Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Yritykset

Yritysten rakennetilastojen tilastoyksiköiden joukko kasvaa

katsaus | Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2021

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen yritysten rakennetilastojen tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoihin on lisätty pienet aiemmin tilaston ulkopuolelle rajatut yritykset. Uudistuksen myötä yritysten lukumäärä kasvaa kokonaisuudessaan lähes 50 % ja liikevaihto kokonaisuudessaan alle 0,5 %. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Uudistus koskee yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoa, ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilastoa sekä alueellista yritystoimintatilastoa.

Yritysten lukumäärä kasvaa lähes 50 %

Uudistuksen myötä yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston laadinnassa käytettyjen yritysten joukko kasvaa uusien tilastoyksiköiden käyttöönoton myötä vuoden 2021 osalta yhteensä 182 522 yrityksellä, eli 48 % verrattuna aiempaan tilastoyksiköiden joukkoon. Tilastoon uutena tulevat tilastoyksiköt ovat suurimmaksi osaksi todella pieniä yrityksiä. Tästä syystä tilastoyksiköiden uudistuksella on muihin muuttujiin pääsääntöisesti hyvin pieni vaikutus. Uudistus lisää yritysten lukumäärää tilastossa erityisesti alkutuotannon toimialalla (tol A) sekä palvelualoilla (tol H-S). Alla olevassa kuviossa on esitetty yritysten lukumäärä vanhoilla ja uusilla tilastoyksiköillä päätoimialaryhmiin jaettuna vuosittain.

Yritysten lukumäärä esitetty pinottuina palkkeina toimialaryhmittäin ja jaoteltuna uusiin ja vanhoihin tilastoyksiköihin vuosilta 2017-2021. Vanhoilla tilastoyksiköillä yritysten lukumäärä oli yhteensä vajaa 400 000 ja uusilla tilastoyksiköillä yritysten lukumäärä on reilu 500 000 yritystä.

Liikevaihtoon ja henkilöstömääriin muutoksen vaikutus hyvin pieni

Uusien tilastoyksiköiden myötä liikevaihto lisääntyy yritysten rakenne ja tilinpäätöstilastossa vuoden 2021 osalta yhteensä 1 450 miljoonaa euroa, eli 0,3 %, ja henkilöstömäärä noin 4 461 henkilötyövuodella, eli 0,3 %.

Muutos vaikuttaa jonkin verran osaan tilinpäätösmuuttujista

Tilinpäätösmuuttujista tilastoyksiköiden muutos vaikuttaa prosentuaalisesti eniten konserniavustusten määrään sekä laskennalliseen palkkakorjaukseen. Konserniavustusten euromäärä kasvaa nettona yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, eli 15,9 %, vanhoilla tilastoyksiköillä laskettuihin lukuihin verrattuna. Myös laskennallisen palkkakorjauksen määrä muuttuu merkittävästi, noin 400 miljoonaa euroa, eli 10,8 %. Taseiden yhteissumma kasvaa noin 5,4 miljardia euroa, eli 0,7 %. Osa muutoksista johtuu suuremmista yksittäisistä yrityksistä, jotka aiemmin ovat jääneet tilaston ulkopuolelle. Alla olevassa taulukossa on vertailua vanhojen ja uusien tilastoyksiköiden välillä muutamien tilinpäätöstilaston muuttujien osalta toimialoilta B-S, pl. K vuodelta 2021.

Ulkomaiset yritykset Suomessa

Uudistuksen myötä ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston laadinnassa käytettyjen yritysten lukumäärä laajenee vain vähän verrattuna kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten lukumäärään. Vuoden 2021 ulkomaisten yritysten Suomessa lukumäärä kasvaa 4 751 yritykseen, eli 5,7 % verrattuna aiempaan tilastoyksiköiden joukkoon. Muihin muuttujiin uusilla tilastoyksiköillä ei ole juuri lainkaan vaikututusta. Liikevaihto kasvaa 0,07 % ja henkilöstön lukumäärä 0,04 %.

Toimipaikkojen lukumäärä kasvaa 44 %

Uudistuksen myötä alueellisen yritystoimintatilaston laadinnassa käytettyjen toimipaikkojen joukko laajenee vastaavasti kuin yritysten joukko. Vuoden 2021 tilaston toimipakkojen lukumäärä laajenee koko maassa yhteensä 180 500, eli 44 % verrattuna aiempaan tilastoyksiköiden joukkoon. Muihin muuttujiin uusilla tilastoyksiköillä on hyvin pieni vaikutus. Uusien tilastoyksiköiden myötä liikevaihto lisääntyy yhteensä 0,3 % ja henkilöstömäärä 0,9 %.

Uudistuksen myötä vuonna 2021 Suomen 562 200 yrityksessä oli toimipaikkoja yhteensä 591 500. Valtaosa yrityksistä eli 555 000 toimi yhdessä toimipaikassa. Loput yrityksistä, hieman yli 7 000, oli monitoimipaikkaisia, joilla oli keskimäärin 5 toimipaikkaa per yritys.

Toimipaikkojen lukumäärän kasvulla on suurin vaikutus alkutuotannon toimialoille

Toimialoittain suurin vaikutus toimipaikkojen määrässä näkyy alkutuotannossa eli maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (tol A) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (tol M). Kummallakin toimialalla toimii paljon pieniä yrityksiä, joiden yritysmuoto on muita toimialoja useammin jokin muu kuin osakeyhtiö. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla toimipaikkojen joukko laajenee 49 800 toimipaikalla, eli 64 %. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimipaikkojen joukko laajenee 26 400 toimipaikalla, joka on suhteellisesti lähes yhtä paljon, eli 63 %.

Toimipaikkojen lukumäärän kasvulla ei ole suurta vaikutusta alueelliseen jakaumaan

Tarkasteltaessa muutoksia alueellisesti suhteelliset erot ovat hyvin pieniä maakuntien välillä. Suhteellisesti eniten toimipaikojen määrä kasvaa pienimmissä maakunnissa kuten Ahvenanmaan - ja Pohjanmaan maakunnissa. Koska uudet tilastoyksiköt ovat pääasiassa hyvin pieniä yrityksiä, aluetietoa ei ole kattavasti saatavilla kaikille toimipaikoille ja tämän takia luokan ”alue tuntematon” määrä kasvaa merkittävästi. Toimipaikkojen absoluuttinen määrä kasvaa eniten Uudenmaan maakunnassa, missä on selvästi enemmän toimipaikkoja kuin muissa maakunnissa.

Muutoksen taustalla EU:n yritystilastoasetus

Tilastoyksiköiden laajennus on tehty osana uuden EU:n yritystilastoasetukseen (EBS) käyttöönottoa. Aiemmin tilastoon otettiin mukaan vain vähintään puoli vuotta tilastovuonna toimineet yritykset, joiden liikevaihto, henkilöstömäärä, investoinnit tai tase ylittivät tilastorajan. Liikevaihdon tilastoraja oli aikaisemmin 12 273 euroa (vuonna 2021), henkilöstömäärän tilastoraja 0,5 henkilötyövuotta, investointien tilastoraja 50 000 euroa ja taseen tilastoraja 170 000 euroa.

Jatkossa tilastoon otetaan mukaan kaikki markkinaehtoiset yritykset, joilla on tilastovuonna ollut liikevaihtoa, henkilöstömäärää, liiketoiminnan muita tuottoja, investointeja tai tasetta. Muutoksen yhteydessä StatFin-tietokantataulut on tehty uudelleen. Tiedot on muodostettu uusilla tilastoyksiköillä yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ja alueellisen yritystoimintatilaston tiedoissa vuodesta 2018 alkaen ja ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilastoton tiedoissa vuodesta 2021 alkaen. Vanhoilla tilastoyksiköillä tehdyt tietokantataulukot löytyvät StatFin-tietokannan arkistokannasta. Muutosten vaikutusta pystyy arvioimaan vertailemalla uusien ja vanhojen StatFin-taulukoiden tietoja.

Muutos

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Henkilöstön suuruusluokka
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Henkilöstön suuruusluokka
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikevaihdon suuruusluokka tuhansina euroina
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Oikeudellinen muoto
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Sektoriluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Omistajatyyppi
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Konserniin kuuluminen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Henkilöstön suuruusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Maakunta
 • Toimiala (TOL 2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rakenne.tilastot@stat.fi
Milka Suomalainen
yliaktuaari
029 551 3621
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.