Aiheet
Ympäristö ja luonto

Yhdyskuntajätteen määrä pysyi edellisvuoden tasolla vuonna 2021 – yhä suurempi osa jätteistä hyödynnettiin energiana

tiedote | Jätetilasto 2021

Muutos

Jätetilastoihin lisätty uusi StatFin tietokantataulu 12qz -- Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2002-2021
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä pysyi muuttumattomana. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa näkyi edellisten vuosien tapaan energiahyödynnetyn jätemäärän lisääntyminen. Jätemäärä vastasi noin 609 kilogrammaa asukasta kohden laskettuna.

Pääkohdat

  • Vuonna 2021 yhdyskuntajätettä kertyi 3 376 000 tonnia.
  • Yhdyskuntajätemäärän kasvu pysähtyi koronavuonna 2021.
  • Jätteiden energiahyödyntämisen osuus kasvoi 62 %:iin.

Yhdyskuntajätteen määrä pysyi edellisvuoden tasolla vuonna 2021

Vuonna 2021 yhdyskuntajätettä kertyi 3 376 000 tonnia. Edellisvuoteen verrattuna yhdyskuntajätteitä kertyi vain 6 500 tonnia enemmän. 

Yhdyskuntajätemäärän kasvu oli jatkunut useita vuosia peräkkäin, mutta koronavuonna 2021 kasvu pysähtyi. 

Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet, kuten toimistoista ja ruokaloista kertyvät jätteet.

Energiahyödyntäminen on yleisin yhdyskuntajätteen käsittelytapa

Eri jätteenkäsittelytapojen välillä ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen on vuodesta 2012 asti ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto – vuonna 2021 sen osuus kasvoi hieman, 62 %:iin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa. 

Materiaalihyödynnetty jätemäärä väheni noin 170 000 tonnilla jääden 1 250 000 tonniin. Jätteiden materiaalihyödynnyksen osuus pieneni tästä syystä 37 %:iin. Vähenemää vastaava jätemäärä ohjautui energiahyödyntämiseen. Vuonna 2021 kaatopaikkasijoituksen entuudestaan jo hyvin pieni osuus väheni noin 0,4 %:iin  yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä. 

Erityisesti paperi- ja kartonkijätettä ja metallia kierrätettiin aiempaa vähemmän

Sekajätettä kertyi yhdyskunnissa yli 1,7 miljoonaa tonnia: määrä kasvoi noin 60 000 tonnilla edellisvuodesta. Lähestulkoon kaikki sekajäte päätyi energiahyödynnykseen.

Materiaaleittain erilliskerättyjen jätejakeiden kokonaismäärä väheni hiukan yli 150 000 tonnia. Toisaalta erilliskerätyn tai sekalaisesta jätteestä erotellun mutta ei materiaalilleen eritellyn energiajakeen määrä kasvoi, ja tämä jätejae hyödynnettiin energiana. Osa pakkausjätteitä koskevista tiedoista perustuu alustaviin vuoden 2021 tietoihin.

Biojätettä erilliskerättiin hiukan vähemmän kuin edellisvuonna. Biojätteestä suurin osa kompostoitiin ja mädätettiin. Mädätys tuottaa biokaasua, minkä lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi lannoitteena, maanparannusaineena tai viherrakentamisessa. Tilastossa ei ole kyetty tarkkaan jaottelemaan mädätetyn yhdyskuntajätteen energiahyödyntämiseen päätynyttä osuutta, ja tästä syystä materiaalihyödyntämisen osuus voi olla tilastoitua pienempi.

Muista erilliskerätyistä jätteistä eniten väheni metallijätteen määrä, 85 000 tonnia. Tähän voi olla syynä  niiden entistä tarkempi jaottelu yhdyskuntajätteisiin ja muihin metallijätteisiin. Myöhemmin täydentyvät pakkausjätetiedot tarkentavat käsittelymääriä.


Yhdyskuntajätemäärä asukasta kohden laskettuna pysyi 609 kilogrammassa 

Jätemäärä ei kasvanut enää suhteutettuna Suomen väkilukuun, mikä on selvä muutos edeltävien vuosien kasvuun. 2010-luvun alussa jätemäärä vakiintui noin 500 kilogrammaan asukasta kohden. Vuonna 2021 yhdyskuntajätemäärä oli 609 kilogrammaa asukasta kohden eli sama kuin edellisenä vuotena. 

Muutos

Jätetilastoihin lisätty uusi StatFin tietokantataulu 12qz -- Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2002-2021
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
08.12.2022

Yhdyskuntajätteet henkeä kohti 2002-2021

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
08.12.2022

Yhdyskuntajätekertymä 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Jätejae
Tilasto:
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Juha Espo
yliaktuaari
029 551 3463
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.