Suomalaisten ja ulkomaalaisten tuntiansioiden suhde vuosina 2000−2011.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto.

Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän kautta linjan

Taulukossa 1 palkkarakennetilaston palkansaajat on jaettu ryhmiin sukupuolen, koulutusasteen, ikäryhmän ja alueen perusteella. Jaottelu auttaa hahmottamaan ulkomaalaisten ja suomalaisten palkkaeroa erilaisissa sosiodemografisissa ryhmissä. Vertailujen perusteella havaitaan ulkomaalaisten ansaitsevan suomalaisia vähemmän sukupuolesta, iästä, koulutuksesta ja alueesta riippumatta.

Sukupuolella ei ole yhteyttä palkkaeroon: sekä ulkomaalaiset miehet että naiset ansaitsevat noin 15 prosenttia suomalaisia vähemmän. Siten sukupuolten välinen palkkaero on samaa suuruusluokkaa ulkomaalaisilla kuin suomalaisillakin. Myöskään iällä ei ole selkeää yhteyttä palkkaeroon. Ulkomaalaisten ansiot ovat pienemmät kaikissa muissa paitsi yli 60-vuotiaiden ikäluokassa, jossa ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärä on varsin pieni.

Koulutetut ulkomaalaiset saavat pienempää palkkaa kuin vastaavan koulutusasteen suomalaiset. Palkkaero on sitä suurempi, mitä korkeampi koulutustaso on. Esimerkiksi ulkomaalaisen tutkijakoulutetun palkkataso on keskimäärin vain 78 prosenttia suomalaisen tutkijakoulutetun palkkatasosta.

Palkkaero on suuri Uudellamaalla, jossa enemmistö ulkomaalaisista asuu ja työskentelee. Keskituntipalkat ovat Uudellamaalla varsin korkeita, mutta tämä ei ilmene ulkomaalaisten ansioissa: ulkomaalaisten palkat ovat Uudellamaalla pienempiä kuin muualla maassa työskentelevien suomalaisten. Ulkomaalainen ansaitsee Uudellamaalla 81 prosenttia suomalaisten keskiansiosta, kun muualla maassa ulkomaalaisten palkkataso on 90 prosenttia suomalaisten palkkatasosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013