Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden alue- ja toimialatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/atoi/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet: RakentaminenYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Tilasto kuvaa teollisuuden rakenteita ja rakenteiden muutoksia toimialoittain ja alueellisesti. Tilaston perusmuuttujia ovat henkilöstötiedot, tuotannon brutto- ja jalostusarvo ja aineellisen käyttöomaisuuden investoinnit. Teollisuuteen luetaan kaivostoiminta ja louhinta, tehdasteollisuus eli valmistustoiminta, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.

Tietosisältö

Aineisto sisältää tietoja toimipaikan henkilöstömääristä, tehdyistä työtunneista, palkoista, sosiaalivakuutusmaksuista, vaihto-omaisuudesta, aineellisen käyttöomaisuuden lisäyksistä ja vähennyksistä sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvosta. Lisäksi aineisto sisältää toimipaikan sijaintiin ja toimintaan liittyviä luokitustietoja. Yksilöivänä tunnuksena on toimipaikkatunnus.

Aineisto kattaa toimialat kaivostoiminta ja louhinta B, teollisuus C, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto D ja vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto E.

Aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt, koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen toimipaikan tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitukset TOL 2002 ja TOL 2008. Institutionaalinen sektoriluokitus. Toimipaikan omistavan yrityksen oikeudellinen muoto. Toimipaikan omistavan yrityksen omistajatyyppi. Tilastoja tuotetaan kaikilla kuntajaotukseen pohjautuvilla aluejaoilla, kuten koko maa, maakunta, seutukunta, TE-keskus ja kunta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään lomaketiedusteluna. Tiedustelu kattaa kaikki vähintään 20 henkilön yksitoimipaikkaiset teolliset yritykset. Lisäksi otokseen kuuluvat kaikkien vähintään 20 henkilön monitoimipaikkaisten yritysten teolliset toimipaikat. Mukana on myös joukko yrityksiä, joiden toiminnan laajuus vastaa vähintään 20 henkilön yritysten toimintaa. Kaikki alle 20 henkilön yritykset käsitellään yksitoimipaikkaisina yrityksinä. Niiden toimipaikkojen, jotka eivät ole suorassa tiedonkeruussa tai joiden tietoja ei saada, tiedot imputoidaan verottajan elinkeinoverotusaineiston ja yritysrekisterin tietojen avulla.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa. Lopulliset toimialatilastot valmistuvat 15 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tietoja on saatavissa Tilastokeskuksen kotisivuilta maksuttomasta Yritysten rakennetilaston Px-Web -palvelukannasta toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisina vuosilta 2006-2008. Toimialaluokituksen TOL 2002 mukaisina tilastoja on saatavilla vuosilta 1995-2008. Teollisuuden historia-aineistot alkavat vuodesta 1884.

Asiasanat

bruttoarvo, energia, energiahuolto, henkilöstö, investoinnit, jalostusarvo, kaivostoiminta, käyttöomaisuus, teollisuus, toimialat, toimipaikat, tuotanto, työtunnit, vesihuolto, vienti, ympäristöhuolto, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/atoi/yht.html


Päivitetty 22.08.2014