Aiheet
Koulutus ja tutkimusYritykset

Kurssikoulutukseen käytettiin työntekijää kohti 330 euroa vuonna 2020

tiedote | CVTS, yritysten henkilöstökoulutus 2020

Korjaus

Julkistusvirhe korjattu 27.3.2023
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin yritykset käyttivät kurssimuotoiseen opiskeluun vuonna 2020 keskimäärin 330 euroa työntekijää kohden, mikä on vuoteen 2015 verrattuna 40,1 % vähemmän. Kurssimuotoisessa koulutuksessa kustannusten osuus työvoimakustannuksista väheni vuonna 2010 palvelujen toimialan 1,4 %:sta 0,7 %:iin vuonna 2020 ja vuonna 2010 teollisuuden toimialan 1,3 %:sta 0,5 %:iin vuonna 2020. Tilaston tiedot kerätään viiden vuoden välein.

Pääkohdat

 • Kurssimuotoisen opiskelun kustannusten osuus työvoimakustannuksista oli 0,7 %.
 • Kurssimuotoiseen opiskeluun käytettiin kaikkia työntekijöitä kohti 330 euroa ja koulutukseen osallistujaa kohti 1 134 euroa vuodessa.
 • Kurssikoulutustunneista 43 % liittyy työn teknisiin, käytännöllisiin tai tehtäväkohtaisiin taitoihin (ammattiin tai työtehtävään liittyvä erityisosaaminen).
 • Koulutusyritykset järjestivät liki puolet kaikesta koulutuksesta koulutustunneilla mitattuna.
 • Yli puolet yrityksistä ilmoitti verkko-opiskelun lisääntyneen koronapandemian seurauksena.

Kurssimuotoisen opiskelun kustannukset yrityksissä pienentyneet vuosina 2015-2020

Yksityisen sektorin yritykset käyttivät kurssimuotoiseen opiskeluun keskimäärin 330 euroa kaikkia yrityksen työntekijöitä kohden, mikä on vuoteen 2015 verrattuna 40,1 % vähemmän. Kurssikoulutuksen kustannukset koulutukseen osallistujaa kohden olivat keskimäärin 1 134 euroa, mikä on 9,8 prosenttiyksikköä vähemmän verrattuna vuoteen 2015.

Tässä tilastossa koulutuksen kustannukset selvitettiin ainoastaan kurssimuotoisen opiskelun osalta, koska siitä useimmilla yrityksillä on koulutuspäivien ja kustannusten seurantajärjestelmä. Kurssimuotoisen opiskelun ohella yrityksissä opiskellaan myös muilla tavoin kuin kurssimuotoisesti ja tällöin opiskelun tulee olla etukäteen suunniteltua, työaikana tapahtuvaa ja työnantajan kustantamaa (osittain tai kokonaan). Näistä muista opiskelun tavoista erityisesti verkko-opiskelu sekä oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa lisääntyivät vuodesta 2015. Muilla tavoin kuin kurssimuotoisesti toteutuneesta opiskelusta kysyttiin vain osallistuneiden määrä, joten volyymitietoa koulutustuntien määrästä tai koulutuksen kustannuksista ei näistä saada (ks. julkistus 31.10.2022).

Kurssimuotoisen opiskelun kustannuksiksi tässä tilastossa on laskettu koulutusajan palkkakustannukset, palkkiot ja maksut yrityksen ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille, koulutukseen osallistuneiden matka- ja kulukorvaukset, palkkiot ja maksut yrityksen sisäiselle koulutushenkilöstölle, henkilöstökoulutukseen liittyvien omien koulutustilojen ja koulutuskeskuksen sekä opetusvälineiden ja -materiaalien kustannukset sekä maksut Työllisyysrahastolle tai työnantajaliiton jäsenyys, johon liittyy koulutuspalveluja. Yritys voi myös saada tukea järjestämäänsä koulutukseen, esim. verokannusteita, tukea eri koulutusrahastoista tai valtion tukea. Koulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat em. koulutuksen menoeristä, joista vähennetään saatujen tukien osuus.

Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista nousi yrityksen koon myötä: kun 20–49 hengen yrityksissä osuus oli 0,4 %, niin 500 hengen ja sitä suuremmissa yrityksissä osuus oli 0,8 %.

Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista puolittui 10 vuoden aikana. Kun vuonna 2010 koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista oli 1,4 %, niin vuonna 2020 vastaava luku oli 0,7 %.

Toimialoittain koulutuksen kustannukset sekä kaikkia työntekijöitä kohden että osallistunutta kohden laskettuna vaihtelivat suuresti.

Kurssimuotoisen koulutuksen kustannukset laskettuna kaikkia yrityksen työntekijöitä kohden ovat vähentyneet vuoden 2015 noin 550 eurosta 330 euroon vuonna 2020. Teollisuuden päätoimialalla koulutuskustannukset työntekijää kohden olivat noin 300 euroa ja palvelujen päätoimialalla lähes 350 euroa vuonna 2020.

Energia-, vesi- ja jätehuollon toimialalla koulutuskustannukset työntekijää kohden olivat selvästi suuremmat kuin muilla toimialoilla vuonna 2020. Edellä mainitulla toimialalla kustannukset olivat 1 329 euroa työntekijää kohden. Seuraavaksi suurimmat kustannukset työntekijää kohden olivat paperin- ja paperituotteiden valmistuksen toimialalla, noin 800 euroa ja mineraalien kaivun toimialalla, noin 600 euroa.

Ainoastaan kolmella toimialalla, nimittäin paperi- ja paperituotteiden, energia-, vesi- ja jätehuollon sekä puutavaran ja huonekalujen valmistuksen toimialoilla, kustannukset yrityksen työntekijää kohden olivat kasvaneet vuodesta 2015.

Koulutuskustannukset koulutukseen osallistunutta kohti vuonna 2020 olivat 1 134 euroa. Teollisuuden päätoimialalla koulutuskustannukset olivat 927 euroa ja palvelujen päätoimialalla 1 263 euroa koulutukseen osallistunutta kohti.

Koulutuksen kustannukset olivat suurimmat energia-, vesi- ja jätehuollossa 2 189 euroa, mineraalien kaivun toimialalla 1 871 euroa, sekä muiden palvelujen toimialalla 1 772 euroa osallistunutta kohti.

60 % koulutuskustannuksista palkkakustannuksia

Kurssikoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt melko samanlaisena. Suurin yksittäinen koulutuksen kustannuserä olivat työntekijöiden koulutusajan palkkakustannukset ja toiseksi suurin palkkiot koulutuksen järjestäjille vuonna 2020. Koulutusajan palkat muodostivat 60,1 % ja palkkiot kurssikoulutuksen järjestämisestä 40,4 % koulutuksen kokonaiskustannuksista. Koulutusajan palkkakustannusten ja koulutuksen järjestäjille maksettujen maksujen osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut jonkin verran vuodesta 2010.

Tilasto kattaa yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yritykset vuonna 2020 pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala sekä sosiaali- ja terveysala. Suomessa tilaston tiedonkeruuseen vastasi 1 643 yritystä, jotka edustavat kaikkiaan 18 853 yritystä ja niiden 1 217 700 työntekijää. Tilaston tiedonkeruu toteutettiin samanlaisena 31 Euroopan maassa.

Tilaston tiedonkeruu toteutetaan noin viiden vuoden välein, ja sillä selvitetään työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, opiskelleiden määrää, kurssimuotoisessa opiskelussa saatujen koulutuspäivien määrää, koulutuksen sisältöä ja järjestäjää sekä kustannuksia. Kurssikoulutuksen lisäksi selvitetään myös muuta kuin kurssimuotoista opiskelua, oppisopimuskoulutusta, yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisen käytäntöjä, koulutuksen järjestämisen esteitä ja rajoituksia sekä koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutuksia yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen vuonna 2020.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sektori
 • Kurssikoulutuksen sisältöalue
 • Henkilöstön määrä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sektori
 • Henkilöstön määrä
 • Yritykset koulutuksen järjestämisen mukaan
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
cvts@stat.fi
Tarja Seppänen
yliaktuaari
029 551 3220
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.