Tietosuojaseloste 23.5.2018: Chat-asiakaspalvelun rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Maija Lauren, puh. 029 551 3455,
info@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Tilastokeskuksen chat-asiakaspalvelu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Chat-asiakaspalvelu on interaktiivinen keskustelukanava verkossa. Chat-palvelu on perustettu tukemaan Tilastokeskuksen tietojen löydettävyyttä henkilökohtaisella sähköisellä asiakaspalvelulla.

Keskustelun tallennus ja määräaikainen säilytys turvaavat asiakkaan ja palveluhenkilöstön mahdollisuudet tarkistaa annetun ohjeen laatu tarvittaessa jälkikäteen. Tallenteita voidaan käyttää asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävässä koulutuksessa ja palvelutoiminnan kehittämisessä.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Chat-asiakaspalvelun rekisteri sisältää chat-palvelussa asioineet Tilastokeskuksen asiakkaat sekä näitä asiakkaita chat-palvelussa palvelleet Tilastokeskuksen asiakaspalvelijat.

Chat-keskusteluun osallistuvat kävijät voivat viestiä anonyymisti, kävijöitä ei vaadita rekisteröitymään. Chat-palvelu kerää seuraavat tiedot keskusteluista:

 • käydyn keskustelun sisällön
 • määrät
 • pituuden
 • montako viestiä keskustelussa on
 • ajankohdan

Chat-palvelu kerää seuraavat tiedot keskustelijoista

 • lähdesivu
 • ip-osoite
 • operaattori
 • maa
 • kaupunki
 • selain
 • käyttöjärjestelmä
 • nykyinen sivu

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta palvelussa käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä EU/ETA maiden ulkopuolella/-lta mahdollisissa ICT-tukitehtävissä. Elisa huolehtii, että maassa, jossa henkilötietoja käsitellään taataan Euroopan komission päätöksen mukaisesti riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoehtoisesti, että siirtoon sovelletaan lainmukaista asianmukaista suojatoimea, kuten esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaista tietojensiirtosopimusta henkilötietojen siirrosta ETA-maiden ulkopuolelle. Siirrettäviksi tiedoiksi on määritelty palvelun toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä antamat ja chat-yhteydenotossa syntyvät tiedot asiakkaasta, kontaktihenkilöstä ja keskustelun sisällöstä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Chat-järjestelmää käyttävillä asiakaspalvelijoilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Kohdassa 4 kuvatut tiedot tallentuvat Googlen palvelimelle EU:n alueelle. Tietoja säilytetään 35 vrk.